Jest 20 września 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Minimalny podatek dochodowy w nowym projekcie Polskiego Ładu

W skierowanym do Sejmu nowym projekcie ustawy zawierającym rozwiązania podatkowe przewidziane w ramach rządowego programu Polski Ład znalazła się regulacja o nowej daninie obciążającej spółki kapitałowe i polskie zakłady zagranicznych przedsiębiorców, która ma w założeniu stanowić minimalny podatek dochodowy opłacany przez korporacje, które nie wykazują w Polsce odpowiedniego poziomu dochodu do opodatkowania. Nowy podatek ma co do zasady objąć podmioty, których udział dochodów w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wynosić będzie 1% lub mniej, lub które poniosą stratę za dany rok podatkowy. Rząd wniósł również do Sejmu autopoprawkę do projektowanych przepisów, która ma wyłączyć od nowego podatku podmioty z niektórych branż (m.in. wydobywczą, energetyczną czy przewozów lotniczych) o specyficznym profilu działalności, u których niski poziom dochodowości nie jest spowodowany unikaniem opodatkowania, lecz wynika ze szczególnych uwarunkowań prowadzonej działalności, takich jak np. regulowane ceny na rynku energii.

Pakiet paliwowy niezgodny z prawem unijnym

W wyroku z 9 września 2021 r. (sygn. C-855/19) TSUE uznał, że art. 103 ust. 5a polskiej ustawy o VAT, zgodnie z którym przedsiębiorcy sprowadzający paliwa silnikowe z innego kraju Unii Europejskiej powinni zapłacić podatek już w ciągu pięciu dni od ich wprowadzenia na terytorium Polski, jest sprzeczny z unijną dyrektywą VAT. Zgodnie z art. 69 i art. 222 unijnej dyrektywy VAT podatek od WNT staje się wymagalny z chwilą wystawienia faktury lub nie później niż 15. dnia następnego miesiąca po transakcji. Dyrektywa VAT nie zawiera wyjątków od tak określonej zasady ogólnej, więc przepisy krajowe nie powinny wymagać wpłaty daniny bądź wpłaty zaliczek na VAT przed datą jego wymagalności. Wyrok TSUE może stanowić podstawę do wznowienia postępowania w sprawie, w której zapadły już decyzja ostateczna lub prawomocny wyrok sądu administracyjnego.

Tarcza finansowa dla dużych firm uruchomiona ponownie

PRF poinformował, że do 30 września 2021 r. ponownie możliwe jest składanie wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach programu Tarcza Finansowa dla Dużych Firm. Finansowanie preferencyjne będzie miało formę oprocentowanej i umarzalnej pożyczki preferencyjnej udzielanej na okres do sześciu lat. Wsparcie udzielane będzie do wysokości szacowanej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 w okresie restrykcji pomiędzy 1 listopada 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. Nie będzie mogło przekroczyć kwoty 750 milionów złotych, dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019 oraz 25 proc. łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 r. Będzie wypłacane do 31 grudnia 2021 r. (w niektórych przypadkach do 31 marca 2022 r.), jednorazowo lub w transzach.

Nowelizacje rozporządzeń TP-R

14 września 2021 r. na stronach RCL ukazały się projekty rozporządzeń Ministra Finansów zmieniających rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowelizacje wprowadzają zmiany dotyczące m.in. dodania informacji dotyczącej wartości transakcji podlegającej raportowaniu, która przypada na kraj siedziby lub zarządu kontrahenta, dodania informacji o rodzaju raportowanej transakcji oraz o kraju rzeczywistego właściciela, w przypadku transakcji, o których mowa w art. 11o ust. 1a ustawy o CIT i w art. 23za ust. 1a ustawy o PIT, czy też doprecyzowują objaśnienia co do sposobu wypełniania informacji o cenach transferowych. Projekty nie zawierają informacji o planowanej dacie ich wejścia w życie.

Interpretacje ogólne Ministra Finansów z 2 września 2021 r.

7 września 2021 r. opublikowane zostały interpretacje ogólne Ministra Finansów w sprawie stosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wydatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na wpłaty realizowane z umowy deweloperskiej (sygn. DD2.8202.1.2021) oraz w kwestii zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług do usług zarządzania zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi (sygn. PT6.8101.2.2021). W pierwszej interpretacji Minister uznał, że według przepisów obowiązujących do końca 2018 r. do zastosowania ulgi wystarczyło podpisanie umowy deweloperskiej oraz wydanie pieniędzy na cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat. Nie musiało zatem dojść do ostatecznego przeniesienia własności. Natomiast w drugiej Minister wskazał, że omawiane zwolnienie znajduje zastosowanie wyłącznie do usług zarządzania funduszami z siedzibą w Polsce. Innymi słowy – przedmiotowe zwolnienie nie znajdzie zastosowania do funduszy mających siedzibę zagranicą.

Opinia zabezpieczająca dotycząca utworzenia centrum badawczo-rozwojowego w spółce jawnej

2 września 2021 r. opublikowana została opinia zabezpieczająca Szef Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 26 lipca 2021 r., której przedmiotem była analiza, czy utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w spółce jawnej nieposiadającej statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych stanowi unikanie opodatkowania. W ocenie Szefa KAS, w przedstawionych przez wnioskodawców okolicznościach, pomimo możliwości osiągnięcia przez nich korzyści podatkowej, można uznać, ze korzyść podatkowa ta nie pozostaje w sprzeczności z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej, a sposób dokonania czynności nie jest sztuczny. W konsekwencji do przedstawionej przez Wnioskodawców korzyści podatkowej wynikającej z czynności nie znajdą zastosowania przepisy o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Opinia zabezpieczająca dotycząca obniżenia stawek amortyzacyjnych w SSE

2 września 2021 r. opublikowana została opinia zabezpieczająca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 3 sierpnia 2021 r., w zakresie obniżenia stawek amortyzacyjnych poszczególnych środków trwałych, w okresie korzystania przez Spółkę z pomocy publicznej. W ocenie Szefa KAS obniżenie stawek amortyzacji w specjalnej strefie ekonomicznej ma na celu przede wszystkim osiągnięcie korzyści podatkowej. Niemniej nie sposób uznać, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami, nie zastosowałby takiego sposobu działania. W konsekwencji do przedstawionej przez wnioskodawców korzyści podatkowej wynikającej z czynności nie znajdą zastosowania przepisy o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.