Jest 13 września 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Zmiany w rozwiązaniach podatkowych przewidzianych w programie Polski Ład

8 września 2021 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o ostatecznej wersji pakietu zmian podatkowych przewidzianych w programie Polski Ład. Dla osób rozliczających się liniowym podatkiem PIT stawka składki zdrowotnej wynosić będzie 4,9 proc. Bez zmian pozostało założenie o braku możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku, a także wysokość składki zdrowotnej dla osób osiągających przychody ze stosunku pracy oraz osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się według skali podatkowej (składka w wysokości 9 proc. dochodu). Dla osób rozliczających się kartą podatkową podstawą obliczenia składki zdrowotnej (9 proc.) będzie wynagrodzenie minimalne. Zmieniony projekt wprowadza również nowy podatek, który ma stanowić rodzaj minimalnego CIT dotyczącego podmiotów, które nie wykazują w Polsce dochodów podlegających opodatkowaniu. Projekt przewiduje także m.in. zmiany w regulacjach dotyczących estońskiego CIT, w przepisach o rozszerzonej rezydencji podatkowej dotyczących rozliczania w Polsce podatku przez zagraniczne spółki, czy wydłużenia okresu korzystania z niektórych ulg podatkowych. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Objaśnienia podatkowe dotyczące pakietu VAT e-commerce

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące pakietu VAT e-commerce. Zawarte w objaśnieniach informacje dotyczą najważniejszych rozwiązań pakietu, tj.: 

  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
  • sprzedaży na odległość towarów importowanych,
  • roli operatorów interfejsów elektronicznych,
  • procedur szczególnych tzw. One Stop Shop (OSS) i Import One Stop Shop (IOSS),
  • uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro.

Objaśnienia podatkowe są istotną wskazówką w interpretowaniu zmienianych przepisów i mają moc wiążącą dla administracji skarbowej.

NSA o opodatkowaniu VAT po uldze na złe długi w związku z cesją wierzytelności

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 września 2021 r. (sygn. I FSK 1383/18) wypowiedział się w sprawie spółki, która po skorzystaniu z ulgi na złe długi planowała sprzedać nieściągalne wierzytelności. Miała wątpliwość, jak w takiej sytuacji określić podstawę opodatkowania VAT, w związku z czym wystąpiła o interpretację indywidualną. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że spółka powinna doliczyć podatek wynikający z faktury pierwotnej, bez uwzględnienia korekty i bez możliwości rozliczenia faktury korygującej później. Do podobnych wniosków doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku oddalającym skargę na interpretację. Z tezami tymi nie zgodził się jednak NSA. Jego zdaniem w powyższej sprawie należy wziąć pod uwagę fakt, że spółka zbyła wierzytelność po korekcie. Po skorzystaniu z ulgi cesja miała już inną wartość. Spółka powinna więc podwyższyć podstawę opodatkowania i podatek należny o kwotę wynikającą z faktury korygującej, a nie pierwotnej – to bowiem faktura korygująca odnosi się do zbywanej wartości wierzytelności. 

Wydatki na akcje wydawane pracownikom w ramach programów motywacyjnych mogą być kosztem uzyskania przychodów

W interpretacji indywidualnej z 27 sierpnia 2021 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.259.2021.2) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w CIT wydatki na akcje przyznawane w ramach programu motywacyjnego pracownikom osiągającym najlepsze wyniki w pracy. Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka należąca do międzynarodowej grupy, która przyznawała wyróżniającym się pracownikom akcje swojej spółki dominującej notowane na londyńskiej giełdzie. Prawo do zbycia akcji pracownicy nabywali po okresie dwóch lat, pod warunkiem że pozostawali wówczas zatrudnieni w spółce. Spółka wskazała, że utrzymanie długookresowej relacji z pracownikami poprawia efektywność jej działalności oraz ogranicza czas i nakłady ponoszone na poszukiwanie nowych pracowników oraz zwiększa zaangażowanie kluczowych pracowników w realizację celów spółki i całej grupy. W wydanej interpretacji Dyrektor KIS zgodził się ze spółką potwierdzając, że wydatki na akcje mogą być przez nią zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Planowane zmiany w Tarczach Finansowych PFR

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja, że rząd planuje w III kwartale 2021 r. zmienić uchwały dotyczące rządowych programów „Tarcz Finansowych” Polskiego Funduszu Rozwoju. Zmiany mają umożliwić Funduszowi obsługę odsetek od obligacji wyemitowanych ze środków pochodzących z emisji obligacji, które nie zostały wydatkowane na wsparcie przedsiębiorców. Planowane jest także wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia dla dużych firm – Pożyczki Preferencyjnej 2.0. Pożyczka ma stanowić wsparcie finansowe będące pomocą publiczną oraz mogące być umorzone w maksymalnej wysokości do 75 proc. wartości nominalnej. Będzie przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy odczuli negatywne skutki obostrzeń obowiązujących w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. 

Projekt nowelizacji przepisów o akcyzie w Sejmie

31 sierpnia 2021 r. do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Jedną ze zmian zaproponowanych w projekcie ma być umożliwienie kontynuowania działalności w składzie podatkowym w sytuacji rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład, bez konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru względem wyrobów akcyzowych. Regulacja ta będzie miała zastosowanie w przypadku zbycia prawa własności nieruchomości, na której znajduje się dany skład podatkowy, na rzecz nabywcy, który zamierza w tym samym miejscu prowadzić swój skład podatkowy. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ich ogłoszeniu.