19 sierpnia br. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, czyli tzw. pakiet Slim VAT 2 (dalej: „Ustawa”).

Celem nowelizacji jest uproszczenie rozliczeń przez podatników podatku od towarów i usług.

Zmiany w zakresie VAT

Zaproponowane w Ustawie zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia dwóch orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zgodności polskich przepisów podatkowych z regulacjami unijnymi.

W zakresie ulgi na złe długi zniesione zostaną obecne wymogi uzależniające możliwość skorygowania VAT należnego od tego, by dłużnik na moment dostawy towarów/świadczenia usług oraz na dzień poprzedzający korektę deklaracji przez wierzyciela był zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji.

Poza tym termin, w którym możliwe będzie zastosowanie ulgi, wydłużony zostanie z 2 do 3 lat.

Z kolei w zakresie WNT, importu usług oraz dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca Ustawa przewiduje rezygnację z warunku uzależniającego odliczenie podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zmiana ta stanowi implementację do polskiego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19.

Nowelizacja obejmuje także inne rozwiązania, które mają sprawić, że rozliczenia podatników w zakresie VAT będą prostsze. Należy do nich m.in. określenie zasad ujęcia korekt obniżających podstawę opodatkowania w przypadku importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Wprowadzone zostaną także regulacje określające wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Ustawa rozszerzy także liczbę okresów, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji, jeśli upłynął termin na odliczenie podatku „na bieżąco” (o trzy dodatkowe okresy). Obecnie odliczenia można dokonać jedynie poprzez korektę pierwszego miesiąca (w którym powstało prawo do odliczenia tj. miesiąca powstania obowiązku podatkowego/otrzymania faktury).

Co więcej, podatnik rozliczający podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej (na podstawie art. 33a Ustawy) będzie mógł dokonywać korekty deklaracji w sytuacji, gdy w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

Pozostałe zmiany obejmują m.in.:

•     wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika;

•     wprowadzenie możliwości złożenia zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym;

•     wprowadzenie możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;

•     zmianę definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”, w związku z wyjątkami jakie stosuje się do Irlandii Północnej po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Zmiany w Prawie bankowym

Zmiany dotyczą również zasad korzystania z rachunku VAT, które zawarte są w ustawie Prawo bankowe. Obejmują one kwestie takie jak:

  • konsolidacja środków na rachunku VAT;
  • przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na ubezpieczenie rolników;
  • uwalnianie środków przeksięgowanych z rachunku VAT na rachunek techniczny; oraz
  • przelewanie środków między rachunkami VAT w różnych bankach.

Co dalej?

Zmiany wchodzą w życie od 1 października br. z niewielkimi wyjątkami.

Zmiany dotyczące możliwości korekty deklaracji w związku z importem towarów oraz terminu odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT i importu usług w związku z ujęciem VAT należnego w ciągu 3 miesięcy od obowiązku podatkowego, wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia Ustawy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt.

Jak możemy pomóc Państwa firmie?