Jest 6 września 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wdrażającej KSeF

31 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). W pierwszej fazie wdrażania e-Faktur korzystanie z nich będzie dobrowolne. Od 2023 r. korzystanie z e-Faktur ma stać się obligatoryjne.

Korzystających z e-Faktur dotyczył będzie skrócony z 60 do 40 dni podstawowy termin oczekiwania na zwrot VAT, jeżeli kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu nie będzie przekraczać 3 tys. zł (a podatnik w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o zwrot będzie zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i w okresie, za który będzie ubiegał się o zwrot będzie wystawiał wyłącznie e-Faktury). Poza tym, w przypadku otrzymania faktury korygującej in minus w postaci faktury ustrukturyzowanej, nabywca będzie dokonywał pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym taką fakturę otrzymał, a sprzedawca w celu dokonania w tym samym okresie korekty VAT należnego nie będzie miał obowiązku posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania. E-faktury będą przechowywane w bazie KSeF przez okres 10 lat i będą wydawane według jednego wzorca. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

SLIM VAT 2 z podpisem Prezydenta

19 sierpnia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą pakiet kolejnych uproszczeń w VAT, tzw. pakiet Slim VAT 2. Zakłada on m.in. zniesienie przepisów uzależniających możliwość skorygowania VAT należnego od tego, czy dłużnik na moment dostawy towarów lub świadczenia usług oraz na dzień poprzedzający korektę deklaracji przez wierzyciela był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT oraz nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji. W zakresie WNT i importu usług zniesiony zostanie warunek uzależniający odliczenie podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zmiany obejmują również m.in. zniesienie szeregu formalności, których niedopełnienie skutkuje wadliwością faktury, możliwość wystawienia faktury na co najmniej 60 dni przed dostawą towaru, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki, szerszą możliwość uznawania biletów za faktury VAT, czy łatwiejszy wybór opcji opodatkowania VAT w obrocie nieruchomościami.

Przedsiębiorstwa międzynarodowe mogą składać wnioski o udział w Międzynarodowym Programie Zapewnienia Zgodności

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przedsiębiorstwa mogą do 30 września 2021 r. składać wnioski o przystąpienie do Międzynarodowego Programu Zapewnienia Zgodności (International Compliance Assurance Program – ICAP), który ma służyć ograniczeniu ryzyka podatkowego dla grup międzynarodowych. Program ma stanowić dobrowolny, oparty na współpracy pomiędzy wielonarodowymi przedsiębiorstwami oraz administracjami podatkowymi program analizy ryzyka. Program nie gwarantuje międzynarodowym grupom przedsiębiorstw pewności prawnej, pozwala jednak na zwiększenie bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych. Program ma być jednym z elementów wspierania ogólnoświatowej transparentności podatkowej. Do programu przedsiębiorstwa należące do grup międzynarodowych będą mogły zgłaszać się corocznie, w terminach do 31 marca i do 30 września danego roku. W Polsce podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie programu jest Szef KAS. KAS i Ministerstwo Finansów przygotowały również stronę internetową poświęconą programowi, gdzie znajdują się m.in. szczegółowe informacje na temat etapów programu, lista dokumentów które należy dołączyć do wniosku oraz formularze do wykorzystania przy aplikowaniu do programu.

Ministerstwo Finansów zmienia odpowiedź na pytanie dotyczące MDR

Ministerstwo Finansów nieoczekiwanie zmieniło treść publikowanych na swojej stronie internetowej odpowiedzi na jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczących interpretacji przepisów o raportowaniu schematów podatkowych. Zmiana dotyczy sytuacji, gdy promotor, korzystający, bądź wspomagający złożył błędny formularz MDR i zauważył swój błąd jeszcze przed wezwaniem go przez Szefa KAS do jego naprawienia. Do tej pory Ministerstwo stało na stanowisku, że podatnik może sam poprawić taki dokument. Zgodnie ze zmienioną odpowiedzią, w przypadku przekazania Szefowi KAS informacji o schemacie lub zawiadomieniach zawierających błędy, podmiot z własnej inicjatywy nie ma uprawnień do składania uzupełnień zarówno w zakresie informacji i zawiadomień o schemacie podatkowym, jak i uzupełnienia błędnie złożonego podpisu na formularzu. Uzupełnienie informacji lub zawiadomienia może mieć miejsce wyłącznie na wezwanie Szefa KAS. Uzupełnienie złożone przez podmiot bez uprzedniego wezwania Szefa KSA nie wywołuje zgodnie z aktualną odpowiedzią skutków prawnych i zostanie pozostawione bez rozpatrzenia.

Odpowiedź jest jednak sprzeczna z treścią objaśnień podatkowych dotyczących MDR z 31 stycznia 2019 r. Tymczasem podatnik, który zastosuje się do treści objaśnień, korzysta z ochrony przed negatywnymi konsekwencjami zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Objaśnienie podatkowe dotyczące zasad stosowania ulgi abolicyjnej

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie zastosowania ulgi abolicyjnej. Dokument ma na celu przedstawienie sposobu prawidłowego zastosowania ulgi przy rozliczaniu podatku od dochodów osób fizycznych osiąganych za granicą. Ministerstwo m.in. wyjaśniło w objaśnieniach pojęcie „terytorium lądowe państw”, którego definicji zabrakło w ustawie o PIT. Zgodnie z pismem, poza terytorium lądowym państw znajduje się wnętrze ziemi pod terytorium lądowym państw, morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne oraz dno i wnętrze ziemi znajdujące się pod nimi, przestrzeń powietrzna znajdująca się nad terytorium lądowym, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym, a także obszary niestanowiące terytorium państw, w tym obszary podlegające ograniczonej jurysdykcji państw. Ulgę abolicyjną zgodnie z objaśnieniami mogą więc w pełni stosować podatnicy wykonujący zawody m.in. w przestrzeni powietrznej oraz na morzu terytorialnym.

Pracodawca powinien naliczyć VAT od pełnej wartości dofinansowanych świadczeń

W wyroku z dnia 31 sierpnia 2021 r. (sygn. I FSK 230/18) NSA wypowiedział się na temat podstawy opodatkowania VAT od świadczeń dla pracowników dofinansowywanych przez pracodawcę. Sprawa dotyczyła spółki będącej podatnikiem VAT, która była na podstawie układów zbiorowych pracy oraz regulacji branżowych zobowiązana do zapewnienia pracownikom dodatkowych świadczeń, niezależnie od przysługującego im wynagrodzenia za pracę. Do świadczeń tych należały pakiety medyczne (za które pracownicy ponosili odpłatność w wysokości 1 zł), usługi przewozu pracowniczego, obiady na stołówce czy mundury górnicze. Pracownicy pokrywali pewną część ceny świadczeń. Spółka miała wątpliwości, co w takiej sytuacji powinno stanowić podstawę opodatkowania VAT. NSA orzekł, że podstawą opodatkowania VAT od świadczeń dla pracowników dofinansowanych przez pracodawcę jest ich wartość rynkowa. Zdaniem sądu, z ustawy o VAT wprost wynika, że przepis ten dotyczy powiązań wynikających ze stosunku pracy. Jednocześnie w ocenie NSA w okolicznościach sprawy nie można mieć wątpliwości, że powiązania między spółką a pracownikiem wpływały na ceny udostępnianych pracownikom świadczeń.