Jest 2 sierpnia 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu – projekt ustawy w konsultacjach

26 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustaw stanowiących część podatkową rządowego programu „Polski Ład”. Projekt zawiera cały szereg istotnych zmian dotyczących polskiego systemu podatkowego. Do najważniejszych z nich należą m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku w PIT do 30 tys. zł oraz drugiego progu skali podatkowej do 120 tys. zł, likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku i zmiany dotyczące podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W zakresie CIT projekt zawiera m.in. wprowadzenie nowego systemu ulg dotyczących innowacji, zmiany w przepisach o estońskim CIT, podatku u źródła czy cenach transferowych. W zakresie VAT ustawa wprowadza tzw. grupy VAT i zmiany dotyczące popularyzacji obrotu bezgotówkowego. Projekt ustawy znajduje się obecnie w konsultacjach publicznych. Planowane jest wejście w życie większości zmian przewidzianych w projekcie od 1 stycznia 2022 r.

Księgowanie umorzonej subwencji PFR, od której zaniechano podatku

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym wyjaśniło jak należy księgować umorzoną subwencję PFR, od której zaniechano poboru podatku. Zgodnie z komunikatem, z punktu widzenia ustawy o rachunkowości otrzymana z PFR przez jednostkę subwencja finansowa spełnia definicję zobowiązań określoną w art. 3 ust. 1 pkt 20 tej ustawy. Na dzień powstania zobowiązanie to ujmuje się w księgach rachunkowych, jako zobowiązanie wobec PFR z tytułu subwencji finansowej, w kwocie wymagającej zapłaty, w dacie dokonania tej operacji gospodarczej (wpływu środków pieniężnych), na podstawie wyciągu bankowego. W przypadku umorzenia otrzymanej kwoty subwencji, w księgach rachunkowych nastąpi zmniejszenie tej części zobowiązania w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi na podstawie odpowiedniego dowodu źródłowego, w dacie dokonania tej operacji gospodarczej, zgodnie z warunkami udzielenia tego finansowania.

Opinie Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania z 16 czerwca 2021 r.

23 lipca 2021 r. Rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania opublikowała dwie opinie z 16 czerwca 2021 r. (uchwała nr 2/2021 i 3 /2021). Przedmiotowe opinie dotyczyły spółki, która w październiku 2015 r. zawarła umowę pożyczki ze spółką komandytową akcyjną, tego samego dnia zawarła z tą spółką umowę o świadczenie w miejsce wykonania i w czerwcu 2016 r. połączyła się ze spółką akcyjną. Spółka posiadała ponadto interpretację indywidualną potwierdzającą jej stanowisko, zgodnie z którym umowa o świadczenie w miejscu wykonania jest umową odpłatną, a w wyniku jej wykonania podatnik zamiast środków pieniężnych z tytułu umowy pożyczki otrzyma od pożyczkodawcy własność przedsiębiorstwa. Skutki nabycia przedsiębiorstwa będą jednak takie same jak w przypadku jego zakupu, zatem za cenę zakupu powinna być przyjęta wartość pożyczki. Szef KAS na podstawie przepisów o unikaniu opodatkowania wydał decyzję, zgodnie z którą na skutek czynności zawartych pomiędzy Spółką oraz podmiotami z nim powiązanymi osobowo i kapitałowo doszło do powstania korzyści podatkowej, polegającej na stworzeniu możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od sztucznie wykreowanej dodatniej wartości firmy. W ocenie Rady, zidentyfikowany zespół czynności został dokonany przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, zastosowany sposób działania miał sztuczny charakter, a uzyskana korzyść podatkowa była sprzeczna z przedmiotem i celem przepisów ustawy podatkowej. Tak więc do rozliczenia w ocenie Rady znajdują zastosowanie przepisy klauzuli dotyczącej obejścia prawa podatkowego.

Spółka jawna, która stanie się podatnikiem CIT będzie nim do dnia likwidacji lub wykreślenia z rejestru

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie prasowe poinformowało, że spółka jawna, która stanie się podatnikiem CIT będzie nim do dnia likwidacji lub wykreślenia z rejestru. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r. przepisami, podatnikami CIT są spółki jawne, jeżeli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Jeżeli spółka jawna nie chce być podatnikiem CIT, musi poinformować urząd skarbowy o wspólnikach posiadających bezpośrednio lub pośrednio prawo do udziału w zysku, a następnie aktualizować taką informację w ciągu 14 dni od zaistnienia zmian w ich składzie. Niespełnienie tego obowiązku powoduje, że spółka jawna staje się z mocy prawa podatnikiem CIT. Opodatkowanie CIT miało nie dotyczyć spółek, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne. Ze stanowiska MF wynika jednak, że spółka jawna która nie złoży informacji o wspólnikach i w konsekwencji stanie się podatnikiem CIT pozostanie tym podatnikiem do końca swojego istnienia, nawet jeśli w trakcie jej funkcjonowania zmieni się skład wspólników i zostaną nimi wyłącznie osoby fizyczne. Jedynym rozwiązaniem dla wspólników, którzy będą chcieli uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych z działalności spółki, będzie w takiej sytuacji jej zlikwidowanie.

Międzyresortowy zespół opracowujący założenia do przepisów o polskich REIT-ach

26 lipca 2021 r. rozpoczął prace międzyresortowy zespół opracowujący założenia do przepisów o polskich REIT-ach. REIT-y (Real Estate Investment Trust) to notowane na giełdzie spółki lub fundusze, które inwestują w nieruchomości, a swoim akcjonariuszom wypłacają zyski z najmu. Na polskim gruncie mają się nazywać Firmami Inwestującymi w Nieruchomości (FIN). W skład zespołu wchodzą: jego przewodnicząca Anna Kornecka i Robert Tomanek – wiceministrowie z resortu rozwoju, pracy i technologii oraz wiceministrowie finansów, szefowie Narodowego Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Giełdy Papierów Wartościowych, Polskiego Funduszu Rozwoju i Komisji Nadzoru Finansowego. Na pierwszym spotkaniu zespół omawiał najważniejsze kwestie problematyczne i strategiczne dotyczące założeń polskiej ustawy o REIT-ach. W ciągu trzech tygodni członkowie zespołu mają przedstawić swoje stanowiska. Na bazie tych stanowisk zespół ekspertów zacznie wypracowywać konkretne rozwiązania prawne.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r.

Rada Ministrów wydała projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w 2022 r. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 200 zł – z 2,8 tys. zł. do 3 tys. zł, a najniższa stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców o 1,30 zł – z 18,30 zł do 19,60 zł. Warto pamiętać, że przyjęcie nowej wartości wynagrodzenia minimalnego będzie miało bezpośredni wpływ na wiele wskaźników obowiązujących pracodawców i przedsiębiorców. Może ono również wpłynąć pośrednio na wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie ma wpływ na wskaźniki takie jak: limit wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, standardowy wymiar składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wymiar składek na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość tego wskaźnika istotna jest również w przypadku pracowników oddelegowanych za granicę oraz zatrudnienia cudzoziemców.

Elektroniczny czynny żal zablokowany na osiem lat

Zgodnie z najnowszą nowelizacją przepisów kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego skarbowego, która ma wejść w życie 5 października 2021 r., złożenie czynnego żalu w formie elektronicznej stanie się niemożliwe przez najbliższe osiem lat. Elektroniczna forma „na piśmie” wprowadzona zostanie bowiem do KPK dopiero od 1 października 2029 r. Powodem takiej sytuacji są źle znowelizowane przepisy i brak synchronizacji wejścia w życie regulacji o formie pisma z art. 116 KPK i art. 16 KKS. Zgodnie ze znowelizowanym art. 116 § 1 zd. 2 KPK: „Za oświadczenie złożone na piśmie uważa się również oświadczenie złożone elektronicznie”. Zgodnie z art. z art. 113 § 1 KKS do czynnego żalu stosuje się odpowiednio regulację art. 116 § 1 zd. 1 KP, co oznaczałoby to, że pod pojęciem czynnego żalu złożonego „na piśmie” należy rozumieć również czynny żal złożony drogą elektroniczną. Problem polega jednak na tym, iż znowelizowany art. 116 § 1 KPK wejdzie w życie dopiero 1 października 2029 r.