Jest 30 sierpnia 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

JPK_VAT z deklaracją – zaktualizowana wersja struktury logicznej

Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowaną roboczą wersję struktury logicznej JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2), aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanych zmian. Robocza wersja struktury logicznej została opracowana po konsultacjach podatkowych z przedsiębiorcami. Zaktualizowana struktura JPK_VAT z deklaracją uwzględnia wszystkie zmiany, które wchodzą w życie w okresie od 1 lipca 2021 r. do 1 stycznia 2022 r. 

Projekt nowego prawa holdingowego w Sejmie

Na stronach internetowych Sejmu pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem dotyczy wprowadzenia do polskiego prawa regulacji prawnej prawa holdingowego, która – w szerokim znaczeniu doktrynalnym – reguluje relacje prywatno-prawne między spółką dominującą, a jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej, jak również wyposażenia rad nadzorczych w narzędzia umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego, a także wyeliminowania wątpliwości podnoszonych przez przedsiębiorców. Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Pytanie prejudycjalne do TSUE: Kwestia stosowania art. 306 Dyrektywy 112 do konsolidatora usług hotelowych, który nabywa oraz odsprzedaje usługi noclegowe innym podmiotom

26 sierpnia 2021 r. NSA (w sprawie o sygn. I FSK 329/18) skierował do TSUE pytanie prejudycjalne, czy artykuł 306 Dyrektywy 112 należy interpretować w ten sposób, że może on dotyczyć podatnika, który jest konsolidatorem usług hotelowych i nabywa oraz odsprzedaje usługi noclegowe innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, gdy transakcjom tym nie towarzyszą żadne inne usługi dodatkowe? Postępowanie dotyczyło spółki mającej wątpliwości, czy odsprzedaż usług noclegowych, nieuzupełnionych o świadczenia dodatkowe, nabytych uprzednio we własnym imieniu od innych podatników, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako usługa turystyki według szczególnej procedury „VAT marża” na podstawie regulacji art. 119 ustawy o VAT. Sąd I instancji orzekł, że taka odsprzedaż zalicza się do szerszej kategorii usług turystyki, w związku z czym będzie podlegała opodatkowaniu według procedury „VAT-marża”.

Kwestia uznania wdrażania nabywanych przez spółkę systemów informatycznych za prace badawczo-rozwojowe w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT

W wyroku z dnia 25 sierpnia 2021 r. (sygn. II FSK 138/19) NSA wskazał, że prace dotyczące możliwości zastosowania dostępnych oprogramowań i systemów informatycznych w nowy innowacyjny sposób nie można uznać za działalność badawczo-rozwojową, skoro celem podjętych działań jest usprawnienie funkcjonowania prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. Wdrożenie innowacyjnego oprogramowania, usprawniającego działalność spółki we wskazanych we wniosku obszarach oraz poprawiającego konkurencyjność spółki w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami w tej branży, nie przesądza o realizacji czynności związanych z działalnością badawczo-rozwojową.

Przesłanki uznania handlu bitcoinami za działalność gospodarczą na gruncie VAT

W wyroku z dnia 19 sierpnia 2021 r. (sygn. I FSK 590/18) NSA wypowiedział się na temat możliwości uznania handlu bitcoinami za działalność gospodarczą na gruncie VAT. Zdaniem NSA, osoba fizyczna dokonująca na przestrzeni dwóch lat stu kilkudziesięciu zleceń, których rezultatem było kilkanaście tysięcy transakcji giełdowych nabycia i zbycia bitcoinów, nie prowadzi działalności gospodarczej na gruncie ustawy o VAT. Tego typu czynności mieszczą się w ramach zarządu majątkiem prywatnym poprzez indywidualne inwestowanie.