Jest 23 sierpnia 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Objaśnienia podatkowe dotyczące ulgi na zakup wirtualnych kas fiskalnych oraz ulgi abolicyjnej

12 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące ulgi na zakup wirtualnych kas fiskalnych oraz objaśnienia podatkowe dotyczące ulgi abolicyjnej.

Objaśnienia dotyczące zasad przyznawania ulgi na zakup kas wirtualnych dotyczą zasad odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty wydanej na zakup kas wirtualnych. Doprecyzowują one także zasady ewidencjonowania płatności za sprzedaż, gdy następuje ona na przełomie miesięcy, za pośrednictwem poczty, banku czy spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w zakresie momentu ujęcia transakcji w ewidencji sprzedaży, gdy płatność otrzymano po zakończeniu sprzedaży w danym dniu. Objaśnienia dotyczące ulgi abolicyjnej dotyczą m.in. zasad ustalania rezydencji podatkowej, dochodów które podlegają uldze, czy sposobu jej obliczania.

Organy podatkowe dopuszczają korzystanie z kopii certyfikatów rezydencji

20 lipca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.185.2021.2.AK), w której dopuścił możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji pobraną ze strony internetowej podatnika. Ważne, żeby była ona identyczna z dokumentem wydanym przez tamtejszą skarbówkę.

Co istotne, w interpretacji Dyrektor KIS nie nawiązał do przepisów związanych z Covid-19, czasowo dopuszczających możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji. Może to oznaczać liberalizację stanowiska organów podatkowych w tym zakresie. Dotychczas organy podatkowe stały bowiem na stanowisku, że tego typu dokumenty są niewystarczające.

Doprecyzowanie wniosku o interpretację indywidualną powoduje konieczność weryfikacji opinii Szefa KAS

W wyroku z 12 sierpnia 2021 r. (sygn. II FSK 127/19) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że związanie opinią Szefa Krajowej Administracji Skarbowej istnieje tylko odnośnie do określonego stanu faktycznego, przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Sprawa dotyczyła odmowy wydania interpretacji przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sytuacji, w której wystąpił on do Szefa KAS o opinię, czy w sprawie istnieje uzasadnione przypuszczenie unikania opodatkowania, a Szef KAS potwierdził to w wydanej opinii. Dyrektor KIS odmówił wydania interpretacji, uznając że jest związany opinią Szefa KAS. Następnie jednak podatnik, w zażaleniu na odmowę wydania interpretacji, uzupełnił stan faktyczny wniosku.

W wydanym wyroku NSA stwierdził, że jeżeli stan faktyczny opisany we wniosku ulegnie zmianie, bo wnioskodawca go uzupełnił, Dyrektor KIS powinien ponownie zwrócić się do Szefa KAS o opinię lub jeżeli uzna, że uzupełnienie stanu faktycznego rozwiało wątpliwości co do istnienia unikania opodatkowania, wydać interpretację. W efekcie NSA uznał, że opinia Szefa KAS jest wiążąca tylko jeżeli jest oparta na stanie faktycznym wskazanym we wniosku o udzielenie interpretacji.

Nowa wersja Informacji CUK-1

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od czerwca 2021 r. dostępna jest nowa wersja aplikacji webowej – Informacja CUK-1. Podmioty, na których ciąży obowiązek składania informacji w zakresie opłaty od środków spożywczych zobowiązane są za miesiąc maj i kolejne miesiące składać Informację CUK-1 w nowej wersji, która umożliwia rozliczanie kwot opłaty od napojów zwróconych. Za okresy od stycznia do kwietnia 2021 r. aplikacja generuje plik na poprzedniej wersji formularza CUK-1(1), natomiast za maj 2021 r. i kolejne okresy aplikacja generuje plik na nowej wersji formularza CUK-1(2). Podmioty niekorzystające z aplikacji powinny złożyć Informację CUK-1 zgodną ze strukturą logiczną XML dla aktualnej wersji Informacji CUK-1(2), która została opublikowana 21 kwietnia 2021 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Organ powinien wydać interpretację indywidualną w sprawie dotyczącej korekty dochodowości

W wyroku z 12 sierpnia 2021 r. (sygn. II FSK 3830/18) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że jeżeli pytanie zadane we wniosku o interpretację indywidualną dotyczy skutków korekty dochodowości w transakcjach między podmiotami powiązanymi oraz zastosowania przepisów ustawy o CIT dotyczących okresu rozliczeniowego, w którym należy wykazać dokonaną korektę, organ ma obowiązek wydać interpretację. Sprawa dotyczyła spółki, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej prawidłowej wykładni art. 12 ust. 3j i 3k ustawy o CIT w odniesieniu do momentu rozpoznania dla celów podatku dochodowego cyklicznej korekty dochodowości, mającej doprowadzić wynagrodzenie spółki w transakcjach z podmiotami powiązanymi do poziomu rynkowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił wydania interpretacji indywidualnej argumentując, że w celu rozstrzygnięcia tego rodzaju wątpliwości spółka powinna wystąpić o uprzednie porozumienie cenowe (APA). Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym wyroku stwierdził, że pytanie spółki dotyczyło przepisów prawa podatkowego, a spółka mogła zasadnie oczekiwać uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Organ nie miał więc prawa odmówić wydania interpretacji.

Wykładnia pojęcia właściciela należności licencyjnych na gruncie polsko-meksykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

W wyroku z dnia 12 sierpnia 2021 r. (sygn. II FSK 126/19) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przez właściciela należności licencyjnych na gruncie polsko-meksykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należy rozumieć podmiot mający prawo do dysponowania należnościami licencyjnymi. Chodzi tu o rzeczywiste dysponowanie należnościami, a nie dysponowanie nimi jedynie w znaczeniu formalnym. Sąd podkreślił, że przedmiotowe przepisy zostały wprowadzone w celu zapobieżenia uchylaniu się od opodatkowania, w tym tworzeniu sztucznych struktur z wykorzystaniem pośredników (agentów, zastępców) w państwach trzecich, w umowach z którymi to państwami przewidziano obniżoną stawkę podatkową lub zwolnienie z opodatkowania określonych dochodów. Niemniej, powołaniu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi takiej jak stowarzyszenie filmowców czy meksykańska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, w żaden sposób nie można przypisać celu jakim jest unikanie opodatkowania. Powołanie tego typu organizacji ma na celu ochronę praw autorskich i interesów twórców, co oznacza że podmiot taki nie może zostać uznany za pośrednika funkcjonującego w sztucznej strukturze.