Jest 16 sierpnia 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Projekt ustawy wprowadzającej nową opłatę opakowaniową

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje m.in. wprowadzenie nowej opłaty opakowaniowej, obciążającej podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych. Wysokość stawek opłaty opakowaniowej dla poszczególnych rodzajów opakowań ustali Minister Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu. Stawki opłaty mają być zróżnicowane m.in. ze względu na rodzaj opakowania, możliwość recyklingu, zawartość materiału pochodzącego z recyklingu po uwzględnieniu dochodów z ponownego użycia, sprzedaży materiałów z recyklingu oraz z nieodebranych kaucji. Maksymalna stawka opłaty wynosić ma 2 zł za 1 kg dla każdego rodzaju opakowania. Podmioty wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych będą ponadto osobno opłacały wynagrodzenie na rzecz organizacji odpowiedzialności producentów. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

Robocza wersja struktury logicznej e-Faktury

Ministerstwo Finansów udostępniło strukturę logiczną e-Faktury w wersji roboczej (FA_VAT). Ministerstwo udostępniło również zestaw przykładowych plików e-Faktury, które pokazują sposób wypełnienia struktury w określonych przypadkach. Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy będą mieć możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-Faktur) w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W początkowym okresie ma to być rozwiązanie dobrowolne. Udostępnienie roboczej wersji struktury ma pomóc przedsiębiorcom odpowiednio wcześnie dopasować systemy informatyczne. 

Leasing zwrotny może stanowić unikanie opodatkowania

10 sierpnia 2021 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano uchwały Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania z 22 lipca 2021 r. (sygn. 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021 i 9/2021) dotyczące podatku od nieruchomości. Rada uznała, że szereg czynności zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi, tj. sprzedaż budowli (infrastruktura telekomunikacyjna) połączona z ich leasingiem zwrotnym, miał na celu sztuczne obniżenie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości, co skutkowało osiągnięciem korzyści sprzecznej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej. Rada zwróciła uwagę, że za sztucznością przedmiotowej transakcji przemawiał m.in. fakt, że w tym samym dniu strona oraz nabywca zawarły umowę dotyczącą emisji obligacji, a środki w ten sposób uzyskane miały pozwolić nabywcy na zapłatę ceny sprzedaży infrastruktury telekomunikacyjnej oraz ponoszenie opłat z tytułu powstających w kolejnych miesiącach i latach zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości. W wyniku zawarcia umowy sprzedaży i leasingu zwrotnego strona przestała być bezpośrednim właścicielem znacznej części infrastruktury telekomunikacyjnej ale jednocześnie zachowała prawo do korzystania z niej w działalności gospodarczej. Efektem tego było obniżenie podstawy opodatkowania infrastruktury podatkiem od nieruchomości.

Nowe stawki maksymalne w podatkach i opłatach lokalnych na 2022 r.

9 sierpnia 2021 r. opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów określające wysokość stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości na 2022 r. Nowe stawki są wyższe w porównaniu z 2021 rokiem – o 3,6% (czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r.) Należy jednak pamiętać, że rada gminy może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku.

Ważne wyroki NSA w sprawie ulgi mieszkaniowej

W wyrokach z dnia 10 sierpnia 2021 r. (sygn. akt II FSK 3598-3600/18 i II FSK 3751/18) Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z fiskusem, że przepisy ustawy o PIT uniemożliwiają uznanie wydatków na remont części i urządzeń wspólnych budynku, których współwłaścicielami byli skarżący, za przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. NSA zauważył również, że dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe nie muszą być wystawione na podatnika. Mogą być, tak jak w przedmiotowej sprawie, wystawione na wspólnotę mieszkaniową.

Ministerstwo Finansów odpowiada na pytania w sprawie bezpieczeństwa faktur elektronicznych

4 sierpnia 2021 r. w odpowiedzi na interpelację poselską nr 24922 w sprawie bezpieczeństwa faktur elektronicznych sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Magdalena Rzeczkowska, wyjaśniła m.in., że dane gromadzone w Krajowym Systemie e-Faktur będą multiplikowane oraz zapisywane w kopiach zapasowych, aby zabezpieczyć się przed ich utratą (także w mało prawdopodobnych, nadzwyczajnych sytuacjach awarii sprzętowej). Zarówno dane, jak i komunikacja, będą szyfrowane. Autoryzacja w systemie będzie zabezpieczona na najwyższych dostępnych poziomach. Sekretarz wyjaśniła również, że za ujawnienie informacji objętych tajemnicą skarbową, zgodnie z art. 306 Ordynacji Podatkowej, przewidziana jest kara pozbawiania wolności do lat 5, a gdy sprawca czynu działania nieumyślnie – do lat 2. Natomiast w przypadku ewentualnych strat biznesowych, jakie mogą ponieść przedsiębiorcy, których dane zostaną ukradzione lub nielegalnie przekazane, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym odpowiedzialność ponosić będzie Skarb Państwa.

Projekt nowego formularza VAT-26

6 sierpnia 2021 r. na stronach RCL ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Przewiduje on nowy wzór informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26). Ma on być dostosowany do zmian zawartych w tzw. pakiecie Slim VAT 2. Główne zmiany dotyczą przedłużenia terminu składania formularza (teraz należy go składać w ciągu 7 dni od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z danym pojazdem, po zmianach będzie go można złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z danym pojazdem) oraz objaśnień do formularza. Zgodnie z projektem ma on wejść w życie 1 października 2021 r.