Jest 9 sierpnia 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Wyrok NSA w sprawie stosowania 5% stawki VAT do sprzedaży dań na wynos

W wyroku z dnia 30 lipca 2021 r. NSA wskazał, że dla dostaw wewnątrz restauracji i food court realizowanych na wynos, a także dla dostaw „drive in” i „walk through”, zastosowanie (w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r.) powinna mieć stawka VAT 5%. Zdaniem NSA przepisy wskazujące na zastosowanie stawki 8%, na której stosowanie wskazywały organy podatkowe, naruszały zasadę neutralności VAT. Zdaniem Sądu dla ustalenia stawki nie ma znaczenia klasyfikacja statystyczna ani sposób zapakowania towaru. Decydujące jest to, jaką decyzje podejmuje klient. NSA wskazał, że sprzedaż w lokalach gastronomicznych szybkiej obsługi dań, które klient postanawia wziąć na wynos, a nie spożyć na miejscu w ramach infrastruktury udostępnionej w tym celu przez podatnika, nie stanowi usługi restauracyjnej, lecz dostawę środków spożywczych. Jest to pierwszy wyrok NSA w tego typu sprawie po niedawnym orzeczeniu TSUE z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, w którym TSUE przedstawił analogiczne stanowisko.

TSUE zbada polskie przepisy o VAT przy zbyciu majątku

Postanowieniem z 27 lipca 2021 r. (sygn. akt I FSK 892/18) NSA skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne dotyczące tego, czy aby zbycie majątku było wyłączone spod opodatkowania VAT, nabywca powinien być następcą prawnym zbywającego. Pytanie dotyczy transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Co do zasady są one wyłączone z opodatkowania VAT. NSA zwrócił jednak uwagę na to, że polska ustawa o VAT (art. 6 pkt 1 ustawy) nie zawiera warunku, o którym mowa w art. 19 dyrektywy VAT, a więc wymagającego, by pomiędzy zbywcą a nabywcą istniało następstwo prawne. Trybunał ma więc zbadać, czy brak takiego warunku nie narusza unijnej dyrektywy VAT.

Dochody zwolnione nie liczą się do podstawy obliczenia daniny solidarnościowej

W interpretacji indywidualnej z 30 lipca 2021 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.584.2021.1.AD) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się dochodów zwolnionych z podatku, w tym dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT. Jest to kolejna interpretacja zawierająca takie stanowisko. Podobną interpretację Dyrektor KIS wydał 9 lipca 2020 r. (sygn. 0115-KDIT3. 4011.367.2020.1.KR).

Podatnicy będą musieli obliczać dochód już do 10 dnia następnego miesiąca

Opublikowany 26 lipca 2021 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zawierający zmiany podatkowe wprowadzane w ramach Polskiego Ładu, oznacza, że chociaż podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą nadal będą mogli obliczać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia kolejnego miesiąca, to ze względu na zmiany w zasadach naliczania składki zdrowotnej swój dochód będą musieli znać już 10 dnia następnego miesiąca – opłacając składkę wyłącznie za siebie, lub 15 dnia – opłacając składkę za innych. Informację o dochodzie, jak również o stosowanej formie opodatkowania, trzeba będzie przekazywać do ZUS każdego miesiąca.

Ryczałtowcy mogą mieć niższą składkę zdrowotną

3 sierpnia 2021 r. podczas spotkania z Radą Przedsiębiorczości, premier Mateusz Morawiecki zasugerował, że rozważa takie zmiany w projekcie podatkowym, aby drobni przedsiębiorcy, rozliczający się z fiskusem ryczałtowo, płacili wyraźnie niższe składki zdrowotne. Chodzi o pomysł, aby ryczałtowcy z rocznymi przychodami np. do 60 tys. zł, uiszczali stałą składkę zdrowotną w wysokości 300 zł miesięcznie, zaś ci z przychodami wyższymi – składkę wysokości 500 zł. Beneficjentami tej zmiany byłoby około 0,5 mln osób prowadzących własne działalności gospodarcze.

Minister wyjaśnił przepisy dotyczące cen transferowych

27 lipca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 23727 w sprawie określenia obowiązku sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych. Minister wyjaśnił m.in., że podmiot zwolniony z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych nie jest zobowiązany do sporządzenia (względnie dołączenia) grupowej dokumentacji cen transferowych, a także że sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych wyłącznie z tytułu zawarcia transakcji z podmiotem niepowiązanym, który posiada siedzibę w tzw. raju podatkowym, nie generuje obowiązku sporządzenia grupowej dokumentacji. Minister wyjaśnił również, że przepisy o cenach transferowych zawarte w ustawie CIT oraz ustawie PIT nie określają obowiązku dokumentowania braku wystąpienia przesłanek do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych, np. poprzez uzyskanie oświadczenia od jednostki dominującej o niespełnianiu warunków obligujących do sporządzenia takiej dokumentacji. W udzielonej odpowiedzi Minister podkreślił jednak, że podmiot powinien wykazywać się należytą starannością w zakresie wypełniania swoich obowiązków nałożonych przez przepisy podatkowe, w tym obowiązków dokumentacyjnych.