Jest 5 lipca 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Pakiet rozwiązań dla powrotu kapitału do Polski i zmiany w zakresie cen transferowych w prekonsultacjach

28 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów rozpoczęło prekonsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, a także zmian w zakresie cen transferowych. Są to kolejne propozycje zmian podatkowych w ramach programu Polski Ład. Projekt ustawy przewiduje m.in. ulgę w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, wprowadzenie w ustawie o PIT ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski, program repatriacji kapitału oraz ulgi dla sponsorów nauki, kultury i sportu (tzw. ulga na CSR). Z kolei w zakresie cen transferowych planowane jest m.in. zlikwidowanie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości stosowanych cen transferowych, jako odrębnego dokumentu oraz włączenie tego oświadczenia do informacji o cenach transferowych (TPR) w wyniku czego podatnik będzie składał tylko jeden formularz, czy wydłużenie do 14 dni terminu na przedłożenie dokumentacji lokalnej przez podatnika na żądanie organu podatkowego.

Kolejne odroczenie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła

30 czerwca weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów odraczające po raz kolejny wejście w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT) w CIT i PIT, tym razem do 31 grudnia 2021 r. Ministerstwo Finansów nadal prowadzi również prace legislacyjne nad nowelizacją przepisów o nowym systemie poboru podatku u źródła. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo prace te są obecnie finalizowane. Ministerstwo zakłada, że kompleksowa nowelizacja przepisów o nowym systemie poboru WHT zostanie uchwalona do końca 2021 r.

Zmiany w VAT od 1 lipca 2021 r.

1 lipca 2021 r. wszedł w życie szereg zmian w podatku VAT. Zmiany związane są z wejściem w życie pakietu VAT E-commerce, który zawiera zmiany w systemie poboru VAT oraz ułatwienia dotyczące rozliczeń VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami (B2C). Zmiany dotyczą również jednolitego pliku kontrolnego. Zgodnie z nowymi regulacjami, przedsiębiorcy składający plik JPK_V7 m.in. nie będą już oznaczać symbolem MPP jakichkolwiek transakcji opłaconych w ramach mechanizmu podzielonej płatności. Będą oni natomiast zobowiązani stosować nowe oznaczenia związane z wejściem w życie pakietu VAT e-commerce. Dokonano także szeregu zmian doprecyzowujących w oznaczeniach GTU. Rozszerzeniu uległ również katalog przedsiębiorców objętych obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych online. Ponadto przedsiębiorcy, którzy będą dokonywać sprzedaży w nowym elektronicznym systemie TAX FREE (obowiązkowym od 1 stycznia 2022 r.) mogą począwszy od 1 lipca rejestrować się na platformie PUESC, wskazując miejsca w których będą dokonywać sprzedaży i zwrotu podatku w procedurze TAX FREE.

Projekt nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, której celem jest dostosowanie jej do trzech unijnych dyrektyw (dyrektywa Rady UE 2019/2235, dyrektywa Rady UE 2020/262 oraz dyrektywa Rady UE 2020/1151). Zmiany odnosić się będą głównie do ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego. Proponowane w projekcie rozwiązania obejmują m.in. wprowadzenie elektronizacji wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy) poprzez objęcie tych przemieszczeń kontrolą przemieszczania w ramach Systemu EMCS, wprowadzenie regulacji mających na celu harmonizację procedur akcyzowych i celnych, w związku z wejściem w życie unijnego kodeksu celnego oraz zapewnienie spójności pomiędzy elektronicznym dokumentem administracyjnym (e-AD), a zgłoszeniem celnym przywozowym lub wywozowym. Większość przepisów zawartych w projekcie ma wejść w życie w lutym 2023 r.

Nowy rodzaj spółki kapitałowej – prosta spółka akcyjna

1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy, wprowadzające do polskiego systemu prawnego nowy rodzaj spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (PSA). Spółka ta będzie mogła zostać utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Założenie spółki możliwe będzie za pomocą rejestracji on-line (w ciągu 24 godzin) lub metodą tradycyjną. Minimalny kapitał zakładowy w przypadku PSA wynosił będzie 1 złoty. Nowością będzie możliwość wniesienia do spółki kapitałowej wkładu w formie świadczenia pracy albo usług na rzecz spółki, a także możliwość przejęcia całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza. Możliwy będzie również wybór systemu organów w spółce pomiędzy tzw. systemem dualistycznym (zarząd i rada nadzorcza) lub tzw. systemem monistycznym (wyłącznie rada dyrektorów). Rada dyrektorów będzie nowością w polskim systemie prawa spółek handlowych.

Wydłużone terminy stosowania preferencji w podatku od nieruchomości

29 czerwca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jedną ze zmian przewidzianych w nowelizacji jest możliwość przedłużenia stosowania przez gminy preferencji w podatku od nieruchomości (takich jak zwolnienia z tego podatku czy przedłużenie terminów płatności rat) dla wskazanych przez gminy grup przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa. 

Zaniechanie poboru podatku od umorzonej części Tarczy Finansowej PFR

29 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej poinformował, że rząd zaniecha w całości poboru podatku dochodowego od umorzonej części subwencji otrzymanej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Rozwiązanie to ma dotyczyć mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Korzyść dla przedsiębiorców wynikającą z tego rozwiązania rząd szacuje na 8–10 mld zł. Zapowiedź zaniechania poboru podatku od umorzonej części subwencji otrzymanych przez przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej pojawiła się już wcześniej, m.in. w aktualizacji Programu Konwergencji, jednak po raz pierwszy została oficjalnie ogłoszona przez premiera.