Jest 26 lipca 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Komisja Europejska ogłosiła pakiet “Fit for 55”

14 lipca 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła pakiet “Fit for 55” (“Gotowi na 55”), czyli zestaw nowych przepisów klimatycznych, którego celem ma być osiągnięcie przez wspólnotę 55-proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Wśród proponowanych rozwiązań znalazła się m.in. nowa opłata od importu emisji (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM). CBAM będzie miał zastosowanie do określonych towarów z kategorii: cement; energia elektryczna, nawozy, żelazo i stal, aluminium, pochodzących z krajów spoza UE, jeżeli towary te lub wytworzone z nich produkty będą importowane na terytorium obszaru celnego Unii. Podmiot dokonujący importu takich towarów lub produktów będzie musiał przed dokonaniem importu złożyć w specjalnej procedurze wniosek o zezwolenie na ich import na obszar celny Unii, a następnie dokonać zakupu specjalnego certyfikatu, którego cena będzie powiązana z unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS). Nowa opłata ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

W przypadku umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej nie ma podatku, ale są koszty

20 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju. Rozporządzenie przewiduje zaniechanie poboru podatku od wartości umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowych otrzymanych w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju i będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Co istotne, w komunikacie na stronie Krajowej Informacji Skarbowej wiceminister finansów Jan Sarnowski poinformował, że zaniechanie poboru podatku od przychodów z tytułu umorzenia subwencji z PFR nie wpłynie na kwalifikację kosztów sfinansowanych subwencją. Koszty sfinansowane z udzielonej subwencji kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Oznacza to, że wydatki pokryte z takich środków stanowią koszty podatkowe jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji.

Szczegóły dotyczące prac nad wprowadzeniem opłaty opakowaniowej

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 24728 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba poinformował o szczegółach prac nad wprowadzeniem tzw. opłaty opakowaniowej. Zgłaszający pytali w interpelacji przede wszystkim o kwestie związane z wpływem opłaty na budżet gmin.  Minister przypomniał, że projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw znajduje się na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych oraz nie został jeszcze udostępniony publicznie, w związku z czym niektóre projektowane przepisy, także na późniejszych etapach prac legislacyjnych, mogą jeszcze ulec zmianie. W związku z tym nie ma możliwości przedstawienia dokładnych informacji nt. procentowego podziału środków pochodzących z opłaty opakowaniowej, czy kryteriów ich rozdzielania. Resort planuje, że większość środków zostanie jednak przekazana gminom na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi. W przypadku kryteriów rozdzielających środki z pewnością planuje się uwzględnić wyniki osiągane przez gminy w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. Minister poinformował również, że w ramach systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla opakowań nie są obecnie planowane rozwiązania pomostowe.

Publikacja formularzy interaktywnych TPR-C (3) i TPR-P (3)

Na Portalu Podatkowym MF opublikowany został formularz interaktywny informacji o cenach transferowych dla osób prawnych TPR-C (3). Formularz ten został zaktualizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i służy do złożenia informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2019 r. Opublikowany został również formularz interaktywny informacji o cenach transferowych dla osób fizycznych TPR-P (3).

Polscy przedsiębiorcy odczuwają konsekwencje opóźnienia implementacji pakietu e-commerce w Czechach

Czeski rząd spóźnił się z implementacją unijnych przepisów wprowadzających tzw. pakiet e-commerce, które miały zostać wdrożone do przepisów krajowych przed początkiem lipca 2021 r. Opóźnienie legislacyjne ma konsekwencje również dla polskich przedsiębiorców, którzy sprzedają towary czeskim konsumentom albo posiadają w Czechach magazyny, z których zbywają towary do innych państw UE. Polscy sprzedawcy mogą dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w procedurze “One Stop Shop”, zadeklarować w niej sprzedaż do Czech według tamtejszej stawki VAT i wpłacić podatek do polskiego urzędu. Czeskie organy podatkowe nie mają jednak formalnie podstaw, aby przyjąć pobraną w ten sposób kwotę VAT od polskiego fiskusa i uznać rozliczenie za prawidłowe. Rząd Czech opublikował specjalny komunikat, zgodnie z którym podatnicy mogą do czasu implementacji stosować bezpośrednio unijne przepisy. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się sprzedać swoje towary do Czech w okresie przejściowym, będą jednak narażeni na ryzyko.

Uzupełnienie pól MPP i SW w JPK nie będzie traktowane jako błąd

1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Wynikające z niej zmiany trzeba będzie uwzględnić w JPK składanym za lipiec do 25 sierpnia 2021 r. Jedną z konsekwencji tej nowelizacji jest brak obowiązku wypełniania pól MPP i SW. Pola te są jednak nadal obecne w JPK_V7M i JPK_V7K, ponieważ resort finansów nie dostosował dotychczasowych struktur do nowelizacji. Nowe schematy będą obowiązywały dopiero od przyszłego roku. Na szczęście podatnicy, którzy nie zdążą dostosować swoich systemów finansowo-księgowych do nowych przepisów lub wpiszą oznaczenia MPP i SW przez pomyłkę, nie muszą się z tego powodu martwić bowiem w odpowiedzi na pytanie prasowe Ministerstwo Finansów potwierdziło, że uzupełnienie pól SW i MPP w JPK_V7M i JPK_V7K nie jest traktowane jako błąd. Podatnik, który je wypełni, nie musi więc potem składać korekty.

O możliwość zastosowania klauzuli GAAR do konkretnego stanu faktycznego należy pytać we wniosku o opinię zabezpieczającą, a nie interpretację indywidualną

W wyroku z dnia 16 lipca 2021 r. (sygn. akt II FSK 2478/18) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przedmiotem interpretacji indywidualnych nie mogą być przepisy adresowane do organów podatkowych, określające ich powinności lub uprawnienia związane z prowadzonym postępowaniem podatkowym. Sprawa dotyczyła wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym spółka pytała czy planowane przez nią połączenie spełnia warunki wyłączenia z przychodów i czy wyłączenie to może zostać ograniczone przez jakiekolwiek przepisy, w tym m.in. przepisy dotyczące ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). W ocenie organów podatkowych, podzielonej przez NSA, takie pytanie powinno być przedmiotem wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej, a nie interpretacji indywidualnej.