Jest 12 lipca 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Konsultacje podatkowe w sprawie projektu interpretacji ogólnej dotyczącej definicji transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych projektu interpretacji ogólnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym. W ustawach o PIT i CIT brak jest bowiem definicji takiej transakcji, natomiast uzasadnienie do projektu ustawy wprowadzającej pojęcie jednorodności wskazuje, że jednorodny charakter transakcji powinien być rozumiany jako podobieństwo przedmiotu transakcji oraz innych głównych parametrów transakcji, istotnych z punktu widzenia cen transferowych. Zgodnie z projektem interpretacji, transakcją kontrolowaną o charakterze jednorodnym będzie również zbiór transakcji kontrolowanych, które dla celów określenia wartości transakcji kontrolowanej powinny być agregowane, ze względu na ich jednorodny charakter. 

Opinia zabezpieczająca w zakresie zmiany struktury właścicielskiej

24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało opinię zabezpieczającą z 25 maja 2021 r. (sygn. DKP3.8011.31.2020), w której szef Krajowej Administracji Skarbowej potwierdził, że czynność polegająca na wniesieniu w formie wkładu niepieniężnego przez zagranicznych, spokrewnionych ze sobą, wspólników wszystkich udziałów spółki polskiej do spółki zagranicznej w zamian za jej udziały powstałe z podwyższenia kapitału zakładowego oraz ewentualna wypłata dywidendy nie spełnia wszystkich ustawowych kryteriów unikania opodatkowania. Organ stwierdził, że chociaż osiągnięcie korzyści będzie jednym z głównych celów czynności, to nie zostały spełnione dwa inne warunki, które świadczyłyby o tym, że działanie podatnika jest unikaniem opodatkowania. Korzyść podatkowa nie będzie bowiem sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a działanie podatnika nie nosi znamion sztuczności. 

Trybunał Sprawiedliwości UE oceni, czy unijne przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych są zgodne z Kartą praw podstawowych UE

25 czerwca 2021 r. francuska Rada Stanu (odpowiednik polskiego NSA) wystąpiła z wnioskiem o skierowanie do TSUE pytania prejudycjalnego dotyczącym tego, czy unijne przepisy nakazujące specjalistom prawnym informowanie fiskusa o schematach podatkowych są zgodne z Kartą praw podstawowych UE. Wcześniej podobne pytanie złożyło stowarzyszenie zawodowe belgijskich prawników i doradców podatkowych (sygn. C-694/20) jednak w sprawie nie wypowiedział się jeszcze nawet Rzecznik Generalny TSUE. 

Nagrody z loterii szczepionkowej bez podatku dochodowego

2 lipca 2021 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia, zgodnie z którym od nagród przyznanych w ramach Loterii Narodowego Programu Szczepień nie będzie pobierany podatek dochodowy. Planowane jest zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród, których jednorazowa wartość przekracza 2 280 zł. Nowe przepisy wejdą w życie 14 lipca br. i będą dotyczyły nagród uzyskanych od 14 lipca 2021 r. do 11 marca 2022 r.

Ulga B+R w przypadku wspólników spółek komandytowych

W odpowiedzi na pytanie prasowe oraz w odpowiedzi na interpelację poselską nr 24423, Ministerstwo Finansów wskazało, że wspólnik spółki komandytowej lub jawnej, który przed 2021 r. korzystał z ulgi badawczo-rozwojowej, a nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej, straci prawo do rozliczenia kosztów wykazanych w przeszłości. Z kolei jeżeli wspólnicy, mimo przysługującego im prawa do ulgi badawczo-rozwojowej nie dokonywali dotychczas odliczeń to zgodnie z art. 26e ust. 8 ustawy o PIT mogą oni rozliczyć ulgę w następujących po sobie kolejno sześciu latach podatkowych. W przypadku spółek komandytowych bądź jawnych, które stały się w 2021 r. podatnikiem CIT, takie prawo przejmie od wspólników sama spółka.

W przypadku sprzedaży nieruchomości obowiązuje zasada pierwszeństwa działalności gospodarczej jako źródła przychodu

W wyroku z 9 czerwca 2021 r. (sygn. akt II FSK 3674/18) NSA uznał, że ustalenie, iż do sprzedaży nieruchomości doszło w wykonaniu działalności gospodarczej, wyklucza możliwość opodatkowania uzyskanego w ten sposób przychodu według zasad dotyczących odpłatnego zbycia rzeczy lub określonych praw. Sąd zwrócił jednak uwagę, że podejście to dotyczy jedynie sprzedaży nieruchomości, ponieważ jedynie przepisy dotyczące przychodu ze sprzedaży nieruchomości zawierają zastrzeżenie: „jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej”. Brak takiego zastrzeżenia w innych przepisach, prowadzi w ocenie sądu do wniosku, w innych przypadkach (np. wynajmu nieruchomości) zasada pierwszeństwa działalności gospodarczej jako źródła przychodu nie ma zastosowania.