Jest 28 czerwca 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Kolejny projekt ustawy w ramach Polskiego Ładu

23 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu prekonsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje pakiet rozwiązań dla MŚP i strategicznych inwestorów w tym m.in. interpretacja 590 czyli porozumienie inwestycyjne (interpretacja zawierająca wszystkie skutki podatkowe danej transakcji), opcja opodatkowania VAT dla instytucji finansowych czy też szereg korzystnych podatkowo rozwiązań dla holdingów.

Uwagi można zgłaszać drogą mailową do 30 czerwca 2021 r.

Projekt objaśnień do pakietu VAT e-commerce

21 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do pakietu VAT e-commerce.

W projekcie przeanalizowano najważniejsze rozwiązania pakietu takie jak:

  • Wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość WSTO (definicję, miejsce dostawy),
  • Sprzedaż na odległość towarów importowanych SOTI (definicję, miejsce dostawy),
  • Rolę operatorów interfejsów elektronicznych (platform),
  • Procedury szczególne tzw. One Stop Shop – OSS (procedura unijna i nieunijna),
  • Procedurę szczególną tzw. Import One Stop Shop – IOSS (procedura importu),
  • Uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”).

Uwagi do projektu można zgłaszać do 30 czerwca 2021 r. 

Do 30 czerwca można składać wnioski o zwolnienie ze składek w ramach Tarczy 9.0

Jeszcze tylko do końca czerwca można składać w ZUS wnioski o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 r. oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

O wsparcie mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19 pod warunkiem, że byli zgłoszeni w ZUS, jako płatnicy składek przed listopadem 2020 roku i na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z ponad 60 kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu w tym m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych.

Wciąż brak decyzji MF w sprawie zwolnienia od podatku subwencji z PFR

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie prasowe poinformowało, że decyzja w sprawie podatku od umorzonej części subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju zostanie ogłoszona do 20 lipca, czyli dnia w którym upływa termin jego zapłaty.

Zapowiedź MF dotyczy wsparcia z tarczy finansowej 1.0., w ramach której Polski Fundusz Rozwoju przeznaczył ponad 60 mln zł firmom poszkodowanym wskutek pandemii koronawirusa. Niektórzy przedsiębiorcy wystąpili z wnioskiem o umorzenie subwencji. Zgodnie z przepisami, umorzone kwoty stanowią przychód podlegający opodatkowaniu, od którego zaliczkę na PIT albo CIT należy zapłacić do 20. dnia miesiąca następującego po umorzeniu.

Decyzje o umorzeniu PFR wydać miał już w maju, termin ten został jednak przesunięty na czerwiec. Obowiązek podatkowy zależał będzie od daty wydania tych decyzji. Jeżeli wydane zostaną one w czerwcu, firmy będą musiały rozliczyć podatek do 20. lipca.

Planowane zmiany ułatwiające rozliczenie WHT

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 24182 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski poinformował, że resort planuje zmiany w przepisach dotyczących podatku u źródła.

Zmiany mają polegać m.in. na zawężeniu zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku (ang. WHT refund). Jednocześnie będą one miały na celu rozszerzenie opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (tj. obniżone stawki podatku u źródła lub zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła)".

Projekt przepisów w tym zakresie powinien zostać opublikowany w przeciągu kilku tygodni i docelowo ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

To podatnik decyduje czy prowadzi działalność czy wynajmuje prywatny majątek

22 czerwca 2021 r. NSA wydał dwa wyroki (sygn. akt. II FSK 2402/19 i II FSK 2403/19) dotyczące rozliczania przychodów z najmu i umów o podobnym charakterze.

W wyrokach tych sąd uznał, że skoro zamiarem podatników nie było prowadzenie działalności gospodarczej, tylko wynajem prywatnego majątku, to mogli oni płacić od przychodów z najmu ryczałt ewidencjonowany.

Wyroki te są pierwszymi zapadłymi po uchwale NSA z 24 maja br. (sygn. II FSK 1/21), w świetle której to podatnik poprzez swoje czynności (np. wprowadzenie wynajmowanej nieruchomości do ewidencji środków trwałych) decyduje, czy będzie wynajmować nieruchomość w ramach działalności gospodarczej czy poza nią.

Zarówno wyroki jak i uchwała NSA dotyczyły stanu prawnego sprzed 2021 r.