Jest 14 czerwca 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

9 czerwca 2021 r. na stronach RCL ukazał się projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Projekt zakłada m.in. obniżenie wymaganych nakładów inwestycyjnych przez przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, obniżenie wymaganych nakładów inwestycyjnych dla przedsiębiorców zamierzających realizować reinwestycje niezależnie od kategorii przedsiębiorstwa, czy też rozszerzenie listy miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, w związku z jej aktualizacją dokonaną na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Liczba miast na tej liście ulegnie zwiększeniu ze 122 do 139.

Wyrok TSUE w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT

3 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (sygn. C 931/19) w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (fixed establishment) na gruncie VAT. W wydanym wyroku TSUE stwierdził, że w przypadku, gdy przedsiębiorca dysponuje jedynie zapleczem technicznym (np. nieruchomości) i nie ma na miejscu żadnych zasobów ludzkich umożliwiających samodzielne działanie, nie są spełnione kryteria uznania takiego stanu rzeczy za tworzący stałe miejsce działalności. Wynajmowana w innym państwie członkowskim nieruchomość nie stanowi więc wówczas stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 43 dyrektywy Rady 2006/112/WE.

Przenoszenie nadwyżki VAT nie przedawnia się

W ostatnim tygodniu opublikowane zostało pisemne uzasadnienie wyroku NSA z dnia 24 lutego 2021 r. (sygn. akt I FSK 126/20), zgodnie z którym podatnikowi przysługuje prawo przenoszenia nadwyżki VAT na kolejne okresy rozliczeniowe, a po upływie okresu przedawnienia fiskus nie może kwestionować wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. NSA stwierdził bowiem, że art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, dający podatnikom prawo do przeniesienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na następne okresy, nie wprowadza żadnych ograniczeń czasowych. Oznacza to, że po przeniesieniu, nadwyżka VAT staje się składnikiem zobowiązania podatkowego w nowym okresie rozliczeniowym.

Podatnik bezgotówkowy dla firm już od 2022 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało o przygotowanym dla przedsiębiorców Programie Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Przedsiębiorcy dostaną możliwość skorzystania z jednego z dwóch pakietów tj. Pakiet SILVER, czyli ulga na terminal w podatku dochodowym oraz Pakiet GOLD, czyli podatnik bezgotówkowy. Podatnik bezgotówkowy to Klient Premium, który otrzyma dwie korzyści. Wyższą, bezterminową ulgę na terminal i najszybszy zwrot VAT w całej Unii Europejskiej – 15 dni.

Kolejne odroczenie stosowania nowych przepisów dotyczących podatku u źródła

11 czerwca 2021 r. na stronach RCL zostały opublikowane projekty rozporządzeń odraczających stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła w PIT i CIT do końca 2021 r. Jak zostało wskazane w uzasadnieniach do projektów, kolejne odroczenie motywowane jest pandemią COVID-19, w związku z którą niezasadne jest obciążanie płatników i podatników dodatkowymi obowiązkami. Ponadto MF przypomniało, że prowadzi obecnie prace nad nowelizacją przedmiotowych przepisów, jednak nie chce ono obarczać podatników obowiązkiem przygotowywania się do kolejnych zmian przedmiotowych przepisów w czasie pandemii.