15 maja 2021 r. rząd przedstawił założenia programu Polski Ład (dalej: „Program”), który w zamierzeniu ma być działaniem wspierającym rozwój gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią.

W ramach Programu zapowiedziano wprowadzenie szeregu zmian dotyczących m.in. systemu podatkowego.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł rocznie

W celu zmniejszenia obciążeń podatkowych osób najmniej zarabiających podniesiona ma zostać granica kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych – do 30 tys. zł rocznie (obecnie wolne od podatku są dochody do 8 tys. zł rocznie, a w stosunku do dochodów wyższych od tej kwoty zastosowanie ma degresywna kwota zmniejszająca podatek).

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku będzie oznaczać, iż osoby osiągające dochody opodatkowane według skali podatkowej, wynoszące do 2,5 tys. zł miesięcznie brutto, nie będą co do zasady odprowadzać podatku dochodowego. Osoby osiągające wyższe dochody będą natomiast odprowadzać podatek odpowiednio mniejszy, o kwotę wynikająca z podwyższenia kwoty wolnej od opodatkowania.

Podwyższenie drugiego progu skali podatkowej do 120 tys. zł rocznie

Podwyższony ma zostać również drugi próg tzw. skali podatkowej, czyli kwota dochodu, powyżej którego zastosowanie znajduje stawka PIT 32 proc. – z obecnych 85 528 zł do 120 tys. zł.

Zmiana znajdzie zastosowanie wyłącznie w stosunku do dochodów podlegających opodatkowaniu PIT z zastosowaniem skali podatkowej, czyli przede wszystkim dochodów ze stosunku pracy oraz działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. 19 proc. liniowa stawka podatku PIT mająca zastosowanie w stosunku do dochodów z działalności gospodarczej ma pozostać na dotychczasowym poziomie.

Jednocześnie w Programie zapowiedziano wprowadzenie ulgi podatkowej dla osób osiągających dochody ze stosunku pracy w przedziale 70-130 tys. zł – której szczegóły nie zostały na razie zaprezentowane. Ulga ta ma spowodować, że zmiany nie będą niekorzystne dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od ok. 6 do ok. 11 tys. zł miesięcznie.

Likwidacja odliczenia od podatku składki zdrowotnej i ryczałtowej składki zdrowotnej w działalności gospodarczej

Zmianą skutkującą zwiększeniem łącznych obciążeń podatkowych i składkowych będzie likwidacja odliczenia od podatku dochodowego składki zdrowotnej. Składka ta wynosi obecnie w przypadku dochodów z umowy o pracę 9 proc. podstawy jej wymiaru, a 7,75 proc. tej składki podlega odliczeniu od podatku. Po zmianie, składka zdrowotna nie będzie już odliczana od podatku.

Z kolei osoby prowadzące działalność gospodarczą obecnie odprowadzają składkę zdrowotną od podstawy jej wymiaru, którą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego – ryczałtowa składka zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi w 2021 r. 381 zł.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą po zmianie będą odprowadzać składkę zdrowotną naliczaną proporcjonalnie do osiąganego dochodu według stawki 9 proc., bez możliwości odliczenia jej od podatku.

Wpływ zmian na zarobki netto

Wprowadzone zmiany mają co do zasady skutkować zmniejszeniem obciążeń podatkowych dla osób o miesięcznych zarobkach do wysokości ok. 11 tys. zł brutto – w przypadku umowy o pracę, oraz do wysokości ok. 6 tys. zł brutto – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Osoby osiągające dochody powyżej tych kwot po zmianach opłacać będą łącznie wyższy podatek i składkę zdrowotną.

Pozostałe zmiany

Kolejnym elementem planu jest tzw. ulga na powrót, która ma zachęcić do powrotu do Polski nie tylko pracowników, ale także przedsiębiorców, którzy rozwinęli działalność za granicą.

Zgodnie z zapowiedziami osoby, które będą wracać do Polski, w ciągu dwóch lat od powrotu zapłacą o połowę niższy PIT.

Program Polski Ład ma obejmować również zmiany w innych daninach niż podatek dochodowy od osób fizycznych i składka zdrowotna.

W zakresie podatku CIT w ramach Programu wprowadzona ma zostać zapowiadana już wcześniej nowa ulga na automatyzację i robotyzację, rozszerzone mają zostać również dotychczasowe ulgi na działalność B+R oraz IP-BOX. Większa liczba podatników ma uzyskać możliwość skorzystania z tzw. estońskiego CIT, wprowadzona ma zostać również nowa ulga związana z wejściem na giełdę (IPO).

Z kolei w zakresie podatku VAT wprowadzone mają zostać zmiany dotyczące braku opodatkowania VAT transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych, a także możliwości dokonania wyboru opodatkowania VAT transakcji finansowych.

Wejście zmian w życie

Rząd nie opublikował dotychczas dokumentów zawierających szczegóły legislacyjne zapowiedzianych zmian, jak również harmonogramu prac nad tymi zmianami i terminu ich wejście w życie. Z uwagi na to, że większość zmian zapowiedzianych w Programie dotyczy podatków dochodowych, można spodziewać się ich wejścia w życie co do zasady od 1 stycznia 2022 r. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt.

Jak możemy pomóc Państwa firmie?