Jest 31 maja 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Ulgi na innowację w ramach Polskiego Ładu

Ministerstwo Finansów poinformowało o planach wdrożenia kompleksowego systemu ulg podatkowych w ramach nowego rządowego programu gospodarczego Polski Ład. Celem zaproponowanych przez resort rozwiązań ma być transformacja polskiej gospodarki w kierunku innowacji i kompleksowe ułatwienie finansowania działalności innowacyjnej firm. Ulgi wspomagać będą inwestycje i rozwój przedsiębiorstw na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Planowane jest wprowadzenie możliwości łącznego korzystania z dwóch funkcjonujących już ulg: B+R oraz IP BOX. Wprowadzone mają zostać także trzy nowe ulgi dotyczące innowacji: ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, polegająca na zmniejszeniu podatku dochodowego od wynagrodzeń specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach, ulga na prototyp, która ma ułatwić produkcję próbną i wprowadzenie na rynek nowego produktu oraz ulga na robotyzację, pomagająca unowocześnić park maszynowy oraz zwiększyć zakres i efektywność produkcji. Z nowych rozwiązań przedsiębiorcy mają zacząć korzystać w przyszłym roku.

Nowa propozycja stawki globalnego CIT

Na arenie międzynarodowej toczą się rozmowy na temat wprowadzenia jednej globalnej stawki CIT, mającej na celu ograniczenie unikania opodatkowania związanego z możliwością opłacania niskich danin w krajach uznawanych za raje podatkowe. Prace nad uszczelnieniem międzynarodowego systemu podatkowego w ramach grupy G20 i OECD trwają już od 2015 r. W ostatnim okresie administracja prezydenta USA wyszła z propozycją, która miałaby modyfikować rozwiązanie przygotowane przez OECD. USA proponuje wprowadzenie globalnego minimalnego CIT na poziomie 15 proc. (a nie 21 proc. jak proponowano wcześniej). Ostateczna stopa może być wyższa, a 15 proc. stanowić ma jej dolną granicę. Na arenie międzynarodowej wciąż trudno jednak osiągnąć konsensus co do tej propozycji. Część krajów nie wyraża zgody na przyjęcie stawki, która byłaby wyższa od stawki CIT obowiązującej aktualnie w tych państwach. Wśród przywódców wielu państw europejskich propozycja USA przyjęta została jednak pozytywnie.

Uchwała NSA o instrumentalnym wszczynaniu postępowań karnych skarbowych

24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął w składzie siedmiu sędziów uchwałę o sygn. I FPS 1/21, dotyczącą możliwości kontrolowania przez sądy administracyjne wszczynania przez organy podatkowe postępowań karnych skarbowych w celu zapobiegania przedawnianiu się zobowiązań podatkowych. Uchwała stwierdza, że sądy administracyjne mogą dokonywać oceny, czy wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie nastąpiło wyłącznie po to, aby zawiesić bieg terminu przedawnienia podatku. Jeżeli w okolicznościach danej sprawy sąd uzna postępowanie karne skarbowe za wszczęte jednie w celu zawieszenia przedawnienia, sąd może orzec o braku zaistnienia skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia i tym samym o uchyleniu decyzji organu dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego oraz konieczności umorzenia prowadzonego wobec podatnika postępowania z uwagi na upływ terminu przedawnienia.

Uchwała NSA dotycząca kwalifikacji przychodów z najmu

W uchwale z dnia 24 maja 2021 r. (sygn. II FPS 1/21), NSA wypowiedział się na temat kwalifikacji przychodów z najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, składników majątkowych niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej do odpowiedniego źródła przychodów w PIT. NSA stwierdził, że przychody z tych źródeł powinny być zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów z najmu stanowiącego odrębne źródło przychodów od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej) – chyba, że dotyczą one składników majątkowych mienia osoby fizycznej, które zostały przez nią wprowadzone do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że dopiero gdy podatnik wyraźnie zaliczył nieruchomości do majątku firmowego, np. zaliczając je do środków trwałych, przychody z ich wynajmu mogą być opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej.

TSUE wyjaśni w jaki sposób liczyć zwrot akcyzy od aut

Postanowieniem z 27 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I FSK 128/21) NSA zadał TSUE pytanie czy podatnik może otrzymać zwrot akcyzy od wyeksportowanego samochodu osobowego całości czy proporcjonalnie do okresu jego użytkowania w kraju. Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na proporcjonalne zwroty. TSUE ma wyjaśnić czy jest to zgodne z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i zasadą jednofazowości podatku akcyzowego, zgodnie z którą podatek ten powinien być pobierany tylko jednokrotnie w momencie faktycznej konsumpcji, a także z zasadą proporcjonalności. 

Kolejne zmiany w JPK_V7

25 maja 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się zaktualizowana wersja projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. W porównaniu do pierwotnej wersji nowelizacji m.in. zniesiono obowiązek przedsiębiorców oznaczania w ewidencji VAT transakcji opłaconych w mechanizmie podzielonej płatności symbolem MPP, dodano natomiast nowe oznaczenia związane z planowanym wejściem w życie unijnego pakietu e-commerce. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, która zastąpi obecną sprzedaż wysyłkową, oraz usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów z innych krajów UE oznaczane będą symbolem WSTO_EE na podstawie dokumentów wewnętrznych, a internetowe platformy sprzedażowe które mają być odpowiedzialne za pobór VAT od pozaunijnych przesyłek o niskiej wartości, ale nie zarejestrują się w punktach IOSS bądź OSS, będą musiały w JPK_V7 stosować nowe oznaczenie IED. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.