Sejm uchwalił projekt ustawy dotyczącej pakietu VAT e-commerce

21 maja Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw stanowiącej implementację do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce, którego celem jest uszczelnienie VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami, a konsumentami. Przepisy unijne wymagają, aby zmiany zostały wdrożone w poszczególnych krajach do 1 lipca 2021 r. Na posiedzeniu Sejmu wiceminister finansów zapewnił, że odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w Polsce w terminie. W ramach ustawy nowelizującej wdrożonych ma zostać również kilka innych rozwiązań, w tym m.in. ulga na dostosowanie pojazdów do systemu e-TOLL, rozwiązanie wątpliwości dotyczących zastosowania ulg na darowizny przeznaczone na wsparcie szpitali i ośrodków walczących z epidemią COVID-19 oraz przedłużenie do końca roku możliwości udzielania firmom przez samorządy ulg w spłacie podatków i opłat lokalnych. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Kolejne opóźnienie wejścia w życie nowych zasad poboru WHT

Biuro prasowe Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytanie prasowe poinformowało, że resort planuje wydanie kolejnych rozporządzeń zawieszających stosowanie zmienionych zasad poboru podatku u źródła. Tym razem termin przedłużony ma zostać do końca 2021 r. Chodzi o zasady, które miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., na podstawie nowelizacji ustaw podatkowych z 23 października 2018 r. Zgodnie z nowymi przepisami polski płatnik wypłacający odsetki, dywidendy, należności licencyjne bądź wynagrodzenie za niektóre usługi niematerialne na rzecz zagranicznych podatników zobowiązany będzie w pierwszej kolejności pobrać podatek u źródła, a dopiero potem zagraniczny podatnik lub płatnik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot pobranego podatku. Przedłużanie terminów wejścia w życie rozporządzeń związane jest z oczekiwaniem na opublikowanie przez resort projektu nowelizacji ustawy o PIT i CIT, które mają złagodzić zasady poboru podatku u źródła. Ministerstwo Finansów poinformowało, że prace legislacyjne dobiegają końca i odpowiedni projekt uchwalony zostanie do końca 2021 r. 

Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący ujednolicenia opodatkowania przedsiębiorstw w państwach UE

18 maja 2021 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat dotyczący planowanych działań mających na celu ujednolicenie opodatkowania przedsiębiorstw w państwach UE, zawierający m.in. zapowiedź zmian podatkowych mających na celu wspieranie rozwoju gospodarczego UE po pandemii COVID-19 oraz uwzględniających prace G20 i OECD dotyczące reform podatkowych. W komunikacie Komisja wskazała m.in., że do 2023 r. przedstawi nowe ramy opodatkowania przedsiębiorstw w UE. Do końca 2021 r. ma zostać przedstawiona propozycja przepisów dotyczących agresywnych działań optymalizacyjnych podejmowanych z użyciem spółek specjalnego przeznaczenia. W czwartym kwartale 2021 r. ma zostać przedstawiona propozycja regulacji dotyczących redukcji finansowania dłużnego względem finansowania kapitałowego. Z kolei na 2022 r. planowane jest przedstawienie propozycji regulacji dotyczących publikowania efektywnych stawek podatkowych przez duże przedsiębiorstwa, bazująca na trwających pracach OECD dotyczących zaadresowania wyzwań podatkowych wynikających z cyfryzacji oraz umożliwienia państwom opodatkowania dochodów nieopodatkowanych przez inne państwa lub podlegających niskiemu poziomowi efektywnego opodatkowania.

Projekt zmiany ustawy o podatku akcyzowym

17 maja 2021 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się informacja o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, który przewiduje zmiany w tej ustawie związane z implementacją dyrektyw UE, m.in. tzw. „dyrektywy horyzontalnej” oraz „dyrektywy alkoholowej”, których termin wdrożenia mija 30 czerwca 2022 r.  Zmiany zawarte w projekcie ustawy dotyczą m.in.: wprowadzenia elektronizacji wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji poprzez objęcie tych przemieszczeń kontrolą przemieszczania w ramach Systemu EMCS, regulacji mających na celu harmonizację procedur akcyzowych i celnych, w związku z wejściem w życie unijnego kodeksu celnego, oraz regulacji zapewniających spójność pomiędzy elektronicznym dokumentem administracyjnym (e-AD), a zgłoszeniem celnym przywozowym lub wywozowym. Planowane są także zmiany regulacji dotyczącej obowiązku przedstawienia właściwym organom przez osobę towarzyszącą wyrobom akcyzowym niepowtarzalnego administracyjnego numeru ewidencyjnego (ARC) – numer ten będzie mógł być przedstawiony w dowolnej formie, a nie tylko na wydruku e-AD, a także zmiany w przepisach dotyczących ubytków wyrobów akcyzowych przemieszczanych w obrocie wewnątrzunijnym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Powstało Forum Akcyzowe

19 maja br. w życie weszło zarządzenie Ministra Finansów, powołujące Forum Akcyzowe. Forum Akcyzowe to zespół, który stanowić ma dla ministra wsparcie przy rozwiązywaniu problemów związanych z systemem podatku akcyzowego. Jego zadaniem będzie przygotowywanie analiz, opinii, wniosków oraz propozycji usprawnień. Prace Forum rozpocząć się mają w drugiej połowie czerwca. Na pierwszym spotkaniu zespół zajmie się kwestią rynku wyrobów tytoniowych, e-papierosów i produktów nowatorskich. Forum Akcyzowe to trzeci tego rodzaju zespół, działający przy ministrze finansów. W 2018 r. powstało podobne ciało dotyczące regulacji z zakresu cen transferowych, natomiast w 2019 r. utworzone zostało Forum MDR.