Zmiany podatkowe w programie Polski Ład

15 maja 2021 r. rząd przedstawił założenia programu Polski Ład i zawarte w nim zmiany w regulacjach podatkowych. Podniesiona do 30 tys. zł rocznie ma zostać granica kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych. Podwyższony z obecnych 85 528 zł do 120 tys. zł ma zostać również drugi próg tzw. skali podatkowej, czyli kwota dochodu, powyżej którego zastosowanie znajduje stawka PIT 32 proc. Jednocześnie zlikwidowane ma zostać odliczenie od podatku składki zdrowotnej oraz ryczałtowa składka zdrowotna opłacana przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zmiany mają skutkować zmniejszeniem obciążeń podatkowych miesięcznych zarobków do wysokości ok. 11 tys. brutto – w przypadku umowy o pracę oraz do wysokości ok. 6 tys. zł – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby osiągające wyższe dochody opłacać będą łącznie wyższy podatek i składkę zdrowotną. Zmiany podatkowe mają obejmować również rozszerzenie zakresu ulg na robotyzację oraz działalność badawczo-rozwojową, wprowadzenie możliwości skorzystania z tzw. estońskiego CIT dla większej liczby podatników, niższy PIT dla osób powracających z zagranicy, wprowadzenie nowej ulgi podatkowej dotyczącej debiutów giełdowych (IPO) czy umożliwienie grupom kapitałowym dokonywania wspólnych rozliczeń VAT.

Publikacja sentencji orzeczenia TSUE C-895/19 w sprawie odsetek od VAT przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych

10 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowana została sentencja orzeczenia TSUE C-895/19 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie niezgodności z prawem UE polskich przepisów dotyczących naliczania odsetek od VAT przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych, w sytuacji gdy podatnik z winy dostawcy wykazuje VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia po upływie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zgodnie z Ordynacją podatkową oprocentowanie od nadpłaty odsetek za zwłokę zapłaconych na podstawie przepisów uznanych orzeczeniem TSUE za niezgodne z prawem UE przysługuje za cały okres od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu, pod warunkiem złożenia przez podatnika wniosku o zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym UE (w przypadku złożenia wniosku po tym terminie oprocentowanie przysługuje za okres od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od dnia publikacji sentencji orzeczenia).

Obowiązki dokumentacyjne w cenach transferowych dla umów przedwstępnych oraz transakcji z podmiotami z rajów podatkowych

W odpowiedzi na interpelację poselską (sygn. DCT2.054.1.2021DCT2.054.1.2021) w sprawie obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych Ministerstwo Finansów wskazało, że umowy przedwstępne nie podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu wynikającemu z przepisów o cenach transferowych, zwłaszcza w przypadku gdy w roku podatkowym, za który sporządzana jest dokumentacja cen transferowych nie doszło do zawarcia umów przyrzeczonych. Ponadto, w przypadku transakcji innych niż transakcje kontrolowane, jeżeli rzeczywisty właściciel jest rezydentem w tzw. raju podatkowym, przewidziany w art. 11o ust. 1a ustawy o CIT (art. 23za ust. 1a ustawy o PIT) limit dokumentacyjny w wysokości 500 000 zł ustala się na podstawie transakcji o charakterze jednorodnym zawartej z jednym kontrahentem (nie należy sumować transakcji, czy wartości transakcji z kilkoma kontrahentami).

Interpretacja ogólna w sprawie stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów

7 maja 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów lub akcji. Interpretacja dotyczy regulacji dotyczących transakcji wymiany udziałów (akcji) zawartych w ustawach o CIT i PIT, w stosunku do spełnienia warunku dotyczącego nabycia większościowego pakietu udziałów (akcji) w spółce w wyniku dokonania więcej niż jednej transakcji przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy. Wątpliwości w tym zakresie dotyczyły tego, czy przepisy te traktują o transakcjach spółki nabywającej z jednym udziałowcem (akcjonariuszem), czy też chodzi w nich o dowolną liczbę osób fizycznych lub prawnych, z którymi zawarto odrębne transakcje wniesienia aportów. Minister Finansów stwierdził, że interpretacja przepisów dopuszczająca ich stosowanie również w modelu, w którym większość głosów w spółce nabywanej jest uzyskiwana przez spółkę nabywającą w wyniku nabycia udziałów (akcji) w tej spółce od większej liczby udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki, w drodze odrębnych transakcji zawartych w okresie 6 miesięcy, jest prawidłowa.

Zapowiedź rozszerzenia systemu szybkiego zwrotu podatku na VAT

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że pracuje nad wprowadzeniem technicznych usprawnień dotyczących zwrotu VAT. Zastosowanie znaleźć ma tzw. system auto zwrot, który przyspieszy proces obsługi deklaracji i zwrotu należności z deklaracji VAT. Nowe rozwiązanie dotyczyć będzie tylko tych podatników, co do których nie zaistnieją wątpliwości, że zwrot będzie należny. Zwrot dokonywany będzie wówczas w ciągu kilku dni. Urząd skarbowy dokona zwrotu w tym terminie, jeżeli będzie miał pewność co do jego zasadności. Podobny system od kilku miesięcy działa już w zakresie zwrotów podatku PIT. Znalazł zastosowanie przy okazji zwrotu PIT z zeznań rocznych za 2020 rok. Ministerstwo pracuje obecnie nad odpowiednimi zmianami prawnymi w tym zakresie, mającymi zapewnić jego rozszerzenie na VAT. Nowe rozwiązania mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku.

Brak zgody Komisji Europejskiej na wprowadzenie w Polsce 0% stawki VAT na książki i prasę

Wiceminister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 22774 poinformował, że Polska otrzymała negatywną odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie złożonego w październiku 2020 r. wniosku o upoważnienie, w drodze odstępstwa od obowiązujących unijnych przepisów o VAT, do stosowania 0% stawki VAT w stosunku do książek i prasy. Zgodnie z odpowiedzią na interpelację, jedyną możliwością wprowadzenia 0% stawki VAT na książki i prasę pozostaje przyjęcie przez Radę UE wniosku Komisji Europejskiej z 2018 r. w sprawie reformy systemu stawek VAT. Reforma ta przewiduje bowiem nowelizację dyrektywy VAT, która zwiększy elastyczność państw członkowskich w stosowaniu preferencyjnych stawek VAT.