Zapowiedź nowej opłaty opakowaniowej

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowana została informacja o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, nakładającej na podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych obowiązek odprowadzania od 1 stycznia 2023 r. nowej opłaty opakowaniowej. Podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach (w tym inne niż przeznaczone dla gospodarstw domowych) będą ponadto zobowiązane do uiszczenia wynagrodzenia na rzecz organizacji odpowiedzialności producentów. Nowe opłaty mają funkcjonować obok dotychczasowej opłaty produktowej, a także opłat związanych z tzw. dyrektywą plastikową, które wejdą w życie od lipca 2021 r. Obecnie są znane tylko ogólne założenia projektu, projekt ustawy w powyższym zakresie ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów na przełomie III i IV kwartału 2021 r. Wejście w życie przepisów o nowej opłacie planowane jest na 1 stycznia 2023 r.

Interpretacja ogólna w sprawie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia skarbowych papierów wartościowych

Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr SP4.8203.2.2020) w sprawie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia skarbowych papierów wartościowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Interpretacja ogólna została wydana w związku z rozbieżnymi interpretacjami indywidualnymi dotyczącymi ustalenia wysokości tego rodzaju kosztów. Jedna z tych interpretacji pozwalała na potrącenie w koszty uzyskania przychodów całości faktycznie poniesionych wydatków na nabycie obligacji skarbowych, natomiast druga wyłączała potrącalność części tych wydatków, ograniczając ją do części równej przychodowi ze zbycia obligacji. Zgodnie z wydaną interpretacją ogólną, w przypadku zbycia skarbowych papierów wartościowych (bonów lub obligacji emitowanych przez Skarb Państwa) wydatki na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów w całości. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów straty z odpłatnego zbycia wierzytelności, wynikające z przepisów ustawy o CIT, nie obejmuje zbycia skarbowych papierów wartościowych.

Rekomendacje Forum Cen Transferowych dotyczące analiz porównawczych

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane zostały rekomendacje Forum Cen Transferowych w zakresie doboru wskaźnika rentowności i metody weryfikacji do danych porównawczych oraz statystycznych aspektów sporządzania analizy porównawczej. Celem wydania rekomendacji jest dopasowanie najpowszechniej stosowanych wskaźników rentowności do metod weryfikacji ceny transferowej (koszt plus, ceny odprzedaży, marży transakcyjnej netto) w analizach porównawczych, w szczególności z punktu widzenia rodzaju dostępnych danych porównawczych. Rekomendacje zawierają wyjaśnienia dotyczące wyboru właściwego wskaźnika finansowego z punktu widzenia metody weryfikacji ceny transferowej oraz rodzaju dostępnych danych porównawczych w stosunku do każdej z metod, uśrednienia wyników dla próby porównawczej, minimalnej liczebności próby oraz metody wyznaczania przedziału rynkowego, sposobu liczenia przedziału kwartylowego oraz odniesienia ceny transferowej do wyniku analizy porównawczej.

Objaśnienia podatkowe w sprawie rezydencji podatkowej

30 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. W objaśnieniach Ministerstwo wskazało m.in., że centrum interesów osobistych należy rozumieć jako miejsce, z którym podatnik posiada ścisłe powiązania osobiste, a czynnikiem w praktyce najczęściej branym pod uwagę jest obecność w Polsce współmałżonka, partnera lub małoletnich dzieci. Z kolei centrum interesów gospodarczych to według objaśnień miejsce, z którym dana osoba ma ścisłe powiązania ekonomiczne. Pod uwagę bierze się związki ekonomiczne osoby z danym państwem, np. miejsce wykonywania działalności zarobkowej, główne źródła dochodów podatnika, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, zaciągnięte kredyty, konta bankowe, miejsce, z którego dana osoba zarządza swoim mieniem, itd.

Podział transakcji nie stanowi unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą (sygn. DKP1.8011.19.2020) potwierdzającą, że rozłożenie transakcji sprzedaży nieruchomości na dwa etapy realizowane w dwóch różnych latach, co umożliwiło podatnikowi m.in. pełne rozliczenie straty podatkowej z lat poprzednich, nie stanowiło niedozwolonego unikania opodatkowania. Opinia zabezpieczająca dotyczyła spółki, która planowała sprzedaż kompleksu nieruchomości składającej się z prawa własności budynków, budowli i urządzeń wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów. W ramach tej transakcji kupujący miał najpierw w 2020 r. nabyć prawo własności biurowca wraz z prawem użytkowania wieczystego działki, na której posadowiony jest biurowiec. Następnie, po opuszczeniu biurowca przez spółkę, w 2021 r. kupujący miał nabyć prawo własności pozostałych budynków, budowli i urządzeń wraz z prawem użytkowania wieczystego pozostałych działek peryferyjnych. Zdaniem Szefa KAS, realizując transakcję w taki sposób spółka kierowała się chęcią upłynnienia swojego majątku nieruchomego za jak najwyższą cenę. Każdy racjonalnie działający podmiot może dążyć do zawarcia umowy na jak najlepszych warunkach. W będącej przedmiotem opinii sprawie nie było więc podstaw do zastosowania klauzuli obejścia prawa podatkowego, bowiem transakcja ta nie spełniała przesłanek unikania opodatkowania.