30 marca 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w przepisach dotyczących akcyzy zawarte w nowelizacji obejmują m.in.: wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych i innej dokumentacji, o której mowa w przepisach ustawy o podatku akcyzowym, wyłącznie w formie elektronicznej; wprowadzenie obowiązku składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz nowych deklaracji akcyzowych dla podatników wykorzystujących wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy lub opodatkowane zerową stawką akcyzy; zmiany dotyczące instytucji Wiążących Informacji Akcyzowych; zmiany w zasadach wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności akcyzowej, a także zmiany mające na celu uszczelnienie systemu poboru akcyzy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w przepisach o podatku akcyzowym wprowadzane nowelizacją. 

Elektroniczne deklaracje i ewidencje akcyzowe

W obecnym stanie prawnym przepisy dopuszczają prowadzenie ewidencji akcyzowych zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Nowelizacja wprowadzi obligatoryjną elektronizację akcyzowych ewidencji oraz deklaracji podatkowych.

Od 1 lipca 2021 r. deklaracje (z wyłączeniem deklaracji składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) a od 1 stycznia 2022 r. ewidencje dotyczące akcyzy mają mieć format wyłącznie elektroniczny.

Zmiany mają spowodować ułatwienie i uelastycznienie sposobu prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji akcyzowej, czemu służyć ma również rezygnacja, od dnia wejścia w życie ustawy, z określania w rozporządzeniach wzoru ewidencji podatkowych znaków akcyzy, wzorów ksiąg kontroli oraz wzoru dokumentacji zawierającej informacje o czynnościach produkcyjnych dotyczących piwa lub wina.

Jednocześnie nowelizacja wprowadza wyłączenie z obowiązku prowadzenia ewidencji przez podmioty zużywające produkowaną energię elektryczną oraz osoby fizyczne produkujące energię z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Nowe deklaracje akcyzowe dla podatników wykorzystujących wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy lub opodatkowane zerową stawką akcyzy

Począwszy od 1 lipca 2021 r. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy wykorzystują wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy (z pewnymi wyjątkami), jak również wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej opodatkowane zerową stawką akcyzy, będą obowiązani składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego specjalne deklaracje podatkowe. Jest to nowy obowiązek, którego nie było dotychczas.

Okresem rozliczeniowym będzie kwartał, a termin na złożenie deklaracji to 25 dzień drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Uwzględniając zatem, że pierwszy kwartał, za który powstanie obowiązek złożenia tych deklaracji to trzeci kwartał 2021 r., kończący się - 30 września, to pierwszą deklarację w opisywanym zakresie trzeba będzie złożyć do 25 listopada 2021 r.

Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Akcyzowych

Nowelizacja przewiduje także zmiany dotyczące instytucji Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA).

Obecnie nie mają one terminu ważności, po 1 maja 2021 r. mają być one ważne przez 5 lat od daty ich wydania. Organ podatkowy na wniosek podmiotu, na rzecz którego WIA została wydana, złożony nie później niż na trzy miesiące przed upływem okresu jej ważności, będzie mógł w drodze decyzji przedłużyć okres ważności WIA na kolejne okresy, nie dłuższe niż 5 lat.

Wprowadzona zostanie również możliwość zmiany z urzędu lub na wniosek posiadacza WIA, wydanej WIA przez organ podatkowy, który ją wydał. Zmiana możliwa będzie, jeżeli WIA przestaje być zgodna z przepisami prawa w wyniku m.in. zmiany przepisów wstępnych lub uwag do sekcji lub działów w Nomenklaturze Scalonej (CN), utraty zgodności WIA z interpretacją Nomenklatury Scalonej, czy przyjęcia przez Komisję Europejską środków w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów.

Nowelizacja wprowadza również obowiązek stosowania WIA przez jej posiadacza. Dotychczas podmiot, który otrzymał WIA nie miał obowiązku jej stosowania, co zmieni się od 1 maja 2021 r.

Występowanie o WIA będzie możliwe również tylko dla podmiotów dokonujących lub zamierzających dokonywać czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą albo organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy, co ma wyeliminować przypadki występowania o WIA przez dowolne podmioty.

Zezwolenia na prowadzenie działalności akcyzowej

Wprowadzone zostaną także zmiany w przepisach dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności akcyzowej.

Zmiany mają na celu umożliwienie organom podatkowym odmowy wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz odmowy wydania zezwolenia akcyzowego w sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot nie będzie wywiązywał się z obowiązku rozliczania się z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w szczególności w przypadku gdy naczelnik urzędu skarbowego pozyska informację o tym, że osoba kierująca działalnością podmiotu, kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych lub wobec którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne.

Z kolei w przepisach dotyczących możliwości cofnięcia zezwolenia akcyzowego dodana została przesłanka w postaci prowadzenia przez podmiot działalności na podstawie uzyskanego zezwolenia akcyzowego, które powoduje zagrożenie ważnego interesu publicznego. Nowelizacja wprowadza również regulację, zgodnie z którą decyzje o cofnięciu zezwolenia akcyzowego w określonych przypadkach będą natychmiast wykonalne, co będzie oznaczać natychmiastowe zaprzestanie działalności przez podmiot, któremu cofnięto zezwolenie.

Z kolei w przypadku powstania zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, wynikających z decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofnie zezwolenia akcyzowego, jeżeli zostanie przyjęte zabezpieczenie wykonania tej decyzji, złożone przez podatnika w trybie określonym w Ordynacji podatkowej.

Zmiany dotyczące samochodów

Nowelizacja zawiera także zmiany dotyczące zasad opodatkowania akcyzą samochodów, w tym mające na celu usunięcie nieprawidłowości w zakresie opodatkowania samochodów sprowadzanych z krajów UE jako osobowe i rejestrowanych jako ciężarowe lub specjalne w celu uniknięcia płacenia akcyzy.

Nowelizacja wprowadza nowy obowiązek dotyczący akcyzy w stosunku do samochodów ciężarowych oraz specjalnych (np. pojazdów pomocy drogowej), o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Przy rejestracji takich samochodów potrzebny będzie dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy.

Wprowadzone zostaną również nowe czynności opodatkowane akcyzą, w postaci dokonania w pojeździe samochodowym zarejestrowanym w kraju zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu na samochód osobowy oraz nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju w przypadku, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu lub w wyniku kontroli, np. podatkowej, nie ustalono, że podatek akcyzowy został zapłacony, a także wymóg złożenia jednej deklaracji akcyzowej przez wszystkich współwłaścicieli samochodu osobowego będącego przedmiotem współwłasności.

Inne zmiany

Inne zmiany zawarte w nowelizacji dotyczą uszczelnienia systemu poboru akcyzy w zakresie obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi, suszem tytoniowym oraz paliwami opałowymi i żeglugowymi podlegającymi obowiązkowi znakowania i barwienia.

Nowelizacja przewiduje m.in.: doprecyzowanie obowiązku prowadzenia przez podmioty sprzedające rejestru nabywców wyrobów, które w swym składzie zawierają alkohol etylowy skażony o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50 proc. objętości, wprowadzenie opodatkowania suszu tytoniowego w przypadku jego nabycia lub posiadania przez rolnika, który nie jest wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego, w przypadku ujawnienia nielegalnej plantacji tytoniu, czy określenie jako warunku zwolnienia od akcyzy obowiązku wpisywania statków zużywających wyroby energetyczne do celów żeglugi do rejestrów prowadzonych dla nich na mocy odrębnych ustaw.

Wejście w życie

Zmiany wprowadzane nowelizacją wejdą w życie co do zasady od 1 maja 2021 r., z wyjątkami przewidującymi że część obowiązków stanie się wymagalna później.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt.

Jak możemy pomóc Państwa firmie?

Bądź na bieżąco