8 kwietnia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

Podstawowym założeniem nowelizacji prawa celnego wprowadzanej powyższą ustawą jest usprawnienie wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej, które są należne z tytułu importu towarów, poprzez objęcie wszystkich tych należności jednym postępowaniem i jedną decyzją. Nowelizacja zawiera również szereg innych zmian w przepisach prawa celnego, przepisach regulujących opłatę paliwową i opłatę emisyjną czy przepisach dotyczących organizacji gier hazardowych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzane nowelizacją.
 

Jedna decyzja celno-podatkowa w sprawie należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej

Obecnie postępowania celne i podatkowe dotyczące należności celnych, podatku VAT oraz opłat związanych z importem towarów prowadzone są odrębnie, a w ich wyniku – w zależności od rodzaju towaru – wydawanych jest nawet kilka decyzji, dotyczących należności celnych, podatkowych oraz opłat: emisyjnej – w przypadku importu paliw silnikowych i paliwowej – w przypadku importu paliw silnikowych i gazu.

Aby usprawnić ten proces, w nowelizacji przewidziano, że do postępowania w sprawie określenia należności podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej odpowiednie zastosowanie będą miały, tak jak dotychczas do należności celnych, co do zasady przepisy prawa celnego, zarówno unijnego jak i krajowego, a w zakresie określenia należnego podatku również wybrane przepisy Ordynacji podatkowej.

W rezultacie należności celne, należności podatkowe oraz należne opłaty z tytułu importu towarów wymierzane będą w jednej decyzji, po przeprowadzeniu jednego dla wszystkich tych należności i opłat postępowania.

Organem właściwym do wydawania tej decyzji będzie, tak jak obecnie w stosunku do decyzji dotyczących poszczególnych należności objętych na mocy nowelizacji jedną decyzją celno-podatkową, Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego działający jako organ celny – w zakresie należności celnych, a jako organ podatkowy – w zakresie należności podatkowych. Decyzja ta będzie zatem decyzją celną w zakresie należności celnych i decyzją podatkową w zakresie należności podatkowych.

Organem odwoławczym od takiej decyzji będzie, również tak jak obecnie, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej. Zaletą jednej decyzji celno-podatkowej będzie natomiast możliwość złożenia jednego odwołania od tej decyzji.

Prowadzenia jednego postępowania i wydawanie jednej decyzji celno-podatkowej ma skutkować ujednoliceniem procedur i przyczynić się do przyspieszenia prowadzenia postępowania. Jednolite postępowanie w sprawie wydania decyzji celno-podatkowej ma być również bardziej zrozumiałe i klarowne dla zainteresowanych podmiotów.

Opłata paliwowa i opłata emisyjna

Nowelizacja wprowadza również procedurę regulującą ubieganie się o zwrot opłaty paliwowej.

Będzie ona zwracana w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego, na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu. Zwrot opłaty paliwowej będzie realizowany w związku ze zwrotem podatku akcyzowego. Wniosek w tej sprawie podmioty uprawnione do zwrotu będą składały do organu właściwego w sprawach zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy.

Z kolei organem właściwym do przyjmowania informacji o opłacie emisyjnej w przypadku importu paliw silnikowych stanie się Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego (obecnie informacje te składane są do Naczelnika Urzędu Skarbowego).

Zmiany w obszarze gier hazardowych

Nowelizacja przewiduje również uproszczenie i skrócenie procedur prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych, m.in. poprzez umożliwienie podmiotom przekazywania informacji określonych w ustawie o grach hazardowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wpisy do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych będą zatwierdzane przez upoważniony organ Krajowej Administracji Skarbowej.

Z kolei kompetencje do nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych nieprzestrzegających przepisów ustawy o grach hazardowych, uzyska Naczelnik Urzędu
Celno-Skarbowego właściwy do prowadzenia czynności audytowych.

Pozostałe zmiany

Nowelizacja przewiduje ponadto takie zmiany jak:

  • Umożliwienie nadawania dla celów podatkowych numeru PESEL osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub niebędącej zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, która nie posiada zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Ujednolicenie trybu prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z przywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi.

  • Uproszczenie procesu ubiegania się o wpis do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

  • Odformalizowanie procedury wpisu na listę agentów celnych.

Wejście przepisów w życie

Większość przepisów nowelizacji wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a więc prawdopodobnie od 1 maja 2021 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt.

Bądź na bieżąco