Zapowiedź rozszerzenia kręgu beneficjentów Tarczy Antykryzysowej

1 kwietnia 2021 r. premier zapowiedział uruchomienie kolejnej Tarczy Antykryzysowej. Rząd na wsparcie przedsiębiorców planuje przeznaczyć środki w wysokości nawet 30 mld zł. Planowane jest także zaktualizowanie kodów PKD uprawniających do ulg w składkach ZUS i świadczenia postojowego. Zgodnie z zapowiedziami, pomoc objąć ma w sumie 60 branż, w tym 16 nowych, które dotychczas nie mogły korzystać z pomocy. Przy przyznawaniu wsparcia zgodnie z nowymi przepisami pod uwagę będą brane zaktualizowane na 31 marca br. kody PKD przedsiębiorców. Projekt przepisów w powyższym zakresie powinien zostać opublikowany w ciągu najbliższych dni.

Projekt ustawy o opłacie od niektórych produktów jednorazowych z tworzywa sztucznego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Projekt stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Ustawa wprowadza opłatę za wprowadzanie do obrotu i udostępnianie nabywcom produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego: kubków na napoje z pokrywkami i wieczkami oraz pojemniki na żywność, w tym pojemników typu fast food, z których bezpośrednio spożywane są posiłki, do której odprowadzania i pobierania zobowiązane będą jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne oferujące jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego lub produktów w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego. Stawka opłaty zostanie określona w rozporządzeniu i może wynieść maksymalnie 1 zł za jedną sztukę opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego. Ponadto, projekt przewiduje zakaz wprowadzania na rynek jakichkolwiek produktów wykonanych z tworzyw sztucznych oksydegradowalnych, czyli nienadających się do recyklingu (takich jak patyczki higieniczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka itp.). Nowe przepisy mają co do zasady wejść w życie już 3 lipca 2021 r.

Kolejne objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie cen transferowych

2 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące korekty cen transferowych oraz metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, w odniesieniu do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Objaśnienia dotyczące korekty cen transferowych obejmują m.in. kwestie dokonywania korekty cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej, zakresu pojęcia korekty cen transferowych w rozumieniu ustawy o CIT i PIT, czy warunków dokonywania korekt cen transferowych oraz konsekwencji ich niespełnienia. Z kolei objaśnienia w zakresie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej obejmują m.in. takie kwestie jak: przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, warianty metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, czy też porównanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z innym metodami określania dochodu w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości niewykorzystywanych w działalności gospodarczej

W Dzienniku Ustaw ukazało się pisemne uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., sygn. SK 39/19, dotyczącego podatku od nieruchomości niewykorzystywanych w działalności gospodarczej. Trybunał stwierdził w nim, że art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie ich przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z Konstytucją. Wyrok dotyczy bezpośrednio osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących właścicielami nieruchomości niewykorzystywanych faktycznie w działalności gospodarczej, może jednak skutkować również zmianą zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów posiadanych przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi.

Projekt interpretacji ogólnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt interpretacji ogólnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej, o której mowa w przepisach ustaw o CIT i PIT. W projekcie interpretacji Ministerstwo wskazało m.in., że centralnym elementem definicji transakcji kontrolowanej są działania o charakterze gospodarczym, które należy identyfikować na podstawie rzeczywistych zachowań stron i których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań. Dopiero łączne spełnienie tych warunków prowadzi do stwierdzenia, że podejmowane działania stanowią transakcję kontrolowaną. W projekcie wskazano również, że transakcje takie jak wypłata dywidendy w spółkach kapitałowych, wypłata zysku w spółkach osobowych czy dopłaty są czynnościami dokonywanymi samodzielnie przez podmioty gospodarcze i wynikają z przepisów prawa, a wspólnik nie ma obiektywnie żadnego wpływu na wysokość dywidendy, w związku z czym transakcje takie nie stanowią transakcji kontrolowanych i nie podlegają dokumentowaniu. 

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

30 marca 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy zawarte w noweli mają w założeniu uszczelnić rynek obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym, wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu samochodów osobowych oraz dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Nowelizacja reguluje również pięcioletni okres ważności Wiążących Informacji Akcyzowych (dotychczas były one ważne bez ograniczenia czasowego). Przewiduje także, że od 1 lipca 2021 r. deklaracje dotyczące akcyzy, a od 1 stycznia 2022 r. ewidencje na potrzeby podatku akcyzowego, będą miały wyłącznie formę elektroniczną. Ustawa czeka obecnie na podpis Prezydenta. Wejdzie w życie co do zasady 1 maja 2021 r. 

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2021 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.