Zakres ochrony wynikającej z interpretacji ogólnej dotyczącej kart paliwowych

W odpowiedzi na pytanie prasowe Ministerstwo Finansów poinformowało, że jeżeli w transakcji z zastosowaniem kart paliwowych uczestniczą więcej niż trzy podmioty, to zastosowanie się do interpretacji ogólnej wydanej 15 lutego 2021 r. (nr PT9.8101.3.2020) nie chroni podatnika. Wspomniana interpretacja dotyczy transakcji, w której klient tankuje na stacji, ale płaci kartą paliwową i z zakupów rozlicza się z udostępniającym karty. Usługi wystawcy karty mogą być w takiej sytuacji traktowane jako dostawa towaru, albo jako usługa finansowa, w zależności od tego, czy wystawca kart rozporządza paliwem jak właściciel. W interpretacji ogólnej wskazano przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby transakcja uznana została za usługę. Interpretacja dotyczy jednak jedynie modelu, w której uczestniczą trzy podmioty: stacja benzynowa, udostępniający karty (pośrednik) oraz klient. Z wyjaśnień resortu wynika, że jeżeli transakcja obejmuje większą liczbę podmiotów, podatnik nie może skorzystać z mocy ochronnej interpretacji ze względu na odmienność stanu faktycznego. Interpretacja nie dotyczy również sytuacji, w której wystawcą karty jest pośrednik. Przy ocenie swojej sytuacji podatnik wciąż może jednak kierować się kryteriami oceny danej transakcji zawartymi w interpretacji, które zdaniem Ministerstwa pozostają co do zasady aktualne także w stosunku do modeli, w których udział bierze większa liczba podmiotów.

Rozporządzenie przedłużające pomoc z Tarczy Branżowej

16 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Rozporządzenie dotyczy czterech rodzajów pomocy: zwolnienia ze składek ZUS do 30 kwietnia 2021 r., dopłaty 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników, świadczenia postojowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dotacji do 5 tys. zł dla małych przedsiębiorstw. Ponadto rozporządzenie rozszerza listę podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia o 17 kodów PKD, których dotyczyły obostrzenia wprowadzone w marcu. Aby otrzymać wsparcie należy prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r. Warunkiem jest również 40 proc. spadek przychodów z działalności gospodarczej – w zależności od instrumentu – w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Sprzedaż posiłków na wynos z niższą stawką VAT

22 kwietnia 2021 r. TSUE wydał wyrok (C-703/19), zgodnie z którym w świetle przepisów obowiązujących w 2016 r. jeśli konsument nie zdecyduje się na skorzystanie z zasobów materialnych (stoliki, krzesła, sztućce, naczynia, szatnie, toalety) oraz ludzkich (obsługa kelnerska, układanie dań na talerzach), udostępnionych przez podatnika, należy uznać, że dostarczaniu żywności lub napojów nie towarzyszy żadna usługa wspomagająca i że przedmiotową transakcję należałoby klasyfikować jako dostawę towarów. W takiej sytuacji zastosowanie powinna znaleźć 5 proc. stawka VAT dla dostawy towarów a nie 8 proc. stawka VAT dla usług restauracyjnych i cateringowych. Wyrok Trybunału daje możliwość odzyskania przez podatników, którym w ramach postępowań wymiarowych określono kwotę zobowiązania w podatku, części VAT naliczonego w przeszłości według zawyżonej stawki od tego typu sprzedaży dokonywanej na wynos.

Zasady wstecznego rozliczenia straty podatkowej spowodowanej pandemią

Krajowa Informacja Skarbowa opublikowała zasady wstecznego rozliczania przez przedsiębiorców straty spowodowanej COVID-19. W celu skorzystania z tego rozwiązania konieczne jest złożenie korekty zeznania za rok 2019 i wykazania straty z 2020 roku w załączniku CIT-8/0 w pozycji „inne odliczenia”. W rubryce „Tytuł” należy z kolei wpisać art. 38f ustawy o CIT. Kolejnym krokiem jest przeniesienie straty do zeznania CIT-8 i pomniejszenie dochodu. Analogicznie stratę można rozliczyć również w zeznaniu PIT. KIS zwraca również uwagę, że do rozliczenia korekty konieczny jest także wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Istotne jest również, że w pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien złożyć zeznanie za 2020 rok, a dopiero później korektę za rok 2019. Limit straty, którą można odliczyć, to 5 mln zł. Na jej oddanie urząd skarbowy ma 3 miesiące. 

Polska uczestnikiem OECD International Compliance Assurance Programme

Ministerstwo Finansów poinformowało, że Polska stała się uczestnikiem międzynarodowego programu współpracy biznesu i administracji podatkowych (OECD International Compliance Assurance Programme, ICAP). W programie bierze udział 20 państw OECD. ICAP to dobrowolny program współpracy dla przedsiębiorstw wielonarodowych (MNE) i administracji podatkowych, w ramach którego następuje koordynowanie stosunków między tymi podmiotami. Celem programu jest również zredukowanie obciążeń przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, a także liczby sporów wymagających rozwiązania na drodze postępowania ugodowego. 

Zawieszenie terminów przedawnienia karalności KKS w czasie pandemii

20 kwietnia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza m.in. przepis, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu pandemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 6 miesięcy po ich odwołaniu nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Uchwalona przez Sejm ustawa została przekazana do Senatu. Przepis ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie 26 kwietnia 2021 r. z wyjątkiem regulacji dotyczących świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS, które zaczną obowiązywać od 4 maja 2021 r.