close
Share with your friends

Przedłużenie pomocy z Tarczy Branżowej na marzec i kwiecień

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie przedłużające rządową pomoc antykryzysową z tzw. Tarczy Branżowej na marzec i kwiecień 2021 r. Rozporządzenie przewiduje przedłużenie zwolnienia ze składek ZUS, dopłatę 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników, świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i dotację do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców. Aby otrzymać wsparcie należy prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r. Warunkiem jest również 40 proc. spadek przychodów z działalności gospodarczej – w zależności od instrumentu – w jednym z miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Rozszerzono także listę podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia o 17 kodów PKD, których dotyczyły obostrzenia związane z COVID-19 wprowadzone w marcu.

Od maja podwyżka maksymalnej kary za wykroczenia skarbowe

1 maja 2021 r. wejdą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w której przewidziano m.in. podwyższenie górnej granicy kary grzywny za wykroczenie skarbowe nakładanej w drodze mandatu karnego. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2021 r. do maksymalnie 5,6 tys. zł. Po wejściu w życie nowelizacji mandatem karnym można będzie nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, kara grzywny za wykroczenie skarbowe będzie więc mogła wynieść maksymalnie 14 tys. zł. Zmiana może spowodować częstsze nakładanie przez organy podatkowe kar za wykroczenia skarbowe w formie mandatów, zamiast występowania do sądu z aktem oskarżenia. Organy mogą jednak być również skłonne do nakładania kar w wyższym wymiarze za drobne uchybienia, jak np. prowadzenie ksiąg podatkowych w sposób niepoprawny od strony formalnej.

Sankcja VAT niezgodna z prawem UE

15 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok C-935/19, w którym stwierdził, że polskie przepisy o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym w VAT (tzw. sankcji VAT), nakładanym przez organ podatkowy w przypadku stwierdzenia różnicy pomiędzy prawidłową kwotą należnego podatku, zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, a kwotą wykazaną przez podatnika, są niezgodne z prawem UE. Trybunał uznał, że przewidziany w polskich przepisach sposób ustalania sankcji VAT wynoszącej 20 proc. nienależnie żądanej kwoty zwrotu VAT, nie daje organom podatkowym możliwości dostosowania kwoty sankcji do konkretnych okoliczności danej sprawy, tak aby nie wykraczała ona poza to, co jest niezbędne do realizacji prawidłowego poboru podatku i zapobiegania oszustwom podatkowym. Wyrok ten otwiera możliwość odzyskania kwot sankcji VAT nałożonych przez organy podatkowe. Należy jednak każdorazowo zbadać okoliczności nałożenia tej sankcji.

Zmiana organów właściwych do wydawania interpretacji w zakresie podatku cukrowego

15 kwietnia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przenoszące uprawnienie do wydawania interpretacji przepisów o opłacie od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy) oraz opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml (tzw. opłata od małpek) z Ministerstwa Zdrowia do Ministerstwa Finansów. Na mocy nowelizacji organem właściwym do wydania interpretacji indywidualnych w tym zakresie będzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, a interpretacje wydawane będą w trybie przewidzianym przepisami Ordynacji podatkowej. W ustawie wskazano również przepisy przejściowe, zgodnie z którymi interpretacje indywidualne powinny zostać wydane, w przypadku wniosków o wydanie interpretacji złożonych do 31 grudnia 2020 r. – w ciągu dwóch, a w przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r. – w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów.

Brak zgody Komisji Europejskiej na 0 proc. VAT na publikacje książkowe i prasowe oraz transport

Komisja Europejska w odpowiedzi na pytanie prasowe potwierdziła, że nie wyrazi zgody na wprowadzenie w Polsce stawki 0 proc. VAT dla publikacji książkowych i prasowych oraz dla usług lądowego transportu pasażerskiego. Wprowadzenie preferencyjnych stawek będzie możliwe dopiero, kiedy w życie wejdą przepisy nowelizujące unijną dyrektywę VAT, której projekt został opublikowany w styczniu 2018 r. i zakłada umożliwienie państwom członkowskim wprowadzanie obniżonych stawek VAT bez sztywnego nadzoru Komisji Europejskiej. 

Klasyfikacja statystyczna może być przedmiotem interpretacji indywidualnej

W wyroku z dnia 12 marca 2021 r. (sygn. akt. I FSK 134/19) NSA potwierdził, że zakwalifikowanie towaru albo usługi do konkretnego grupowania PKWiU może być przedmiotem indywidualnej interpretacji podatkowej. Do niedawna organy podatkowe stwierdzały zwykle, że nie są uprawnione do dokonywania klasyfikacji towarów i usług do właściwego grupowania PKWiU ani też weryfikacji klasyfikacji wskazanej przez wnioskodawcę. W świetle orzeczeń wydawanych przez NSA, tego rodzaju pogląd stracił na aktualności. NSA uznaje bowiem, że nie ma uzasadnionych podstaw prawnych, aby klasyfikacja statystyczna, przez którą identyfikowany jest obowiązek podatkowy, wyłączona była z zakresu przedmiotowego interpretacji indywidualnych. 

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2021 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.