Prezydent podpisał nowelizację prawa celnego

8 kwietnia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym założeniem nowelizacji prawa celnego wprowadzanej powyższą ustawą jest usprawnienie wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej, które są należne z tytułu importu towarów, poprzez objęcie wszystkich tych należności jednym postępowaniem i jedną decyzją. Nowelizacja zawiera również szereg innych zmian w przepisach prawa celnego, przepisach regulujących opłatę paliwową i opłatę emisyjną czy przepisach dotyczących organizacji gier hazardowych. Obecnie postępowania celne i podatkowe dotyczące należności celnych, podatku VAT oraz opłat związanych z importem towarów prowadzone są odrębnie, a w ich wyniku – w zależności od rodzaju towaru – wydawanych jest nawet kilka decyzji, dotyczących należności celnych, podatkowych oraz opłat: emisyjnej – w przypadku importu paliw silnikowych i paliwowej – w przypadku importu paliw silnikowych i gazu. W nowelizacji przewidziano, że do postępowania w sprawie określenia należności podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej odpowiednie zastosowanie będą miały, tak jak dotychczas do należności celnych, co do zasady przepisy prawa celnego. W konsekwencji zmian należności celne, należności podatkowe oraz należne opłaty z tytułu importu towarów wymierzane będą w jednej decyzji, po przeprowadzeniu jednego dla wszystkich tych należności i opłat postępowania.

Założenia zmian podatkowych w ramach rządowego Nowego Ładu

Zgodnie z informacjami prasowymi dotyczącymi założeń rządowego programu mającego odpowiadać na potrzeby gospodarki po pandemii COVID-19, nazywanego „Nowym Ładem”, w zakresie podatków program ten zakłada przede wszystkim podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podniesienie wysokości drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł oraz likwidację lub znaczne ograniczenie odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Konstrukcja zmian podatkowych zakłada, że najbardziej zyskać mają na nich osoby zarabiające ok. 30 tys. zł rocznie. Z danych dotyczących rozliczenia podatku PIT za 2019 r. wynika, że najwięcej podatników – około 1,6 mln – mieściło się w przedziale rocznych dochodów od 25 do 30 tys. zł. Przy założeniu, że kwota wolna od podatku zostałaby zwiększona do 30 tys. zł i jednocześnie całkowicie zlikwidowane zostałoby odliczenie składki zdrowotnej od podatku, osoba zarabiająca 30 tys. zł rocznie, a więc 2500 zł miesięcznie netto, po wprowadzeniu nowego systemu otrzymywałaby na rękę prawie 1900 zł więcej niż dziś. Zmiany dotyczące składki zdrowotnej niekorzystne byłyby natomiast dla osób prowadzących działalność gospodarczą o wysokich dochodach – zarówno dla tych, którzy rozliczają się według skali podatkowej, jak i tych rozliczających się liniowo. Obecnie przedsiębiorcy rozliczający PIT płacą ryczałtową składkę na zdrowie. Jeżeli zmiany wejdą w życie w zakładanym kształcie, to dla osób o dochodzie wyższym od 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia składka zdrowotna będzie wyższa niż dziś. Likwidacja możliwości odliczenia składki w PIT spowoduje również, że zniknie mechanizm amortyzujący podwyżkę. Nie została jednak jeszcze opublikowana oficjalna wersja programu, co oznacza że część propozycji zmian podatkowych może jeszcze ulec zmianie lub nie znaleźć się w ostatecznej wersji Nowego Ładu.

Rada Ministrów przyjęła pakiet VAT e-Commerce

8 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma stanowić implementację do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce których celem jest uszczelnienie VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Przewiduje ona m.in. zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich, rozszerzenie i modyfikację procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (funkcjonującej do końca 2020 r. jako mały punkt kompleksowej obsługi, tzw. Mini One Stop Shop, „MOSS”) w One Stop Shop („OSS”), usunięcie w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro, nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających dostawy towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej). Planowana data wejścia w życie nowych przepisów to 1 lipca 2021 r.

Zmiany w podatku akcyzowym

8 kwietnia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w przepisach dotyczących akcyzy zawarte w ustawie obejmują m.in. automatyzację obsługi akcyzowych deklaracji podatkowych i ewidencji podatkowych związanych z akcyzą. Od 1 lipca 2021 r. deklaracje, a od 1 stycznia 2022 r. ewidencje dotyczące akcyzy mają mieć format wyłącznie elektroniczny. W obecnym stanie prawnym przepisy dopuszczają prowadzenie ewidencji akcyzowych zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Nowelizacja wprowadzi obligatoryjną elektronizację akcyzowych ewidencji oraz deklaracji podatkowych. Wprowadzony zostanie również nowy rodzaj deklaracji akcyzowych. Począwszy od 1 lipca 2021 r. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy wykorzystują wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy, jak również wyroby akcyzowe opodatkowane zerową stawką akcyzy, będą obowiązani składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego specjalne deklaracje podatkowe.

Wykazywanie w informacji podsumowującej WDT objętych procedurą call-off stock w związku z Brexitem

6 kwietnia 2021 r. na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja, zgodnie z którą w przypadku gdy towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu call-off stock z terytorium kraju na terytorium Wielkiej Brytanii w terminie do 31 grudnia 2020 r., a prawo do rozporządzania tymi towarami jak właściciel przeniesione zostało na nabywcę, któremu te towary miały zostać dostarczone po 31 grudnia 2020 r. – podatnik wysyłający lub transportujący towary nie ma obowiązku wykazania dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w informacji podsumowującej (nie dotyczy towarów przemieszczonych w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium Irlandii Północnej). Pomimo braku wykazania przez podatnika wewnątrzwspólnotowej dostawy w informacji podsumowującej, podatnik po spełnieniu pozostałych wymogów przewidzianych ustawą może opodatkować dokonaną dostawę stawką 0% VAT.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2021 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.