Tax Alert: Wyrok TSUE: polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE

Podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE

16 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-562/19 P (Komisja/Polska), zgodnie z którym polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Decyzja Komisji Europejskiej

Wyrok dotyczy przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, która nałożyła na sprzedawców detalicznych podatek pobierany od przychodów ze sprzedaży (obrotu). Obowiązek odprowadzania tego podatku był jednak kilkukrotnie odraczany.

Decyzją z listopada 2016 r., Komisja Europejska uznała bowiem uchwalone przez Polskę przepisy za niezgodne ze wspólnym rynkiem. Zdaniem Komisji stanowiły one niedozwoloną pomoc państwa dla mniejszych przedsiębiorstw, w mniejszym stopniu obciążonych tym podatkiem.

Komisja argumentowała, że wprowadzenie podatku powoduje przyznanie niedozwolonej korzyści „zbyt nisko opodatkowanym” małym przedsiębiorstwom, przez co należy uznać je za pomoc państwa. Podobne stanowisko Komisja wyraziła w stosunku do węgierskiego podatku od reklam dla największych firm. Oba kraje zakwestionowały decyzje Komisji przed Sądem Unii Europejskiej.

W wyroku z dnia 16 maja 2019 r. w połączonych sprawach T‑836/16 i T‑624/17 Sąd UE uwzględnił skargi i stwierdził nieważność decyzji Komisji.

Sąd podkreślił m.in., że Komisja nie może - chyba, że pojawia się oczywista niespójność - zdefiniować zamiast danego państwa członkowskiego charakteru i struktury jego systemu podatkowego, nie ryzykując przy tym naruszenia kompetencji tego państwa w dziedzinie podatkowej.

Komisja wniosła od wyroku Sądu UE odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

15 października 2020 r. Rzecznik Generalny TSUE Juliane Kokott zaproponowała, aby Trybunał oddalił odwołania Komisji i utrzymał w mocy wyrok Sądu.

Po wydaniu opinii przez Rzecznika Generalnego TSUE, rząd zdecydował o nieodraczaniu po raz kolejny wejścia w życie podatku, na skutek czego zaczął on być pobierany od 1 stycznia 2021 r. 

Wyrok TSUE

16 Marca 2021 r. TSUE wydał wyroki w sprawach C-562/19 P Komisja/Polska oraz C-596/19 P Komisja/Węgry, w których oddalił odwołania od wyroków Sądu i uznał, że polski podatek od sprzedaży detalicznej oraz węgierski podatek obrotowy od reklam nie naruszają prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa.

Trybunał podobnie jak Sąd UE zauważył, że biorąc pod uwagę autonomię podatkową przyznaną państwom członkowskim poza dziedzinami będącymi przedmiotem harmonizacji prawa Unii, państwa mają swobodę w ustanawianiu systemu opodatkowania, który uznają za najbardziej odpowiedni, przyjmując w danym przypadku opodatkowanie progresywne.

W szczególności prawo Unii w dziedzinie pomocy państwa co do zasady nie stoi na przeszkodzie temu, aby państwa członkowskie zdecydowały się na wybór progresywnych stawek opodatkowania, mających na celu uwzględnienie zdolności podatkowej podatników, ani nie zobowiązuje państw członkowskich do zastrzeżenia stosowania progresywnych stawek wyłącznie do opodatkowania zysków, z wyłączeniem opodatkowania obrotu.

Do Komisji należy w danym przypadku wykazanie, że cechy krajowego środka podatkowego zostały pomyślane w sposób oczywiście dyskryminujący, w związku z czym powinny zostać wyłączone z systemu odniesienia, co może w szczególności ukazywać wybór niespójnych kryteriów opodatkowania w świetle zamierzonego przez środek celu.

Zdaniem TSUE Komisja nie wykazała, że cechy środków przyjętych przez polskiego i węgierskiego ustawodawcę pozostały pomyślane w sposób oczywiście dyskryminujący, w celu obejścia wymogów wynikających z prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa.

W ocenie TSUE progresywny charakter odpowiednio rozpatrywanych podatków od obrotu nie prowadził do powstania selektywnej korzyści. Tym samym TSUE oddalił odwołania Komisji. 

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie