Przedłużenie terminu na złożenie CIT-8

25 marca 2021 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu (zeznanie CIT-8) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z rozporządzeniem, wszyscy podatnicy, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r., a także podatnicy ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT), których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r., mogą złożyć zeznanie CIT-8 za poprzedni rok do 30 czerwca 2021 r. Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 29 marca 2021 r.

Przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych

26 marca 2021 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru sprawozdań finansowych. W przypadku jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit termin na sporządzenie sprawozdań finansowych został przedłużony o 3 miesiące, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych o 1 miesiąc. Przedłużenia terminów z zakresu rachunkowości przewidziane w rozporządzeniu mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29 września 2020 r., jednak nie później niż 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed 31 marca 2021 r. Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 29 marca 2021 r.

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Do konsultacji trafił przygotowany przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna ma być w założeniu instrumentem prawnym ułatwiającym sukcesję przedsiębiorstw rodzinnych oraz podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie majątkiem firmy rodzinnej, tak aby zapewnić ciągłość jej funkcjonowania. Jednocześnie ma ona stanowić zabezpieczenie majątkowe grupy osób wskazanej przez fundatora – w praktyce najczęściej rodziny. Fundacja nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej, będzie jednak mogła prowadzić działalność operacyjną, rozumianą jako pasywne pomnażanie majątku. Organami fundacji rodzinnej będą zarząd, rada protektorów oraz zgromadzenie beneficjentów. Wniesienie mienia do fundacji rodzinnej przez fundatora będzie neutralne podatkowo. Natomiast działalność operacyjna fundacji jako osoby prawnej będzie opodatkowana CIT na zasadach ogólnych. Wypłaty dokonywane na rzecz najbliższej rodziny fundatora, tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy oraz samego fundatora będą zwolnione od podatku od spadków i darowizn w części, jaka została sfinansowana z mienia wniesionego przez fundatora do fundacji oraz dochodów z niego.

Zmiany przepisów dotyczących VAT w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany w przepisach dotyczących rozliczania VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Zapowiedź zmian spowodowana jest wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 marca 2021 r. w polskiej sprawie C-895/19, zgodnie z którym polskie przepisy o VAT dotyczące odliczenia podatku związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym są niezgodne z prawem wspólnotowym. W tym wyroku TSUE orzekł, że artykuły 167 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Wyrok TSUE otwiera drogę do odzyskania zapłaconych odsetek za zwłokę od VAT związanego z nabyciami wewnątrzwspólnotowymi, a także pozostałymi transakcjami rozliczanymi na zasadzie odwrotnego obciążenia, np. importem usług, tym podatnikom którzy uiścili takie odsetki w przypadku rozliczenia VAT po upływie trzech miesięcy od dokonania transakcji.

Zapowiedź zmian w Tarczy Finansowej PFR

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź zmian w Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Obejmą one m.in. ograniczenie kręgu beneficjentów pożyczek płynnościowych do przedsiębiorców będących dużymi przedsiębiorstwami. Przedłużone również zostaną terminy: na przyjmowanie wniosków o finansowanie płynnościowe – do 30 września 2021 r. (obecnie program przewiduje termin na składanie wniosków do 30 kwietnia 2021 r.), na zawieranie umów pożyczek – do 31 grudnia 2021 r,, natomiast na udzielanie finansowania – do 31 marca 2022 r. Wprowadzone zostaną także uproszczenia polegające m.in. na skróconym i ograniczonym badaniu due diligence w przypadku wniosków, w których beneficjent ubiega się o wsparcie w ramach programu w łącznej kwocie niższej niż 3 500 000 zł lub prowadzi działalność w sektorze ochrony zdrowia i ubiega się o udzielenie wsparcia nie przekraczającego równowartości 3 000 000 euro.

Projekt dyrektywy dotyczącej wymiany informacji o transakcjach dokonywanych za pośrednictwem platform cyfrowych

Rada Unii Europejskiej przyjęła projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, dotyczącej zapewnienia organom podatkowym państw członkowskich odpowiednich instrumentów do pozyskiwania i następnie wymiany informacji w odniesieniu do transakcji dokonywanych za pośrednictwem platform cyfrowych (tzw. dyrektywa DAC7). Dyrektywa przewiduje m.in. nałożenie na platformy cyfrowe obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców wykorzystujących platformy cyfrowe, a na państwa członkowskie obowiązek przekazywania tak pozyskanych informacji do innych państw członkowskich. W projekcie znalazły się także przepisy rozszerzające lub korygujące niektóre formy prawne współpracy administracyjnej państw członkowskich, m.in. dotyczących wspólnych kontroli. Większość przepisów nowej dyrektywy ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

Przekazanie 1 proc. podatku na OPP w rocznym PIT

Podatnik może wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1 proc. podatku należnego wynikającego ze złożonego zeznania podatkowego. Przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz OPP nie stanowi dodatkowego obciążenia podatkowego, jak niektórzy mogą sądzić. Tylko organizacje spełniające określone kryteria mogą otrzymać 1 proc. podatku. Wykaz tych organizacji jest publikowany co roku. Aby przekazać 1 proc. należnego podatku na rzecz OPP należy wypełnić odpowiednie pola w deklaracji podatkowej. Podatnicy, którzy otrzymali PIT-40A i nie będą składać PIT-36 albo PIT-37 powinni wypełnić formularz PIT-OP. 

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2021 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.