Przepisy przedłużające termin rozliczenia CIT za 2020 r. uchwalone przez Sejm

26 lutego br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która poza szeregiem zmian w przepisach dotyczących podatku akcyzowego, zawiera odroczenie terminu rozliczenia i wpłaty CIT za 2020 r. Termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym (zeznanie CIT-8), który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r., a także wpłatę wykazanego w tym zeznaniu podatku, został przedłużony do 30 czerwca 2021 r. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, dzięki wydłużeniu terminu rozliczenia CIT za 2020 r. ma ulec poprawie płynność finansowa firm. Przesunięcie terminu oznacza, że podatnicy CIT będą mogli rozważyć odroczenie dokonania płatności tego podatku do urzędu skarbowego do 30 czerwca 2021 r. Uchwalona przez Sejm ustawa została przekazana do Senatu.

Rozporządzenie o braku obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego przez podmioty z Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz Norwegii

Ministerstwo Finansów poinformowało o podpisaniu rozporządzenia dotyczącego braku obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego przez podmioty z Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz Norwegii. Na jego podstawie podatnik, o którym mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o VAT, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Norwegii nie ma obowiązku ustanawiania w Polsce przedstawiciela podatkowego dla celów VAT. Oznacza to, że podmioty te mogą prowadzić działalność opodatkowaną podatkiem VAT w Polsce na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z informacją MF składając deklarację VAT za styczeń 2021 r. podmioty brytyjskie, norweskie oraz podmioty z Irlandii Północnej nie muszą działać przez przedstawiciela podatkowego. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2021 r.

Wyjaśnienia Ministra Zdrowia dotyczące podatku cukrowego

23 lutego 2021 r. Minister Zdrowia przesłał do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw wyjaśnienia dotyczące podatku cukrowego. W wyjaśnieniach wskazano m.in., że w przypadku syropu do produkowania napojów z automatów opłacie podlegają syropy, a nie sporządzone z nich napoje, a obowiązek zapłaty spoczywa na dostawcy syropu, jego importerze albo nabywcy wewnątrzwspólnotowym. Jednocześnie nie podlegają temu podatkowi napoje w proszku. Wyjaśniono też, że gdy przedsiębiorca (np. hurtownik) nabył napoje słodzone jeszcze w 2020 r., a sprzedaje je detalistom już w 2021 r., to podatek cukrowy jest należny. Sejm zająć ma się również nowelizacją przepisów, zgodnie z którą organem właściwym w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie podatku cukrowego ma być Krajowa Informacja Skarbowa. Organ ten będzie mógł wystąpić do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie. Wciąż nie do końca jasna jest natomiast kwestia umieszczania na fakturze adnotacji dla kontrahenta o tym, czy opłata cukrowa została uiszczona. W wyjaśnieniach wspomniano jedynie, że w Unii Europejskiej nie ma jednolitego wzoru faktury VAT, a polscy podatnicy mają dostosowane do własnych celów systemy księgowe, które powinny zapewniać zgodność z obowiązującymi przepisami.

Przedłużenie terminu wpłaty zaliczki PIT za styczeń dla niektórych płatników PIT

16 lutego 2021 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie, zgodnie z którym termin przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy pobranych od podatników przez płatników PIT w styczniu 2021 r. przedłużony został do 20 sierpnia 2021 r. Przedłużenie terminu dotyczy zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy; od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników; od podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. Z przedłużenia skorzystać będą mogli płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o których mowa w ustawie o COVID-19 z 2 marca 2020 r., prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności określonymi w rozporządzeniu kodami.

Pakiet uproszczeń SLIM VAT 2

Ministerstwo Finansów opublikowało informacje na temat nowego pakietu uproszczeń w VAT, tzw. SLIM VAT 2. W pakiecie znaleźć mają się następujące rozwiązania:

 • zniesienie szeregu formalności, których niedopełnienie skutkuje wadliwością faktury VAT,
 • możliwość wystawienia faktury na 60 dni przed dostawą towaru, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki,
 • zniesienie ograniczeń w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących, możliwe będzie stosowanie ich np. gdy przedsiębiorca udzieli rabatu dla poszczególnych dostaw lub usług,
 • ułatwienia dotyczące odliczenia VAT od samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej,
 • pełniejsza neutralność w opodatkowaniu VAT importu usług,
 • uregulowanie sposobu dokonywania korekty zmniejszającej podstawę opodatkowania w przypadku importu usług oraz WNT,
 • łatwiejszy wybór opcji opodatkowania VAT w obrocie nieruchomościami,
 • szersza możliwość uznania biletu za fakturę VAT,
 • przekazywanie środków pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach,
 • regulowanie z rachunku VAT składek KRUS,
 • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi w VAT z 2 do 3 lat.

Zmiany wprowadzane pakietem mają wejść w życie częściowo od 1 października 2021 r., a częściowo od 1 stycznia 2022 r.

Ulga prorodzinna w rozliczeniu PIT za 2020 r.

Najpopularniejszą ulgą odliczaną od podatku, z której mogą skorzystać podatnicy w rozliczeniu PIT za 2020 r. jest niewątpliwie ulga prorodzinna zwana również ulgą na dzieci. Skorzystać z niej mogą w szczególności podatnicy, którzy choć przez część roku podatkowego wykonywali władzę rodzicielską w stosunku do małoletniego dziecka. Wysokość ulgi zależy od liczby posiadanych dzieci. Przykładowo, w przypadku trojga dzieci, przysługuje ulga w wysokości rocznie po 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko oraz w wysokości 2000,04 zł na trzecie dziecko. Dodatkowo, możliwość skorzystania z ulgi w przypadku jednego dziecka ograniczona jest przez dochody podatników, np. łączny dochód nie może przekroczyć 112 000 zł w przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2021 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.