Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych

12 marca na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów odraczającego terminy z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym termin do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych, jednak tylko dla niektórych podmiotów, w tym: organizacji pozarządowych z sektora non-profit, innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, organizacji pracodawców, organizacji samorządu zawodowego czy izb gospodarczych. Natomiast 22 marca Ministerstwo Finansów poinformowało, że biorąc pod uwagę trudną sytuację związaną z COVID-19 oraz wychodząc naprzeciw postulatom przedsiębiorców podjęto decyzję o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych również dla pozostałych jednostek z sektora prywatnego – o 3 miesiące oraz z jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.

Wyrok TSUE: polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE

16 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-562/19 P (Komisja przeciwko Polsce), zgodnie, z którym polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE. Wyrok dotyczy przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która nakłada na sprzedawców detalicznych podatek pobierany od przychodów ze sprzedaży (obrotu). Obowiązek odprowadzania tego podatku był jednak kilkukrotnie odraczany, z uwagi na to że Komisja Europejska uznała uchwalone przez Polskę przepisy za niezgodne ze wspólnym rynkiem. Zdaniem Komisji stanowiły one niedozwoloną pomoc państwa dla mniejszych przedsiębiorstw, w mniejszym stopniu obciążonych tym podatkiem. Sąd UE w wyroku z 16 maja 2019 r. stwierdził nieważność decyzji Komisji, jednak Komisja zaskarżyła przedmiotowy wyrok do TSUE. Podatek od sprzedaży detalicznej zaczął być pobierany od 1 stycznia 2021 r. W wydanym wyroku Trybunał uznał, że Komisja nie wykazała aby progresywny charakter tego podatku prowadził do powstania selektywnej korzyści, która naruszałaby wspólnotowe przepisy o pomocy publicznej. W konsekwencji TSUE uznał, że podatek ten nie narusza prawa UE.

Sposoby na walkę z podwójnym opodatkowaniem zaproponowane przez unijne forum VAT

Eksperci wchodzący w skład unijnego forum VAT sporządzili raport zawierający pakiet proponowanych rozwiązań zapobiegających sytuacji, w której dwa państwa członkowskie jednocześnie żądają zapłaty podatku VAT. Raport wskazuje na rozwiązania w postaci procedur umożliwiających uzyskanie transgranicznej interpretacji przepisów o VAT, w której organy podatkowe z różnych państw zgadzają się co do wspólnej wykładni przepisów. Możliwe jest to zarówno w stosunku do transakcji planowanych, jak i tych już realizowanych. Innym rozwiązaniem jest pomoc w ramach unijnej sieci SOLVIT, umożliwiającej obywatelom zgłaszanie problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego. W ramach walki z problemem podwójnego opodatkowania unijne forum VAT zaproponowało również zebranie na stronach internetowych KE aktualnych informacji o zapobieganiu i rozwiazywaniu tego rodzaju sytuacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zdaniem ekspertów, korzystne byłyby również zmiany w procedurach już funkcjonujących, np. obowiązek wypracowania porozumienia w ramach sieci podobnej do SOLVIT, a także przystąpienie do istniejących procedur wszystkich państw członkowskich. Postulowane jest również opracowanie skutecznego mechanizmu rozwiązywania sporów nadzorowanego przez Komisję Europejską i powołanie specjalnego organu rzecznika lub mediatora.

Nowe formularze informacji o cenach transferowych

15 marca br. Ministerstwo Finansów udostępniło nowe, robocze wersje struktur logicznych (schem) dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych TPR-P i TPR-C. Zmiany obejmują uszczegółowienie informacji w zakresie: restrukturyzacji biznesowych, transakcji dotyczących umów spółki niebędącej osobą prawną, umów wspólnego przedsięwzięcia lub umów o podobnym charakterze, konieczności wykazania korekt cen transferowych w transakcjach niepodlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu z uwagi na tzw. zwolnienie krajowe, a także stosowania metody podziału zysku. Obecnie możliwe jest testowanie przesyłania dokumentów opartych na nowych strukturach poprzez system e-Deklaracje. Ostateczne wersje struktur logicznych zostaną opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ePUAP.

APA uzyskane przed 2021 r. chronią także spółkę komandytową

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpretację poselską nr 17367 potwierdziło, że spółka komandytowa, której wspólnicy uzyskali przed 2021 r. uprzednie porozumienie cenowe, nie jest związana limitem kosztów dla usług niematerialnych w zakresie, którego dotyczyło to porozumienie. Problem będący przedmiotem interpretacji wynikał z faktu, że przed 2021 rokiem adresatami APA byli wspólnicy spółki komandytowej, a nie sama spółka – ponieważ z podatku dochodowego rozliczali się wówczas tylko wspólnicy. Zdaniem Ministerstwa, ustawa nowelizująca ustawę o CIT z 28 grudnia 2020 r., zgodnie z którą: „spółka jawna i komandytowa, która uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, uwzględnia zdarzenia zaistniałe przed dniem, w którym stała się ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mające wpływ na wysokość jej zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych” dotyczy także APA pozyskanych przez wspólników. Co więcej, w świetle prawa cywilnego i gospodarczego transakcje, których dotyczyła APA, zawierała spółka komandytowa i to przez pryzmat jej działalności oceniany powinien być rynkowy charakter ustalonego wynagrodzenia.

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji VAT

17 marca na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Projekt wprowadza m.in. możliwość zbiorczego wykazywania w JPK_VAT:

  • paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, oraz
  • faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Rozporządzenie ma na celu również wyeliminowanie wątpliwości w zakresie stosowania oznaczeń dotyczących grup towarów i usług (GTU). Dokumenty „RO” i „WEW” nie będą oznaczane jako GTU, a oznaczenie „TP” dotyczyć będzie transakcji przekraczających kwotę 15 000 zł. Projekt znajduje się na etapie opiniowania. Rozporządzenie ma wejść w życie co do zasady z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Odliczanie darowizn w zeznaniu podatkowym

W zeznaniu podatkowym można odliczyć od dochodu przekazane w ubiegłym roku darowizny. Są dwie grupy darowizn: odliczane bez limitu oraz limitowane do kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu. Bez limitu odliczyć można darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą. Pozostałe darowizny są limitowane i do tej grupy należą darowizny na cele: krwiodawstwa, kultu religijnego, kształcenia zawodowego publicznym szkołom, a także darowizny organizacjom na cele pożytku publicznego (także organizacjom działającym na terytorium UE lub EOG). Dodatkowo od 2020 r. można po raz pierwszy odliczyć darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19 oraz darowizny sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych. Warunkiem dokonania odliczenia jest ich przekazanie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan pandemii.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2021 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.