Certyfikaty rezydencji w formatach PDF i JPG stanowią zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 26 lutego 2021 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4010.209.2017.12.MJ potwierdził, że certyfikat rezydencji pozyskany w postaci dokumentu PDF lub JPG stanowi zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych. Sprawa będąca przedmiotem interpretacji dotyczyła spółki planującej kupować usługi reklamowe od Google i Facebooka. Spółka posiadała certyfikaty rezydencji tych firm wydane przez irlandzki organ podatkowy w formatach PDF oraz JPG. Spółka uważała, że spełnia wymogi polskiego prawa, ponieważ od 2017 r. certyfikaty rezydencji są wydawane przez irlandzką administrację skarbową w formacie PDF i przesyłane bezpiecznym kanałem elektronicznym. Przez długi czas organy podatkowe stały na stanowisku, że nie jest dopuszczalne korzystanie z kopii certyfikatów rezydencji, np. umieszczanych na stronie internetowej zagranicznego podatnika. Sądy administracyjne orzekały jednak, że skoro irlandzkie organy podatkowe uznają certyfikaty udostępniane w takiej formie za ważne, spełniają one również wymogi wynikające z polskiego prawa. Stanowisko to potwierdził NSA w wyroku z dnia z 25 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 1276/18).

Wyrok TSUE dotyczący rozliczeń VAT między oddziałem a centralą

11 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok C-812/19, w którym uznał, że do celów VAT zakład główny spółki znajdujący się w danym państwie UE, który należy do grupy VAT, oraz jej oddział z siedzibą w innym państwie Unii to odrębni podatnicy. Zakład główny bowiem świadczy na rzecz oddziału usługi, których koszty przypisuje temu oddziałowi. Sprawa dotyczyła szwedzkiego banku, ale wyrok może przełożyć się na inne firmy, które mają siedzibę główną w jednym państwie unijnym, a oddział w innym. Orzeczenie stwarza szansę na odzyskanie nadpłaconych kwot VAT do pięciu lat wstecz. Jednocześnie może ono jednak również skomplikować rozliczenia w VAT pomiędzy zagranicznym oddziałem a centralą i spowodować konieczność opodatkowania takich transakcji.

Luka w przepisach o estońskim CIT

Obowiązujące od 1 stycznia przepisy dotyczące tzw. estońskiego CIT wymieniają siedem rodzajów dochodów, które mogą być opodatkowane według nowych zasad. Nie precyzują jednak, jak ustalić podstawę opodatkowania, gdy dochód powstał z nieujawnionych operacji gospodarczych. Niemożliwe jest w związku z tym obliczenie podatku od tego rodzaju dochodów. Skutkiem tego braku mogą być problemy z wyegzekwowaniem przez organy podatkowe podatku od nieujawnionych operacji gospodarczych. Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów z 8 grudnia 2020 r.: „z tytułu dochodu powstałego w związku z nieujawnionymi w księgach operacjami gospodarczymi podstawa opodatkowania równa jest powstałemu dochodow”. Wobec braku precyzyjnego przepisu, taka interpretacja zawarta w objaśnieniach podatkowych oznacza jednak wyjście ministra poza zakres ustawowego upoważnienia do wydania objaśnień podatkowych. Konieczna jest więc nowelizacja przepisów w tym zakresie. 

Ulga rehabilitacyjna w rocznym zeznaniu podatkowym

Jedną z ulg, z której mogą skorzystać podatnicy w rozliczeniu za 2020 r. w zakresie PIT jest ulga rehabilitacyjna. Ulga rehabilitacyjna polega na odliczeniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu w 2020 r. pozostawały osoby niepełnosprawne. Istnieją dwa rodzaje odliczeń tj. limitowane kwotowo (czyli ulga przysługuje do określonej wartości np. wydatki z tytułu użytkowania samochodu do kwoty 2280 zł) oraz nielimitowane (np. wydatki poniesione na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego albo adaptację i wyposażenie mieszkań do potrzeb wynikających z niepełnosprawności).

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2021 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.

Przedłużenie terminu na złożenie CIT-8

W związku z przeciągnięciem się prac nad ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przewidującej m.in. przedłużenie terminu na złożenie CIT-8, Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w tym zakresie. Zgodnie z projektowanym aktem, termin na złożenie CIT-8 zostanie przesunięty z 31 marca na 30 czerwca 2021 r. Projektowana zmiana znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r., a także podatników ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r. 

Nowa umowa pomiędzy Polską i Słowacją o automatycznej wymianie informacji podatkowych w zakresie podatku VAT

10 marca 2021 r. przedstawiciele Polski i Słowacji podpisali umowę o automatycznej wymianie informacji podatkowych w zakresie podatku VAT. Nowe porozumienie ma docelowo pomóc w poprawie efektywności walki z oszustwami podatkowymi. Umowa przyczynić się ma do umocnienia współpracy administracyjnej między Polską a Słowacją w różnych obszarach podatku VAT, poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami w tym zakresie. Jej głównym celem jest automatyczna i cykliczna wymiana między administracjami podatkowymi obu krajów informacji na temat podatników VAT i dokonywanych przez nich transakcji wewnątrzwspólnotowych, które są szczególnie narażone na ryzyko nieprawidłowości. Umowa przewiduje również zastosowanie nowych technologii, takich jak analiza Big Data i Machine Learning, w zwalczaniu przestępczości podatkowej. Porozumienie wejdzie w życie 1 czerwca 2021 r., a automatyczna wymiana informacji podatkowych w zakresie VAT zostanie rozpoczęta po dwóch miesiącach.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2021 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.