Ulga na internet w zeznaniu rocznym PIT

Odliczenie wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internetowej, potocznie zwane ulgą na internet jest jedną z najczęściej stosowanych ulg w zeznaniu podatkowym. Ulga na internet polega na odliczeniu od dochodu wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internetowej w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Co ważne, ulga na internet przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikującego kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty. Najczęściej te dane wskazane są na fakturach oraz potwierdzeniach zapłaty.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2021 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.

Limit zakupu usług niematerialnych nie obowiązuje w SSE

Opublikowane zostało uzasadnienie wyroku NSA z dnia 28 grudnia 2020 r. (sygn. II FSK 2568/19) dotyczącego zasad stosowania art. 15e ustawy o CIT regulującego tzw. limit kosztów usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych. Zdaniem NSA, zawarte w tym przepisie odwołanie do art. 7 ust. 3 ustawy o CIT oznacza, że przy wyliczaniu limitu kosztów usług niematerialnych możliwych do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nie należy uwzględniać przychodów i kosztów, z których dochód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest wolny od podatku. Z powyższego wynika, że dochody pochodzące z działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych nie powinny być uwzględniane do wyliczenia limitu oraz nadwyżki kosztów usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych.

Przedłużony termin złożenia CIT-8 oraz informacji o cenach transferowych

25 lutego 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przewiduje m.in. przedłużenie terminu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 i CIT-8AB do 30 czerwca 2021 r. Do tego dnia przesunięty zostanie również termin wpłaty podatku należnego za 2020 r. Ponadto, organy podatkowe będą uznawać certyfikaty rezydencji wydane w 2020 r., jeżeli kontrahent biznesowy złoży oświadczenie o ich aktualności. Z kolei termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) i oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2020 r. został wydłużony do 31 grudnia 2021 r. W przypadku natomiast podatników, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a termin na wypełnienie przez nich obydwu powyższych obowiązków z zakresu cen transferowych mija między 1 lutego a 30 czerwca 2021 r., termin został przedłużony do 30 września 2021 r. W zakresie akcyzy ustawa wprowadza m.in. penalizację sprzedaży wyrobów akcyzowych, które nie zostały wcześniej prawidłowo oznaczone znakami akcyzy, za co będzie grozić grzywna w wysokości do 720 stawek dziennych lub kara pozbawienia wolności. Ustawa została przekazana do Senatu. Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo 1 maja 2021 r.

Nie będzie przedłużenia terminu na złożenie IFT-2R

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat przypominający, że przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku wypłacali za granicą należności opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od osób prawnych, powinni do 31 marca br. przesłać informację IFT-2R do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Oznacza to, że resort nie planuje przedłużać terminu na wypełnienie tego obowiązku, jak miało to miejsce w ubiegłym roku. Termin 31 marca 2021 r. dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy, w którym dokonano wypłat, zakończył się 31 grudnia 2020 r. Jednocześnie płatnicy, których rok podatkowy, w którym dokonano wypłat, zakończył się przed 31 grudnia 2020 r. powinni złożyć powyższą informację do urzędu skarbowego właściwego zgodnie z przepisami w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia, do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego płatnika.

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 r.

31 marca 2021 r. mija termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 r. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, nie jest planowane przedłużenie tego terminu dla wszystkich jednostek. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, rozważane jest jedynie przesunięcie terminów dla organizacji non-profit, których działalność opiera się w dużej mierze na wolontariacie i pracy społecznej, tak aby wyjść naprzeciw ich postulatom, uwzględniając jednocześnie potrzebę tworzenia kluczowych informacji statystycznych dla funkcjonowania państwa. Wkrótce ma zostać opublikowany projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Określenie przychodu powodującego obowiązek sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie prasowe wyjaśniło, że określenie czy spełnione jest kryterium przychodu przekraczającego w danym roku podatkowym próg 50 mln euro, powodujący obowiązek opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy, dokonywane jest po zakończeniu tego roku. Dopiero wówczas możliwe jest potwierdzenie, czy próg 50 mln euro przychodów został przekroczony, a co za tym idzie, czy wystąpił obowiązek posiadania i realizowania strategii podatkowej w danym roku. Takie stanowisko Ministerstwa Finansów może budzić wątpliwości i prowadzić do publikacji strategii podatkowych z ostrożności, nawet gdy finalnie obowiązek taki nie będzie ciążyć na podatniku. Za brak przygotowania i opublikowania strategii, grozi kara w wysokości do 250 tys. zł. 

Objaśnienia MF w sprawie domniemania oraz należytej staranności dla transakcji rajowych

5 marca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do przepisów regulujących kwestie związane z domniemaniem oraz należytą starannością w zakresie weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. W projekcie objaśnień Ministerstwo wskazało m.in., że wymóg weryfikacji istotnych dla objaśnianych regulacji okoliczności ogranicza się do obowiązku przedsięwzięcia przez podatnika określonych czynności lub środków, których można od niego rozsądnie wymagać, biorąc pod uwagę transakcje, których weryfikacja ma dotyczyć. Określenie działań, jakich podjęcia w konkretnym przypadku można w sposób racjonalny i uzasadniony oczekiwać od podatnika, zależy od okoliczności danego przypadku. W szczególności może to oznaczać, że podatnik nie jest zobowiązany do zbadania niedostępnych dla niego stosunków umownych pomiędzy drugą stroną transakcji i jego kontrahentami. Propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem można zgłaszać w formie elektronicznej do 20 kwietnia 2021 r.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2021 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.