Tax Alert: Interpretacja ogólna dotycząca modyfikacji postanowień umowy leasingu

Interpretacja ogólna dotycząca umowy leasingu

W dniu 17 lutego 2021 r. na stronach Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja nt. wydania interpretacji ogólnej z dnia 15 lutego br. (sygn. DD6.8202.4.2020) w przedmiocie modyfikacji treści umowy leasingu, a także skutków sprzedaży przedmiotu leasingu przez finansującego w trakcie trwania umowy.

Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Projekt ustawy o składkach z tytułu reklamy

Interpretacja, w ocenie Ministerstwa Finansów, jest korzystna i istotna z punktu widzenia tysięcy przedsiębiorców, którzy w związku z kłopotami wywołanymi epidemią COVID-19, mogą potrzebować ograniczenia ponoszonych przez firmy kosztów prowadzonej działalności i zbycia na rzecz innych przedsiębiorstw dóbr leasingowanych.

Zastosowanie się przez podatnika do interpretacji ogólnej umożliwi ochronę jego rozliczeń podatkowych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski płynące z interpretacji.

Dopuszczalne modyfikacje treści umowy leasingu

Dopuszczalne i niepowodujące konieczności ponownej podatkowej weryfikacji umowy leasingu są zmiany warunków umowy, które nie pociągają za sobą naruszenia uznania danej umowy za leasing operacyjny, czy finansowy dla celów podatkowych oraz nie powodują zmiany klasyfikacji umowy, która prowadziłaby do przekształcenia umowy leasingu jednego rodzaju w drugi.

Zmiany umowy leasingu mogą dotyczyć w szczególności modyfikacji harmonogramu płatności poprzez:

  • obniżenie wartości wymagalnych rat leasingowych wskutek wydłużenia okresu trwania umowy,
  • zwiększenie wartości wymagalnych rat leasingowych wskutek skrócenia okresu trwania umowy (jednak na okres nie krótszy niż 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji danego przedmiotu leasingu),
  • zawieszenie przez określony okres płatności rat,
  • obniżenie przez określony okres płatności rat,
  • wydłużenie okresu trwania i obniżenie wartości wymagalnych rat leasingowych, przy jednoczesnym zawieszeniu przez określony okres płatności rat oraz zwiększenie/zmniejszenie wysokości rat leasingowych po upływie danego okresu (o wartość niespłacanej przez dany okres części kapitałowej rat leasingowych).

W świetle art. 17a pkt 2 ustawy o CIT (art. 23a pkt 2 ustawy o PIT), jeżeli wskazane modyfikacje (w tym dotyczące harmonogramów płatności) nie naruszają warunków podatkowej klasyfikacji umowy leasingu, to nie wpływają również na późniejsze stosowanie przez finansującego art. 17c albo art. 17g ustawy o CIT (art. 23c albo art. 23g ustawy o PIT), w odniesieniu do transakcji sprzedaży na rzecz korzystającego przedmiotu umowy leasingu po jej zakończeniu.

Modyfikacja postanowień umowy leasingu połączona ze zmianą stron umowy

W interpretacji dokonano również wykładni pojęcia „innych postanowień umowy” z art. 17a pkt 2 ustawy o CIT (odpowiednio art. 23a pkt 2 ustawy o PIT). Jak czytamy, zwrot ten odnosi się wyłącznie do tych warunków umowy, które determinują byt prawny umowy leasingu dla celów podatku dochodowego. Zmianą „innych postanowień umowy” jest jedynie taka zmiana, w konsekwencji której umowa przestałaby spełniać warunki uznania jej za umowę leasingu dla celów podatkowych.

W rezultacie zmiana stron umowy połączona ze zmianami warunków umowy, które są istotne jedynie z cywilistycznego punktu widzenia w tym m.in. zmiana ustanowionych zabezpieczeń, danych adresowych strony, zasad obciążania korzystającego dodatkowymi opłatami, nie wpływa na klasyfikację umowy jako umowy leasingu dla celów podatkowych i nie jest zmianą „innych postanowień umowy”, o których mowa w art. 17a pkt 2 ustawy o CIT (art. 23a pkt 2 ustawy o PIT).

Skutki sprzedaży przedmiotu leasingu przez finansującego na rzecz podmiotu innego niż korzystający, w trakcie trwania umowy

W zakresie zbycia przedmiotu leasingu przez finansującego, konieczne jest prawidłowe ustalenie kwoty przychodu w związku ze zmianą finansującego (przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na nowego finansującego), tj. czy będzie nią przychód ze sprzedaży przedmiotu leasingu w wysokości równej wartości niespłaconego przez korzystającego kapitału.

W świetle interpretacji ogólnej przychodem finansującego z tytułu sprzedaży przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie leasingu z jednoczesnym zastrzeżeniem, że jeśli cena sprzedaży będzie na poziomie wartości kapitału niespłaconego przez korzystającego, należy przyjąć, że jest zgodna z wartością rynkową zgodnie z art. 14 ustawy o CIT (art. 19 ustawy o PIT).

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)