Wytyczne OECD dotyczące zasad opodatkowania w czasie pandemii

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opublikowała zaktualizowane wskazówki dotyczące zasad opodatkowania w czasie pandemii COVID-19. Zgodnie z wytycznymi przymusowe świadczenie pracy za granicą z uwagi na pandemię nie powinno wpływać na obowiązki podatkowe, a pobyt za granicą spowodowany wprowadzonymi obostrzeniami nie może być wliczany do wyznaczonego krajowymi przepisami limitu183 dni. Co więcej, ewentualne dopłaty do pensji, świadczenia postojowe i inne tego rodzaju dochody powinny być opodatkowane w kraju, w którym pracownik wykonywałby pracę, gdyby nie pandemia. Zdaniem OECD tymczasowa praca zdalna w innym kraju co do zasady nie wpływa również na powstanie tam zakładu podatkowego. Inaczej byłoby, gdyby po zniesieniu restrykcji pracownik nadal wykonywał za granicą pracę zdalną. Zagraniczny zakład nie powstanie też, jeśli pracownik zdalny zajmie się zawieraniem umów na rzecz swojego pracodawcy, ponieważ nie można go w takiej sytuacji potraktować jako tzw. zależnego agenta. Wyjątkami są sytuacje, gdy pracownik działał w ten sposób jeszcze przed pandemią, albo będzie zawierał umowy handlowe na rzecz pracodawcy po jej wygaśnięciu.

Opinia zabezpieczająca w zakresie możliwości modyfikowania stawek amortyzacyjnych w CIT

Szef KAS opublikował wydaną 7 października 2020 r. opinię zabezpieczającą w zakresie możliwości dowolnego podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych na mocy art. 16i ust. 4 i 5 ustawy o CIT. W opinii wskazano m.in., że zarządzanie kosztami podatkowymi w postaci odpisów amortyzacyjnych, jako wynik kształtowania poziomu dochodu do opodatkowania, może skutkować osiągnięciem korzyści podatkowych. Szef KAS stwierdził jednak, że możliwość modyfikowania stawek amortyzacyjnych nie jest sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy, a sposobu działania podatnika w okolicznościach wskazanych we wniosku nie można uznać za sztuczny, wobec czego nie występują przesłanki do zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej (ogólnej klauzuli obejścia prawa podatkowego).

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą opłatę od morskich farm wiatrowych

21 stycznia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. W ustawie przewidziano rozwiązania mające wspierać produkcję energii z tego rodzaju farm. Wytwórcy energii uzyskają prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda, czyli różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą wytwórcom pokrycie kosztów jej wytwarzania na morzu. Ustawa wprowadza również opłatę od morskich farm wiatrowych. Podstawę naliczania opłaty stanowić będzie moc zainstalowana danej morskiej farmy wiatrowej. Opłata stanowić ma iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wyrażonej w MW i odpowiedniego współczynnika określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne. Wysokość tego współczynnika oszacowano na 23 tys. zł/MW.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, co zrobić z księgami spółek komandytowych w związku ze zmianami w CIT

Możliwość odroczenia opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT do 1 maja 2021 r. spowodowała szereg wątpliwości w zakresie zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych przez te spółki. Zgodnie z opublikowanymi na portalu podatki.gov.pl wyjaśnieniami resortu finansów, w takim przypadku spółka komandytowa nie będzie miała obowiązku sporządzenia na dzień 30 kwietnia 2021 r. sprawozdania finansowego. Zamknięcie jej ksiąg rachunkowych 30 kwietnia 2021 r. oraz ich otwarcie 1 maja 2021 r. nastąpi wyłącznie dla celów podatkowych. W takiej sytuacji, jeśli rok obrotowy spółki komandytowej jest równy kalendarzowemu, to w tym przypadku będzie trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. Kolejny rok obrotowy obejmie natomiast okres od 1 maja do 31 grudnia 2021 r. Będzie więc trwał tylko osiem miesięcy.

Rozszerzone wsparcie z Tarczy 6.0 od 1 lutego

19 stycznia br. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, które weszło w życie 1 lutego. Rozporządzenie rozszerzyło krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w wysokości 2000 zł miesięcznie na każdego pracownika. Dodane zostały nowe rodzaje działalności według klasyfikacji PKD, które nie były ujęte w dotychczasowych przepisach (55.10.Z, 55.20.Z, 55.20.Z, 79.11A oraz 79.12.Z ), obejmujące m.in. branżę hotelarską i turystyczną. Z kolei termin na złożenie wniosku o otrzymanie świadczenia wydłużony został do 31 marca 2021 r. Dzięki temu wsparcie będą mogły uzyskać podmioty, które 40-procentowy spadek przychodu odnotują dopiero w lutym br. Rozporządzenie rozszerzyło także krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji od starosty na pokrycie bieżących kosztów działalności w wysokości 5000 zł. Dotacja będzie mogła być przyznana firmom, które już wcześniej ją otrzymały oraz tym, które wcześniej nie były do niej uprawnione. 

Ruszył Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

1 lutego 2021 r. zaczął działać Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych. Celem rejestru jest gromadzenie informacji o wykorzystaniu wyrobów akcyzowych. Obowiązek rejestracji nałożony został na: podatników akcyzy, pośredniczące podmioty węglowe i gazowe, a także inne podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej zużywające wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe). Rejestr prowadzony będzie przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Zastąpi on 44 rejestry prowadzone dotychczas przez naczelników urzędów skarbowych. Podmioty zobowiązane do rejestracji dla celów akcyzy będą musiały dokonać zgłoszenia rejestracyjnego przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) najpóźniej do 30 czerwca 2021 r., z wykorzystaniem nowego formularza.