Przedłużenie terminu na rozliczenie CIT za 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

11 lutego 2021 r. podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych przyjęto poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą termin na rozliczenie i wpłatę CIT za 2020 r. (zeznanie CIT-8) zostanie przesunięty z 31 marca 2021 r. na 30 czerwca 2021 r. Przyjęto również poprawkę, dzięki której w okresie do 2 miesięcy od odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego można będzie posługiwać się certyfikatami rezydencji podatkowej zagranicznych podatników dotyczącymi 2019 r. i 2020 r. (na podstawie wcześniejszych regulacji możliwe było posługiwanie się w tym okresie certyfikatami dotyczącymi 2019 r.). Projekt ustawy wprowadzającej zmiany będzie przedmiotem obrad na najbliższym posiedzeniu Sejmu w dniach 24 i 25 lutego 2021 r. 

Ministerstwo pracuje nad kolejnymi ułatwieniami w podatku VAT

18 lutego 2021 r. na stronach Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja o rozpoczęciu konsultacji dotyczących nowego pakietu uproszczeń w podatku VAT, tzw. pakietu „SLIM VAT 2”. Projekt przewiduje m.in.: zniesienie szeregu wymogów formalnych dotyczących treści faktury VAT, których niedopełnienie skutkuje obecnie wadliwością faktury, możliwość wystawienia faktury na 60 dni przed dostawą towaru, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki, ułatwienie odliczenia VAT od samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej, pełniejszą neutralność w opodatkowaniu VAT importu usług, uregulowanie sposobu dokonywania korekty in minus w przypadku importu usług oraz WNT, łatwiejszy wybór opcji opodatkowania VAT w obrocie nieruchomościami, szerszą możliwość uznania biletu za fakturę VAT, przekazywanie środków pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach, możliwość regulowania z rachunku VAT składek KRUS, oraz wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi w VAT z 2 do 3 lat. Uwagi do projektu zmian można zgłaszać do 1 marca 2021 r. 

Konsultacje dotyczące usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi

19 lutego 2021 r. na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie interpretacji pojęcia usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi na potrzeby stosowania zwolnienia od podatku VAT. W ramach konsultacji Ministerstwo chce uwzględnić doświadczenia i opinie o praktycznych aspektach stosowania przedmiotowego zwolnienia, w szczególności dotyczących:

  • zakresu czynności składających się na pojęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
  • opisu typowych czynności wykonywanych w celu zarządzania funduszami,
  • typowych modeli świadczenia lub nabywania usług związanych z tym zarządzaniem,
  • relacji biznesowo-prawnych pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w wykonywanie czynności zarządzania funduszami,
  • typowych czynności wsparcia i obsługi wykonywanych przez podmioty trzecie na rzecz funduszy, a także ich opisów.

Opinie w ramach konsultacji można przedstawiać w terminie 14 dni od opublikowania ogłoszenia. 

Urząd skarbowy właściwy dla oddziału firmy

W odpowiedzi na pytanie prasowe Ministerstwo Finansów potwierdziło, że oddział firmy obsługiwanej przez wyspecjalizowany urząd skarbowy podlega w zakresie wykonywanych obowiązków płatnika podatków pod wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy według miejsca swojej siedziby. Wątpliwości dotyczyły sytuacji przedsiębiorców mających w Polsce oddziały, z których każdy posiada swój NIP dla celów wykonywania obowiązków płatnika PIT związanych z zatrudnianiem pracowników, m.in. wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników oraz składania PIT-4R czy PIT-8AR. Ministerstwo Finansów potwierdziło, że oddziały są od 1 stycznia br. objęte właściwością wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, a właściwość konkretnego urzędu dla oddziałów jako płatników PIT określa się na podstawie adresu ich siedziby.

Minister Finansów wydał cztery interpretacje ogólne

15 lutego 2021 r. Minister Finansów wydał cztery interpretacje ogólne przepisów podatkowych. Interpretacja nr PT9.8101.3.2020 wyjaśnia jak prawidłowo kwalifikować dla celów VAT transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowane w modelu trójstronnym. Zgodnie z interpretacją udostępnianie kart paliwowych powinno być dla celów VAT kwalifikowane jako świadczenie usług, jeżeli: nabycie paliwa przez odbiorcę (posiadacza karty) następowało bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw, wyłącznie odbiorca decydował o sposobach nabycia, ilości oraz jakości, momencie zakupu i sposobie wykorzystania paliwa, odbiorca (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) ponosił całość kosztów związanych z nabyciem paliwa, a rola podmiotu pośredniczącego ograniczała się do udostępnienia odbiorcy karty paliwowej. Interpretacja nr DD6.8202.4.2020 adresuje wątpliwości, co do skutków podatkowych modyfikacji treści umowy leasingu, a także skutków sprzedaży przedmiotu leasingu przez finansującego w trakcie trwania umowy. W interpretacji nr DD3.8201.2.2018 Minister stwierdził, że zapewnienie przez samorząd zawodowy nieodpłatnego szkolenia członkowi tego samorządu nie stanowi dla niego przychodu w rozumieniu ustawy PIT. Z kolei interpretacja nr DD5.8201.11.2020 wskazuje zasady, jakimi w przypadku cesji wierzytelności własnej w ramach umowy faktoringu powinien kierować się podatnik przy ustalaniu wysokości uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztów uzyskania przychodów. 

Odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w zeznaniu podatkowym

Jednym z odliczeń jakie podatnik może ująć w swoim rocznym zeznaniu podatkowym jest odliczenie kwot wpłacanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Skorzystanie z ulgi możliwe jest zarówno w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym lub stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Odliczeniu podlegają tylko kwoty zapłacone w roku podatkowym, za które składane jest zeznanie podatkowe. Podatnik powinien ująć kwotę odliczenia na bazie dowodów wpłat na rzecz IKZE.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2021 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.