MF zapowiada przedłużenie terminu na złożenie CIT-8

11 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym przesunięciu terminu złożenia zeznania CIT-8 oraz wpłaty podatku za 2020 r. z 31 marca 2021 r. na 30 czerwca 2021 r. Odpowiednia poprawka w tym zakresie została przyjęta przez sejmową Komisję do spraw Finansów Publicznych, jednak jej treść nie została póki co upubliczniona, więc jej szczegóły nie są jeszcze znane. Niemniej jednak ma ona dotyczyć podmiotów, których rok podatkowy kończy się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. 

Cesja umowy nie uniemożliwia zbycia przedmiotu leasingu

5 lutego 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt II FSK 1126/19) wydał wyrok zgodnie, z którym dokonanie cesji umowy nie uniemożliwia firmie leasingowej zbycie przedmiotu nowemu korzystającemu po zakończeniu okresu umowy po cenie niższej niż rynkowa – w przypadku, gdy po dokonaniu cesji dokonano jakichkolwiek zmian w umowie leasingu (w tym polegających na wydłużeniu umowy leasingu). Tym samym sąd uchylił wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 491/18).

Zmiany w portalu podatkowym

8 lutego 2021 r. opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego. Projekt zakłada poszerzenie zakresu usług dostępnych przez portal m.in. o: aplikację e-mikrofirma, dokumentację znajdującą się w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, wykaz mandatów karnych egzekwowanych przez naczelników urzędów skarbowych, czynny żal, ZAW-NR, pisma w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłaty, wnioski o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań oraz inne pisma, informacje o numerze mikrorachunku podatkowego, płatności online z tytułu m.in. podatków i historii płatności oraz dokumentację rachunkową organu podatkowego w zakresie statusu zwrotu nadpłaty podatku. Rozporządzenie wprowadza również dodatkowe sposoby uwierzytelniania za pomocą serwisu login.gov.pl.

Forum Opodatkowania Wyrobów Akcyzowych

11 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat, zgodnie z którym w drugim kwartale 2021 r. rozpocznie prace nad Forum Opodatkowania Wyrobów Akcyzowych. Ma ono być realizowane w formule podobnej do Forum Cen Transferowych oraz Forum MDR. Do rozmów zostaną zaproszone wszystkie podmioty zainteresowane dialogiem a pierwsze spotkanie poświęcone będzie rynkowi wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz produktów nowatorskich.

Projekt ustawy o Krajowym systemie e-Faktur i fakturach ustrukturyzowanych

5 lutego 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje szereg zmian m.in. w ustawie o VAT oraz Ordynacji podatkowej, które mają na celu dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów do zmian związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur, a także wprowadza możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jedną z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Systemu e-Faktur). Nowe przepisy mają wejść w życie 1 października 2021 r. 

Rozporządzenie zwalniające podatników z UK z obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego

12 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zwalniającego z obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego podatników mających siedzibę na terytorium Norwegii lub Wielkiej Brytanii czy Irlandii Północnej. Rozporządzenie ma wejść w życie z datą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.

Dochody z inwestycji kapitałowych rozliczymy w odrębnym zeznaniu

W przypadku zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2020 uzyskali prywatnie (poza działalnością gospodarczą) przychody w/w źródła. Podstawą opodatkowania przychodu ze sprzedaży akcji (udziałów) jest przychód (kwota otrzymana ze sprzedaży) pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. Co ważne, dla rozliczenia przychodu istotna jest data odpłatnego zbycia, a nie data, w której poniesiono koszty jego uzyskania lub w którym nabyto prawa do realizowanych obecnie zysków ze zbycia papierów wartościowych.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2021 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.