Przepisy dotyczące MDR mogą być przedmiotem interpretacji

W wyroku z dnia 28 stycznia 2021 r., sygn. I FSK 1703/20, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych (MDR) mogą być przedmiotem indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Do tej pory Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawiał wydawania interpretacji dotyczących obowiązków w zakresie MDR. Argumentował, że są to przepisy o charakterze procesowym, w związku z czym nie mogą podlegać interpretacji. Wydania interpretacji indywidualnej organ podatkowy odmówił również w sprawie, która stała się przedmiotem omawianego wyroku NSA. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 28 maja 2020 r. potwierdził stanowisko organu stwierdzając, że regulacje dotyczące MDR mają charakter procesowy, a uznanie za dopuszczalne wydania urzędowej interpretacji przepisów procesowych powodowałoby, iż zastosowanie się do takiej interpretacji nie pociągałoby za sobą skutku ochronnego w jakiejkolwiek postaci. NSA nie zgodził się jednak z tą argumentacją i uchylił postanowienie Dyrektora KIS oraz wyrok WSA.

Przedłużenie terminu przekazania zaliczek PIT za styczeń 2021 r. dla niektórych branż

3 lutego 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego. Rozporządzenie przedłuża terminy przekazania podatku pobranego za styczeń 2021 r. dla niektórych branż do dnia 20 sierpnia 2021 r. Przedłużenie ma objąć płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności jednym z 48 kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu. 

Ministerstwo Finansów zapowiada zwolnienie brytyjskich firm z obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego

Ministerstwo Finansów ogłosiło prace nad likwidacją obowiązku ustanowienia przez brytyjskie firmy przedstawiciela podatkowego w Polsce. Zgodnie z ustawą o VAT jest on odpowiedzialny za rozliczanie podatku od towarów i usług w imieniu i na rzecz poza unijnego przedsiębiorstwa. Wcześniej Ministerstwo informowało, że taki obowiązek nie będzie dotyczył rozliczeń VAT za grudzień 2020 r., teraz chce zrezygnować z niego na stałe. Prawdopodobnie w tym celu wydane zostanie rozporządzenie, ponieważ zgodnie z ustawą o VAT Minister Finansów może w nim określić listę przypadków, w których podatnik nie ma obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego.

Przepisy o składce reklamowej w prekonsultacjach

2 lutego 2021 r. na stronach Ministerstwa Finansów ogłoszono prekonsultacje ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzenia Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów wprowadzającej dla podmiotów świadczących usługi reklamowe w mediach tradycyjnych oraz w internecie obowiązek odprowadzania nowych opłat, nazywanych składkami z tytułu reklamy, mających stanowić swego rodzaju odpowiednik podatku cyfrowego. Składki mają dotyczyć reklamy konwencjonalnej oraz reklamy internetowej. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Obecnie prowadzone są konsultacje projektu ustawy, otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Uwagi i opinie można zgłaszać do 16 lutego 2021 r.

Więcej informacji w Tax Alercie KPMG pt. „Projekt ustawy o składkach z tytułu reklamy”.

Zapowiedź zmian w systemie ubezpieczeń społecznych

1 lutego 2021 r. na stronach RCL opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń a także usprawnienie funkcjonowania ZUS w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek. Projekt przewiduje m.in. ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej, wprowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty świadczeń długoterminowych od 1 stycznia 2022 r., rezygnację z ustania objęciem dobrowolnym ubezpieczeniem na skutek nieopłacenia składek w terminie oraz obowiązek przekazywania do ZUS niezbędnych danych do ustalenia uprawnień i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przez płatników i ubezpieczonych. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 kwietnia 2021 r.

Rozszerzenie pomocy z Tarczy Finansowej PFR

2 lutego 2021 r. rząd przyjął uchwałę rozszerzającą wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR ruszyło w połowie stycznia br. Pomoc uzyskać mogły firmy działające w 45 branżach, które najbardziej ucierpiały z powody obostrzeń związanych z drugą falą pandemii. Rządowa uchwała umożliwia uzyskanie pomocy dziewięciu kolejnym branżom. O pomoc z Tarczy Finansowej 2.0 będą się mogły ubiegać także firmy, które prowadzą: sprzedaż hurtową odzieży i obuwia; działalność klubów sportowych; naukę języków obcych; sprzedaż detaliczną obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach; pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich; produkcję filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, a także związaną z nimi postprodukcję, dystrybucję filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; nagrania dźwiękowe i muzyczne. Na wsparcie dla nowych branż rząd przewidział 750 mln zł.