Tax Alert: Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych podpisana

Tax Alert: Ustawa o farmach wiatrowych podpisana

21 stycznia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. W ustawie przewidziano rozwiązania mające wspierać produkcję energii z tego rodzaju farm. Nowością będzie także opłata od morskich farm wiatrowych, w formie dodatkowej opłaty koncesyjnej, która będzie swego rodzaju odpowiednikiem podatku od nieruchomości.

Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Tax Alert

Wsparcie dla morskiej energetyki wiatrowej

Ustawa wpisuje się w założenia strategii Unii Europejskiej na rzecz morskich odnawialnych źródeł energii, która zakłada przyspieszony rozwój morskiej energetyki wiatrowej (tzw. offshore) w Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniami strategii, moc zainstalowana w morskiej energetyce wiatrowej ma wzrosnąć z obecnych 12 GW do 60 GW w 2030 i do 300 GW w 2050 r.

Ustawa ma również wychodzić naprzeciw potrzebie szybkiego zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym. Zgodnie z Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 przewidywany jest wzrost udziału OZE do ok. 27 proc. w produkcji energii elektrycznej netto. Dla realizacji tego celu wprowadzony zostaje system wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej oraz szereg usprawnień administracyjnoprawnych, mających umożliwić bardziej efektywne prowadzenie procesu inwestycyjnego w zakresie morskich farm wiatrowych.

W ramach systemu wsparcia wytwórcy energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, którym zostanie udzielone wsparcie, uzyskają prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda – w praktyce oznacza to pokrycie różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą wytwórcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu.

W pierwszej fazie systemu wsparcia, do którego możliwość wejścia będzie istnieć do 30 czerwca 2021 r., wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek wytwórcy energii. Natomiast w kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie w formule konkurencyjnych aukcji.

W pierwszej fazie wsparcia będą mogły wziąć udział projekty o najwyższym poziomie zaawansowania procesu inwestycyjnego, gwarantujące wytworzenie energii przed 2030 r., zlokalizowane na obszarze gwarantującym najniższy uśredniony koszt energii elektrycznej.

Łączna moc zainstalowana morskich farm wiatrowych, które będą mogły wziąć udział w pierwszej fazie systemu wsparcia, określona jest ustawowo i wynosi 5,9 GW. Prawo do pokrycia ujemnego salda nie będzie przyznane dla morskich farm wiatrowych, których dopuszczenie do systemu wsparcia powodowałoby przekroczenie tej wartości. O pierwszeństwie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda decydować będzie kolejność złożenia kompletnych wniosków.

W drugiej fazie systemu wsparcie będzie udzielane poprzez aukcje w formule „pay as bid”.

W aukcji każdy z wytwórców składać będzie jedną ofertę, niejawną dla pozostałych uczestników aukcji. Aukcje rozliczane będą według ceny z oferty, a wygrywać w aukcji będą oferty z najniższą ceną. Tak skonstruowany mechanizm aukcyjny ma umożliwić minimalizację kosztów wprowadzenia na rynek polski rozwoju technologii wiatrowych na morzu dla odbiorcy końcowego i stanowić znaczącą zachętę do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających obniżenie kosztów produkcji energii elektrycznej.

Opłata od morskich farm wiatrowych

Ustawa wprowadza również obowiązek wnoszenia dodatkowej opłaty koncesyjnej, który dotyczyć będzie przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy opłata ma na celu zapewnienie, że system fiskalny nie będzie wpływać na wybór konkretnej technologii odnawialnych źródeł energii. Aktualnie morskie farmy wiatrowe nie podlegają podatkowi od nieruchomości w takim zakresie, jak jest to w przypadku OZE rozwijanych na lądzie. Przedmiotowa opłata ma zatem ujednolicić obciążenia dla wszystkich projektów OZE, niezależnie od głównego nośnika energii oraz miejsca wytwarzania.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, przez morską farmę wiatrową należy rozumieć instalację stanowiącą wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii, w skład którego wchodzi jedna lub więcej morskich turbin wiatrowych, sieć średniego napięcia wraz ze stacjami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi na morzu, z wyłączeniem urządzeń po stronie górnego napięcia transformatora lub transformatorów znajdujących się na tej stacji.

Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu zostanie udzielona koncesja na wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej, wnosić  będzie corocznie do budżetu państwa dodatkową opłatę, obciążającą koszty jego działalności.

Opłata stanowić będzie iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wyrażonej w MW oraz odpowiedniego współczynnika, określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy Prawo energetyczne.

Współczynnik ten, zgodnie z limitem wpisanym do ustawy, nie może być wyższy niż 23 tys. zł/MW.

Taka wysokość współczynnika ma zapewnić równoważenie obciążeń fiskalnych morskich i lądowych technologii wiatrowych, jako różnica pomiędzy przeciętną wysokością podatku od nieruchomości dla lądowych farm wiatrowych, wynoszącą 36 tys. zł/MW na rok, pomniejszoną o średnią opłatę za wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla morskich farm wiatrowych na mocy ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, przeliczoną na jeden rok eksploatacji projektu, wynoszącą 5 tys. zł/MW/rok oraz średni podatek od nieruchomości wynikający z zastosowania 2 proc. podatku od nieruchomości do oszacowanej wartości lądowej części infrastruktury morskiej farmy wiatrowej, wynoszący 8 tys. zł/MW/rok.

Beneficjentem nowej opłaty będzie budżet państwa, a gminy nie będą w niej partycypować.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)