Tax Alert: Odroczenie stosowania mechanizmu poboru podatku u źródła do 30 czerwca 2021 r.

Stosowanie mechanizmu poboru podatku u źródła odroczone

30 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Tax Alert

Rozporządzenia po raz kolejny odraczają stosowanie przepisów dotyczących poboru podatku u źródła, zgodnie z którymi płatnicy CIT i PIT wypłacający na rzecz nierezydentów należności z tytułu niektórych usług niematerialnych (doradczych, prawnych, badania rynku, reklamowych), a także wynagrodzenia za licencje, odsetki czy dywidendy, w sytuacji kiedy wypłaty te przekraczają limit 2 mln zł rocznie, zobowiązani są najpierw uregulować podatek u źródła według stawki krajowej, a dopiero później mogą ubiegać się o zwrot ewentualnej nadpłaty (mechanizm „pay and refund”). Stosowane mechanizmu zostaje odroczone do 30 czerwca 2021 r. 

Zawieszony mechanizm poboru podatku

Rozporządzenia odnoszą się do obowiązków nałożonych na płatników podatku u źródła nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2193).

Zgodnie z tymi przepisami polski płatnik wypłacający odsetki, dywidendy, należności licencyjne bądź wynagrodzenie za niektóre usługi niematerialne na rzecz zagranicznych podatników, zobowiązany jest w pierwszej kolejności pobrać podatek u źródła (według stawki 20 proc. lub 19 proc.), a dopiero po jego pobraniu zagraniczny podatnik lub sam płatnik (jeżeli to on poniósł ciężar ekonomiczny podatku) może wystąpić z wnioskiem o zwrot pobranego podatku.

Stosowanie powyższego mechanizmu poboru podatku u źródła, zwanego mechanizmem „pay and refund”, pod warunkiem istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu podatnika oraz w stosunku do dywidend, było z uwagi na liczne wątpliwości i problemy praktyczne jakie rodziły nowe przepisy już kilkukrotnie odraczane przez Ministerstwo Finansów. Ministerstwo wydało również projekt objaśnień w sprawie stosowania nowego mechanizmu, które nie rozwiały jednak wszystkich wątpliwości związanych z regulującymi go przepisami.
 

Przepisy pozostające w mocy

Należy pamiętać, że tak jak dotychczas odroczenie stosowania przepisów dotyczy samego mechanizmu poboru podatku u źródła.

Natomiast w dalszym ciągu pozostają w mocy regulacje zobowiązujące płatników do dochowywania należytej staranności przy weryfikacji warunków umożliwiających stosowanie zwolnień bądź preferencyjnych stawek podatku, wynikających z nowych przepisów, w tym do dokonywania oceny możliwości zakwalifikowania odbiorcy należności jako ich rzeczywistego beneficjenta (ang. „beneficial owner”) na podstawie wymogów wynikających ze znowelizowanej definicji tego pojęcia, w tym wymogu prowadzenia przez taki podmiot rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju swojej siedziby.
 

Co dalej?

Zgodnie z uzasadnieniami do wydanych rozporządzeń, odroczenie wejścia w życie nowych zasad poboru zryczałtowanego podatku dochodowego wynika z wyjątkowych uwarunkowań prowadzenia procesu legislacyjnego w dobie pandemii COVID-19, a w konsekwencji również trwającego dłużej niż przewidywano procesu legislacyjnego dotyczącego zmiany przepisów ustawowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła.

Ministerstwo Finansów jest w trakcie konsultacji nowelizacji tych przepisów z przedstawicielami sektora przedsiębiorców. Nowelizacja ma dotyczyć w szczególności zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego procedury obowiązkowego poboru podatku u źródła według stawki krajowej, z prawem do zwrotu całości bądź części podatku.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Finansów ma zakończyć prace nad nowymi regulacjami do 30 czerwca 2021 r.
 

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)