Jest 25 stycznia 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Spółki nieruchomościowe będą przygotowywać sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dopiero od 2022 r.

1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy rozszerzające krąg podmiotów zobowiązanych do corocznego składania sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych o spółki nieruchomościowe. Sprawozdania należy przekazywać elektronicznie za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na portalu www.biznes.gov.pl do dnia 31 stycznia danego roku. Nieprzekazanie sprawozdania, jak i utrudnianie lub udaremnianie spełnienia tego obowiązku w terminie, podlega karze grzywny wymierzanej wobec kierowników podmiotów. Z uwagi na brak przepisów przejściowych, istniały wątpliwości co do tego kiedy spółki nieruchomościowe powinny złożyć sprawozdanie po raz pierwszy. 20 stycznia 2021 r. na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii pojawiła się informacja, zgodnie z którą Spółki nieruchomościowe mają obowiązek złożyć pierwsze sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty dopiero za rok 2021, tj. nie wcześniej niż w styczniu 2022 r. 

Projekt nowelizacji ustawy AML

19 stycznia 2021 r. do Sejmu wniesiony został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Zmiany obejmują m.in.: rozszerzenie listy instytucji obowiązanych, doprecyzowanie zasad przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, nałożenie na nie obowiązku odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a ustalonymi przez nie informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta i podejmowania czynności w celu wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności, wprowadzenie mechanizmów weryfikacji danych zawartych w CRBR oraz określenie terminów przechowywania informacji zgłaszanych do CRBR. Ustawa co do zasady ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Objaśnienia dotyczące SLIM VAT w konsultacjach

18 stycznia 2021 r. na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się projekt objaśnień do pakietu uproszczeń w podatku od towarów i usług, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. (tzw. pakiet „Slim VAT”). W dokumencie znajdują się m.in. przykłady praktycznych zastosowań nowych przepisów podatkowych dotyczące takich kwestii jak: faktury korygujące i sposób ich ujmowania, zmiany w zakresie podatku naliczonego, spójne kursy walut i zakres ich zastosowania, zmiany w Wiążących Informacjach Stawkowych i mechanizmie podzielonej płatności oraz zasady rozliczania zaliczek w eksporcie. Uwagi i opinie do projektu można zgłaszać mailowo do 1 lutego 2021 r. 

Termin złożenia informacji o wspólnikach przez nowo utworzoną spółkę jawną

W odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 2151 Ministerstwo Finansów wyjaśniło zasady obliczania terminu złożenia przez nowo utworzone spółki jawne informacji na temat danych podatników posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, prawa do udziału w zysku spółki oraz aktualizacji informacji o zmianach w składzie ich wspólników. Zgodnie z wyjaśnieniami, początkiem roku obrotowego nowo tworzonego podmiotu jest dzień otwarcia ksiąg rachunkowych. Z kolei ustawa o rachunkowości nakłada na nowo powstałą jednostkę obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Jeśli więc nowo utworzona spółka jawna, przed tak rozumianym dniem rozpoczęcia działalności, złoży informację, o której jest mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy CIT, zachowa ona status podmiotu podatkowo transparentnego.

Pierwsze czytanie rządowego projektu zmiany prawa celnego i niektórych innych ustaw.

21 stycznia 2021 r. w Sejmie miało miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu zmiany prawa celnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje m.in. uproszczenie trybu wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej, należnych z tytułu importu towarów. Dotychczas, gdy rozstrzygano o należnościach importowych od towarów przywożonych spoza Unii Europejskiej, wydawano oddzielne decyzje w sprawie cła i innych podatków, w tym VAT. Wśród zmienianych przepisów są także regulacje pozwalające na uzyskanie numeru PESEL nie tylko osobom urodzonym w Polsce, ale też cudzoziemcom rozliczającym podatki w naszym kraju. Dotychczas powodowało to trudności m.in. z zameldowaniem, a te przekładały się na kłopoty z rozliczeniami podatkowymi.

Nowa wysokość składek ZUS

W 2021 r. miesięczne składki ZUS dla przedsiębiorców wyniosą 1457,49 zł. Początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. ulgi na start przez pół roku od rozpoczęcia prowadzenia działalności. W tym czasie obowiązkowe jest tylko opłacanie składki zdrowotnej 381,81 zł. Natomiast przez kolejne 2 lata przedsiębiorcy mogą korzystać ze składek preferencyjnych w wysokości 647,59 zł. 

Spółka komandytowa może ujmować w kosztach uzyskania przychodów wydatki poniesione na rzecz wspólników

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT za koszty uzyskania przychodów nie uważa się m.in. wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji”. Do końca 2020 r. przepis ten miał sens, ponieważ dotyczył tylko spółki komandytowo-akcyjnej. Z dniem 1 stycznia 2021 r. art. 1 ust 3 pkt 1 ustawy o CIT został rozszerzony o spółki komandytowe, w której organy stanowiące nie występują. W odpowiedzi na pytanie Dziennika Gazety Prawnej Ministerstwo Finansów potwierdziło, że spółka komandytowa może zaliczać do podatkowych kosztów wydatki na rzecz swoich wspólników, którzy nie wchodzą w skład organów wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT (rady nadzorcze, komisje rewizyjne, organy stanowiące). Chodzi np. o koszty związane z podróżami służbowymi wspólników czy też wypłacane im diety.