Jest 18 stycznia 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Spółki nieruchomościowe powinny przygotować sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy rozszerzające krąg podmiotów zobowiązanych do corocznego składania sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych o spółki nieruchomościowe. Brak jest przepisów przejściowych, które w sposób szczególny dotyczyłyby pierwszego okresu raportowania w tym zakresie dla spółek nieruchomościowych. Niemniej jednak zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii spółki nieruchomościowe powinny złożyć sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych po raz pierwszy już za rok 2020 (tj. w terminie do 1 lutego 2021 r., z uwagi na to, że 31 stycznia przypada w niedzielę). Wskazane stanowisko nie jest oficjalną wykładnią, niemniej z ostrożności spółki nieruchomościowe powinny rozważyć przygotowanie odpowiednich sprawozdań za 2020 r.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Obowiązek złożenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przez spółki nieruchomościowe”.

PFR uruchomił Tarczę Finansową 2.0 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Począwszy od 15 stycznia 2021 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż, które odnotowały minimum 30% spadek obrotów w okresie kwiecień-grudzień lub w czwartym kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r., mogą ubiegać się o subwencje z Tarczy Finansowej 2.0. Maksymalna kwota subwencji to w przypadku mikroprzedsiębiorców 324 tys. zł a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw 3,5 mln zł (i nie więcej niż 72 tys. zł na pracownika). Wnioski będzie można składać do 28 lutego.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej dopiero od PIT za 2021 r.

12 stycznia 2021 r. Ministerstwo Finansów potwierdziło, że zmienione z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy dotyczące ograniczenia wysokości ulgi abolicyjnej do 1360 zł mają zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 r. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 r., w 2022 r. Natomiast dochody osiągnięte w 2020 r. rozliczane mają być z wykorzystaniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Projekt przewiduje cztery formy wsparcia: wypłatę świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, wypłatę ponownego świadczenia postojowego, dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. lub tylko za styczeń 2021 r. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2021 r.

Wyjaśnienia ZUS dotyczące obowiązku zgłaszania umów o dzieło

ZUS opublikował wyjaśnienia dotyczące nałożonego na przedsiębiorców i osoby fizyczne obowiązku zgłaszania zawartych po 1 stycznia 2021 r. umów o dzieło, zgodnie z którymi zgłoszeniu podlega każda umowa, nawet jeśli została zawarta ustnie. Zgłoszeniu nie podlega jednak umowa, której zawarcie nastąpiło w 2020 r., nawet jeśli wykonana ma zostać w roku 2021. Nie ma również obowiązku zgłaszania umów zawartych z własnym pracodawcą czy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, jeśli dzieło będzie wykonywane w ramach tej działalności. Z wyjaśnień wynika również, że obowiązku zgłaszania zawarcia umów o dzieło nie mają spółki, stowarzyszenia czy fundacje niebędące płatnikami składek.

Nowy formularz CIT-15J

15 stycznia 2021 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów określające wzory informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej (CIT-15J) oraz załącznika do informacji CIT-15J o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej (CIT/JW). Do złożenia powyższych informacji zobowiązane są spółki jawne mające siedzibę albo zarząd na terenie Polski, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Organem właściwym w sprawie jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce siedziby spółki oraz urząd właściwy dla każdego podatnika osiągającego dochody w tego rodzaju spółce. Pierwszą informację spółki złożyć będą musiały do 31 stycznia 2021 r. – według stanu na 1 stycznia 2021 r. dla spółek, które rozpoczęły działalność przed 2021 r., lub na dzień rozpoczęcia działalności w przypadku spółek, które rozpoczęły działalność między 1 a 31 stycznia 2021 r.

Utrata ważności certyfikatów rezydencji

Wielu podatników stoi aktualnie przed problemem związanym z utratą ważności uzyskanych przez nich certyfikatów rezydencji. Na podstawie Tarczy Antykryzysowej 4.0 płatnicy dostali możliwość posługiwania się w okresie epidemii czy zagrożenia epidemicznego oraz dwa miesiące po ich zakończeniu posiadanym certyfikatem rezydencji wydanym na 2019 r. – pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie. Przepisy odnoszą się jednak wyłącznie do certyfikatów wydanych w 2019 r., co oznacza że nie jest możliwe przedłużenie na takich samych zasadach ważności certyfikatu kontrahenta wydanego na rok 2020. Konieczne jest więc wydanie przez Ministerstwo Finansów przepisów umożliwiających rozszerzenie przyznanej preferencji w taki sposób, aby objęła ona możliwość stosowania certyfikatów wydanych na rok 2020, do czasu kiedy możliwe będzie uzyskanie aktualnych dokumentów.