Jest 11 stycznia 2021 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Planowane zmiany w podatkach w 2021 r.

Ministerstwo Finansów ogłosiło plany działań na 2021 r. Priorytetem resortu ma być innowacyjność. Zgodnie ze zmianami, podatnicy będą mogli skorzystać w jednym roku łącznie z ulgi B+R i IP Box. MF planuje również takie zmiany jak: rozszerzenie estońskiego CIT na spółdzielnie, uproszczenia w rozliczeniu podatku VAT (tzw. SLIM VAT 2), wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur, wdrożenie pakietu VAT e-commerce oraz zmiany dotyczące poboru podatku u źródła. 

Zmiany w podatku akcyzowym

W najbliższym czasie planowany jest szereg zmian w przepisach dotyczących akcyzy. 22 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Ustawa przewiduje m.in.:

1.      utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych oraz określenie zasad jego funkcjonowania;

2.      zmiany w zakresie zasad i trybu postępowania rejestracyjnego podatników lub podmiotów dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych;

3.      modyfikacje warunków zwolnień od akcyzy niektórych wyrobów akcyzowych, w tym określonych wyrobów węglowych;

4.      zmiany w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi, w tym uregulowanie problematyki monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu EMCS PL2.

Co do zasady, ustawa wejdzie w życie 1 lutego 2021 r. Ponadto, 30 grudnia 2020 r. do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Zakłada on m.in. wprowadzenie możliwości zmiany z urzędu lub na wniosek wydanych decyzji w sprawie Wiążącej Informacji Akcyzowej w sytuacjach, w których WIA przestaje być zgodna z prawem. Nowelizacja zakłada również rozszerzenie mocy wiążącej WIA na podmiot, na rzecz którego jest ona wydawana oraz wprowadzenie 5-letniego okresu ważności wydawanych WIA (z możliwością przedłużenia go). Wprowadzony ma również zostać obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej (od 1 stycznia 2022 r.) oraz obowiązek składania deklaracji akcyzowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (od 1 lipca 2021 r., z wyłączeniem deklaracji podatkowych i uproszczonych składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej). Planowany termin wejścia w życie przedmiotowej ustawy to 1 kwietnia 2021 r.

Wzory formularzy dot. estońskiego CIT

7 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. nowych wzorów dot. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Określa ono wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estońskim CIT-em:

1.      zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ZAW-RD oraz

2.      oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych OSW-RD.

Rada Ministrów przyjęła uchwały dotyczące tzw. „Tarczy Finansowej 2.0”

5 stycznia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła uchwały ws. Tarczy Finansowej 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm oraz noweli Tarczy Finansowej 1.0. Do MMŚP trafi 20 mld zł – jako nowe wypłaty i umorzenia. Nowa transza pomocy ma być wypłacana od 15 stycznia do końca marca z możliwością przedłużenia jej do końca czerwca br. Wyjaśniono, że udzielenie subwencji będzie zależało m.in. od spadku obrotów i prowadzenia działalności gospodarczej oznaczonej jednym z co najmniej 40 kodów PKD (np. sprzedaż detaliczna odzieży, żywności i napojów czy wyrobów tekstylnych; prowadzenia hoteli, placówek gastronomicznych, siłowni, parków rozrywki, kin). W przyjętych uchwałach wprowadzono również zmiany w pierwszej Tarczy Finansowej PFR dla małych i średnich firm, w której zarekomendowano wybranym branżom uzyskanie umorzenia do 100 proc. subwencji w zależności od spełnienia określonych warunków. Projekt ma zawierać listę ponad 40 kodów PKD, które pokrywają się z kodami wymienionymi w przypadku Tarczy Finansowej 2.0.

Odpowiedzi MF dotyczące zmian we właściwości urzędów skarbowych

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat zmian we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych od 1 stycznia 2021 r. Zmiany związane są z objęciem największych podatników przez jeden urząd skarbowy – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, powstaniem wyspecjalizowanych urzędów skarbowych koncentrujących się na dużych podmiotach gospodarczych oraz przeniesieniem mniejszych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego do pozostałych urzędów skarbowych. Odpowiedzi Ministerstwa wyjaśniają przede wszystkim wątpliwości dotyczące kryterium przychodu i obrotu. Odnoszą się również do kwestii związanych z postępowaniem, sprawami w toku, składaniem wniosków i zaświadczeń a także terminami zmian, informacjami o nich i aktualizacjami tych informacji.

Nowe formularze CIT i PIT

Ministerstwo Finansów opublikowało zmienione wzory informacji, deklaracji, zeznań oraz załączników potrzebnych do rozliczenia PIT i podatku zryczałtowanego za 2020 r., a także dla potrzeb estońskiego CIT. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wzory PIT-4R i PIT-8AR, które będą stosowane do rozliczenia dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2020 r., zaktualizowane ustawą z 21 października 2020 r. nie są już aktualne. Obowiązują wzory opublikowane w nowelizacji z 11 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2346). Z kolei załącznik PIT/O został zmodyfikowany w taki sposób, aby podatnicy mogli odliczać darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 oraz darowizny laptopów i tabletów przekazanych m.in. organom prowadzącym placówki oświatowe. Pojawiły się także całkiem nowe załączniki do zeznań – w związku z obowiązującą od 2020 r. w podatkach dochodowych ulgą na złe długi w przypadku podatku zryczałtowanego konieczne będzie wypełnienie PIT/WZ lub PIT/WZR.