Tax Alert: Tarcza 6.0 ogłoszona w Dzienniku Ustaw

Tax Alert: Tarcza 6.0 ogłoszona w Dzienniku Ustaw

15 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. „Tarcza 6.0”).

Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Tax Alert

Tarcza 6.0 przewiduje instrumenty wsparcia dla branż szczególnie dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19, obejmujące m.in. branże: gastronomiczną, kulturalną i rozrywkową (estradową, filmową, muzealną, fotograficzną), sportową (siłownie, kluby fitness, baseny, aquaparki, uzdrowiska), sprzedaż detaliczną (odzieży oraz sprzedaż na straganach i targowiskach), turystyczną (hotele, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, organizatorzy turystyki), transportową (firmy autokarowe, taksówkarze), edukacyjną czy cateringową.

Poniżej prezentujemy najważniejsze rozwiązania zawarte w ustawie.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Tarcza 6.0 przewiduje, że przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

  • na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą,
  • przedmiotem przeważającej działalności był jeden z kodów PKD określonych Tarczą 6.0,
  • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
  • nie spełnia przesłanek upadłości i wobec podmiotu nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne,
  • nie zalega w regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych do końca trzeciego kwartału 2019 r.,

będzie mógł zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

Aby skorzystać z dofinansowania przedsiębiorca powinien prowadzić przeważającą część działalności gospodarczej na podstawie 40 kodów PKD, które zostały wskazane w ustawie, a które obejmują m.in.: sprzedaż detaliczną odzieży prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, restauracje i inne placówki gastronomiczne, działalność związaną z produkcją i projekcją filmów, produkcją nagrań wideo i programów telewizyjnych, naukę języków obcych, działalność obiektów sportowych i służących poprawie kondycji fizycznej czy działalność rozrywkową i rekreacyjną. Zgodnie z ustawą oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON na dzień 30 września 2020 r.

Dofinansowanie wynosić będzie 2 tys. zł miesięcznie do wynagrodzenia jednego pracownika z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Udzielane będzie na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i będzie przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Dofinansowanie nie będzie przysługiwać w stosunku do pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, a także zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Przedsiębiorca zobowiązany będzie rozliczyć otrzymane dofinansowanie oraz złożyć komplet dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania. Jeżeli nie dojdzie do pełnego wykorzystania przyznanych środków, w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania, będzie należało dokonać ich zwrotu.

Co ważne, obecna analiza skłania ku stwierdzeniu, iż wcześniejsze skorzystanie z dofinansowań wynagrodzeń pracowników z FGŚP na podstawie przepisów dotychczasowych Tarcz Antykryzysowych (art. 15g lub art. 15gg) nie stoi na przeszkodzie wnioskowaniu o powyższe wsparcie.

Wnioski o przyznanie dofinansowania będą składane w postaci elektronicznej do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wnioski będą mogły być składane do 28 lutego 2021 r.

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r.

Jednym z rozwiązań przewidzianych w ramach Tarczy 6.0 jest również zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. 

Do skorzystania ze zwolnienia uprawnieni będą przedsiębiorcy, których przedmiot przeważającej działalności na dzień 30 września 2020 r. oznaczony był jednym z 40 kodów PKD wymienionych w ustawie, którzy byli zgłoszeni do 30 czerwca jako płatnicy składek i wykażą, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był co najmniej o 40 proc. niższy od przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

W celu uzyskania zwolnienia konieczne będzie złożenie przez przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku. Jeżeli przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi. Z kolei w przypadku braku wniosku zostaną zaliczone na kolejny okres rozliczeniowy. 

Rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS za okres lipiec-wrzesień 2020 r.

Tarcza 6.0 przewiduje również rozszerzenie zakresu branż, dla których możliwe będzie zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., pod warunkiem spadku przychodu o co najmniej 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Zwolnienie ze składek ZUS dla umów zlecenia

Zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie mogło mieć zastosowanie również w stosunku do umów zlecenia. Zwolnienie będzie mogło zostać przyznane na wniosek zleceniobiorcy w stosunku do składek należnych z tytułu wykonywania umowy zlecenia za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Świadczenie postojowe

Ustawa zakłada także rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do skorzystania z pomocy finansowej w postaci dodatkowego świadczenia postojowego na kolejne grupy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, pod wymienionymi w ustawie kodami PKD.

Świadczenie postojowe będzie miało charakter jednorazowy i będzie przysługiwało, jeżeli przychód danego przedsiębiorcy z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe

Ustawa przewiduje również przyznanie osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą określoną kodami PKD: 49.39.Z (transport), 55.10.Z (hotele i podobne obiekty), 77.39.Z (wynajem i dzierżawa maszyn urządzeń i dóbr), 79.11.A (agenci turystyczni), 79.12.Z (organizatorzy turystyki), 90.01.Z i 90.02.Z (przedstawienia artystyczne i działalność wspomagająca), bnm93.11.Z (obiekty sportowe), 93.29.A (miejsca do tańczenia, pokoje zagadek i inne podobne formy rozrywki w pomieszczeniach) , 93.29.B i 93.29.Z (działalność rozrywkowa i rekreacyjna), które skorzystały już ze świadczenia postojowego, jednorazowego dodatkowego świadczenia, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Jednorazowe świadczenie postojowe możliwe będzie również do uzyskania przez osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, nieposiadające innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, jeżeli przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do dnia wejścia w życie ustawy, uzyskany w miesiącu

poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Ustawa przyznaje również Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych kompetencje do przeprowadzania kontroli zasadności wypłaty świadczeń postojowych.

Dotacje do 5 tys. zł dla małych firm

Kolejną formą pomocy dla przedsiębiorców będzie wprowadzenie możliwości uzyskania bezzwrotnej dotacji w kwocie do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną określonymi kodami PKD, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Wniosek o dotację należy złożyć elektronicznie do właściwego powiatowego urzędu pracy do 31 stycznia 2021 r. 

Pozostałe zmiany

Ustawa przyznaje również radom gmin uprawnienie do wprowadzenia zwolnienia lub przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Z kolei organ administracji publicznej będzie mógł wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni, o czym będzie musiał zawiadomić strony.

Nowelizacja przewiduje również zawieszenie poboru opłaty targowej w roku 2021.

Co dalej?

Po 3 dniach od dnia ogłoszenia ustawy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje oraz dofinansowanie miejsc pracy z FGŚP, a po 14 dniach o zwolnienia ze składek ZUS za listopad oraz dodatkowe świadczenie postojowe.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)