Tax Alert: Opłata od morskich farm wiatrowych

Tax Alert: Opłata od morskich farm wiatrowych

3 grudnia 2020 r. do Sejmu wpłynął nowy rządowy projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Tax Alert

Projekt przewiduje szereg rozwiązań mających wspierać produkcję energii, a także nową opłatę (w poprzedniej wersji projektu ustawy nazywaną podatkiem) od morskich farm wiatrowych.

Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące tej opłaty. 

Kogo dotyczy opłata

Obowiązek wniesienia opłaty, będącej zgodnie z nowym projektem ustawy dodatkową opłatą koncesyjną, dotyczyć będzie przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Morska farma wiatrowa nie była dotychczas przedmiotem ustawowej definicji.

Zgodnie z definicją zawartą w projekcie ustawy, przez morską farmę wiatrową należy rozumieć instalację stanowiącą wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii, w skład którego wchodzi jedna lub więcej morskich turbin wiatrowych, sieć średniego napięcia wraz ze stacjami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi na morzu, z wyłączeniem urządzeń po stronie górnego napięcia transformatora lub transformatorów znajdujących się na tej stacji.

Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu zostanie udzielona koncesja na wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej, wnosić  będzie corocznie do budżetu państwa dodatkową opłatę, obciążającą koszty jego działalności.

Obowiązek wniesienia opłaty koncesyjnej będzie powstawać na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym przedsiębiorstwo energetyczne osiągnęło z każdego rodzaju działalności objętej koncesją przychód większy lub równy zero.

Wysokość opłaty

Opłata stanowić ma iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wyrażonej w MW oraz odpowiedniego współczynnika, określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy Prawo energetyczne.

Współczynnik ten, zgodnie z limitem wpisanym do projektu ustawy, nie może być wyższy niż 23 tys. zł/MW.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, taka wysokość współczynnika ma zapewnić równoważenie obciążeń fiskalnych morskich i lądowych technologii wiatrowych, jako różnica pomiędzy przeciętną wysokością podatku od nieruchomości dla lądowych farm wiatrowych, wynoszącą 36 tys. zł/MW na rok, pomniejszoną o średnią opłatę za wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla morskich farm wiatrowych na mocy ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, przeliczoną na jeden rok eksploatacji projektu, wynoszącą 5 tys. zł/MW/rok oraz średni podatek od nieruchomości wynikający z zastosowania 2 proc. podatku od nieruchomości do oszacowanej wartości lądowej części infrastruktury morskiej farmy wiatrowej, wynoszący 8 tys. zł/MW/rok.

Beneficjentem nowej opłaty będzie budżet państwa, a gminy nie będą w niej partycypować.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Klimatu i Środowiska docelowo wpływy z tej opłaty mają wynosić 283 mln zł rocznie.

Cel wprowadzenia opłaty

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy opłata ma na celu zapewnienie, że system fiskalny nie będzie wpływać na wybór konkretnej technologii odnawialnych źródeł energii (OZE). Wszystkie technologie wytwarzania energii elektrycznej, w tym technologie OZE, powinny podlegać równemu traktowaniu z fiskalnego punktu widzenia, tak aby wyłącznie cechy poszczególnych technologii decydowały o ich wdrażaniu.

Aktualnie morskie farmy wiatrowe nie podlegają podatkowi od nieruchomości w takim zakresie, jak jest to w przypadku OZE rozwijanych na lądzie. Przedmiotowa opłata ma zatem ujednolicić obciążenia dla wszystkich projektów OZE, niezależnie od głównego nośnika energii oraz miejsca wytwarzania.

Uzasadnienie do projektu ustawy wskazuje również, że opłata ta jest świadczeniem ekwiwalentnym, gdyż bierze pod uwagę koszty jakie ponoszą liczne organy wykonujące zadania związane z rozwojem morskich farm wiatrowych w Polsce.

Co dalej?

Projekt będzie obecnie przedmiotem prac legislacyjnych w sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych ma zostać uchwalona najpóźniej w styczniu 2021 roku.

Większość przepisów zawartych w projekcie ustawy ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)