Tax Alert: Raporty OECD dotyczące opodatkowania w gospodarce cyfrowej i globalnego podatku minimalnego

Raporty: „Wyzwania podatkowe wynikające z cyfryzacji”

12 października 2020 r. OECD opublikowała dwa raporty dotyczące „Wyzwań podatkowych wynikających z cyfryzacji” (ang. Tax Challenges Arising from Digitalisation).

Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Tax Alert

Raporty stanowią podsumowanie dotychczasowych prac nad nową koncepcją podziału zysków przedsiębiorstw międzynarodowych – tzw. BEPS 2.0, której celem jest opodatkowanie przedsiębiorstw niezależnie od fizycznej obecności w danym państwie, lecz w oparciu o poziom dochodu osiągniętego w danej jurysdykcji podatkowej.

Rozwiązania zaproponowane w raportach koncentrują się na ustaleniu nowych zasad dotyczących podziału pomiędzy poszczególne państwa prawa do opodatkowania dochodu przedsiębiorstw (tzw. Filar Pierwszy), a także wprowadzeniu globalnego podatku minimalnego, mającego zapewnić minimalny poziom opodatkowania każdego dochodu, nawet jeżeli w państwie jego pochodzenia korzysta on ze zwolnienia lub jest nisko opodatkowany (tzw. Filar Drugi).

Nowe zasady dotyczące miejsca opodatkowania dochodu (Filar Pierwszy)

Filar Pierwszy to działania mające na celu wypracowanie nowych zasad dotyczących miejsca opodatkowania dochodu oraz nowych zasad alokacji dochodu do poszczególnych jurysdykcji/krajów na terenie, których realizowana jest działalność.

W raportach przedstawiono m.in.:

  • nowe rozwiązania dotyczące podziału prawa do opodatkowania dochodu w oparciu o odpowiednią formułę odchodząc od zasad cen rynkowych (tzw. Kwota A);
  • nowe kierunki ustalania wynagradzania dla podmiotów realizujących działania rutynowe (tzw. Kwota B); oraz
  • mechanizmy zapobiegania sporom i rozstrzygania sporów.

Podział prawa do opodatkowania (Kwota A)

Nowe zasady podziału prawa do opodatkowania dochodu pomiędzy państwa mogą stanowić odejście od zasady ceny rynkowej (arm’s length) i mają prowadzić do opodatkowania części zysku przedsiębiorstwa w państwie źródła/uzyskania dochodu.

Nowo tworzone reguły mogą dotyczyć przedsiębiorstw międzynarodowych, sprzedających produkty, świadczących usługi bezpośrednio do klientów ostatecznych lub przez pośredników. Co istotne nowe zasady mogą dotyczyć również usług, w których zaangażowanie człowieka jest minimalne lub zupełnie niepotrzebne (takich jak: usługi reklamy online, usługi wyszukiwarek internetowych, obrót danymi użytkowników, platformy społecznościowe, zautomatyzowane usługi szkoleniowe, usługi przechowywania danych w chmurze, itp.), których obecność na danym rynku jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do poziomu ich opodatkowania.

Omawiane zasady podziału prawa do opodatkowania dochodu miałyby być zróżnicowane w zależności od rodzaju działalności.

Na ten moment, propozycja zmian miałaby dotyczyć jedynie tylko tych przedsiębiorstw, których skonsolidowane roczne przychody przekraczają 750 mln EUR, a ich przychód w innym państwie przekracza 250 mln EUR. 

Wynagrodzenie za rutynowe funkcje (Kwota B)

Nowe zasady ustalania cen transferowych mają na celu przede wszystkim wprowadzenie w stosunku do rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi nowego mechanizmu tzw. stałego zysku w zakresie prostej działalności marketingowej i dystrybucyjnej.

Celem tej regulacji ma być uproszczenie przepisów o cenach transferowych, zwiększenie pewności podatkowej oraz ograniczenie obowiązków administracyjnych przedsiębiorstw.

Globalny podatek minimalny (Filar Drugi)

Filar Drugi stanowi uzupełnienie Filaru Pierwszego i przewiduje tzw. globalny podatek minimalny.

Celem tego rozwiązania jest, aby przedsiębiorstwa międzynarodowe, których skonsolidowane roczne przychody przekraczają 750 mln EUR, nie osiągały efektywnej stawki podatkowej poniżej pewnego poziomu (aktualne założenie pomiędzy 12 proc., a 15 proc., ale nie jego wysokość jest jeszcze przedmiotem negocjacji) w żadnej jurysdykcji, w której prowadzą działalność.

Filar Drugi wprowadza cztery nowe zasady przyznające jurysdykcjom dodatkowe prawa do opodatkowania w przypadku, gdy inna jurysdykcja nie skorzystała ze swojego podstawowego prawa do opodatkowania lub dochód podlega stawce podatkowej uznanej za zbyt niską:

·       Zasada włączenia dochodu (Income Inclusion Rule - IIR) oraz Zasada niewystarczająco opodatkowanych płatności (Undertaxed Payments Rule - UTPR), łącznie nazywane zasadami GloBE (Global Anti-Base Erosion) - zasady oparte na tradycyjnym mechanizmie dotyczącym zagranicznej spółki kontrolowanej (Controlled Foreign Company), w ramach którego dochód spółki zależnej może być opodatkowany na poziomie wspólnika, jeśli nie jest efektywnie opodatkowany według wymaganej stawki minimalnej w państwie rezydencji spółki zależnej;

  • Zasada Subject to Tax – stanowiąca uzupełnienie powyższych zasad poprzez opodatkowanie płatności opodatkowanych poniżej minimalnej ustalonej stawki podatkiem u źródła lub wyłączenie preferencji wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • Klauzula Switch-Over – umożliwiająca zastąpienie metody unikania podwójnego opodatkowania polegającej na wyłączeniu z progresją metodą proporcjonalnego odliczenia.

Oba filary w wielu miejscach wykraczają poza sferę gospodarki cyfrowej. Z tego też powodu, prace w tym zakresie prowadzone przez OECD roboczo określa się często jako „BEPS 2.0.” Implementacja zmian zaproponowanych przez OECD będzie wymagała zmian w lokalnych przepisach podatkowych o cenach transferowych, ew. zmian w UPO. 

Co dalej?

Kraje OECD wciąż nie osiągnęły pełnego porozumienia w temacie opodatkowania przedsiębiorstw międzynarodowych, jednak raporty prezentują pewne kierunki zbieżne dla wszystkich stron zainteresowanych, stanowiąc solidną podstawę do dalszej dyskusji.

OECD umożliwia wypowiedzenie się w przedmiotowej tematyce wszystkim podmiotom zainteresowanym.

Termin na przesłanie uwag do projektów w ramach konsultacji publicznych upływa 14 grudnia 2020 r.

Zgodnie z zapowiedziami OECD, prace w zakresie Działania Pierwszego mają zostać sfinalizowane do połowy 2021 r.

Jeśli są Państwo zainteresowani poruszonymi powyżej kwestiami, uprzejmie prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)