Tax Alert: Pakiet VAT e-Commerce 2021

Tax Alert: Pakiet VAT e-Commerce 2021

29 października 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Tax Alert

Ustawa ma stanowić implementację do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce. Ich celem jest zmiana systemu poboru VAT oraz wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami (B2C).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z planowanych zmian, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r.

Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej

Obecnie dostawca dokonujący sprzedaży wysyłkowej (transakcje z konsumentami z innych krajów UE tzw. B2C) do momentu przekroczenia progu, ustalonego odrębnie przez każdy kraj członkowski, może wybrać opcję opodatkowania sprzedaży w kraju wysyłki. Po przekroczeniu tego progu zobowiązany jest do rejestracji dla celów VAT w kraju, do którego dostarczane są towary (tzw. kraj przeznaczenia) i rozliczania VAT w tym kraju.

Nowe przepisy przewidują ujednolicenie progu na terenie całej UE. Próg ten wynosić ma 10 tys.

EUR netto i będzie odnosił się do sprzedaży B2C łącznie do wszystkich krajów UE (obecnie nie może być niższy niż 35 tys. EUR i wyższy niż 100 tys. EUR w odniesieniu do danego kraju).

Ponadto wprowadzona zostanie nowa definicja transakcji – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

Skutkiem obniżenia progu będzie objęcie szerszego grona podmiotów dokonujących WSTO obowiązkiem rejestracji VAT w kraju członkowskim, do którego dostarczane są towary.

Obowiązku rejestracji na cele VAT będzie można jednak uniknąć poprzez uczestnictwo w nowej procedurze VAT-OSS.

Nowa procedura szczególna VAT-OSS

Przepisy przewidują rozszerzenie i modyfikacje procedury MOSS, która obecnie stosowana jest do usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną i  stworzenie punktu kompleksowej obsługi One Stop Shop (OSS).

Korzystanie z procedury VAT-OSS będzie fakultatywne. W ten sposób będzie można rozliczyć VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość czy z tytułu wszelkiego rodzaju usług transgranicznych B2C, których miejscem świadczenia jest państwo UE konsumpcji (nie tylko, jak do tej pory, m.in. do usług świadczonych drogą elektroniczną).

Korzyści wynikające z uczestnictwa w systemie to m.in:

 • umożliwienie elektronicznej rejestracji dla celów VAT w jednym państwie członkowskim (uniknięcie obowiązku rejestracji VAT w wielu krajach, do których sprzedawane są towary bądź świadczone usługi);
 • rozliczenie VAT w jednej deklaracji składanej elektronicznie do organów państwa członkowskiego identyfikacji (chociaż przy zastosowaniu stawek VAT obowiązujących w kraju konsumenta);
 • współpraca z administracją podatkową państwa członkowskiego identyfikacji (siedziby), nawet jeśli sprzedaż ma charakter transgraniczny. 

Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)

Projekt ustawy wprowadza definicje sprzedaży na odległość towarów importowanych, czyli towarów wysyłanych z krajów trzecich do ostatecznych konsumentów w UE (SOTI). Obecnie taka sprzedaż nie jest identyfikowana –jest to po prostu import towarów podlegający w niektórych przypadkach zwolnieniu z VAT.

Od 1 lipca 2021 r. uchylone zostanie zwolnienie z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 EUR we wszystkich krajach UE (w Polsce zwolnienie już nie obowiązywało dla transakcji
e-commerce).

W celu zadeklarowania i zapłaty VAT od SOTI umieszczonych w przesyłkach o wartości rzeczywistej do 150 EUR utworzono szczególną procedurą importu – importowy One Stop Shop (IOSS). W przeciwieństwie do obowiązujących przepisów dotyczących importu towarów, w których podatek VAT jest pobierany w momencie importu przez organy celne, w przypadku IOSS dostawca/operator interfejsu elektronicznego naliczy i pobierze podatek VAT w momencie sprzedaży towarów oraz zadeklaruje i zapłaci ten podatek globalnie za pośrednictwem IOSS w państwie członkowskim identyfikacji. Towary te będą następnie podlegać zwolnieniu z podatku VAT przy imporcie, co pozwoli na szybkie ich zwolnienie w urzędzie celnym (w przypadku zastosowania IOSS, import towarów będzie zwolniony z VAT, ponieważ VAT będzie już płacony w momencie sprzedaży).

Procedura IOSS wprowadzi uproszczenia w zakresie podatku VAT dla podatników dokonujących SOTI poprzez umożliwienie im:

 • elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w państwie członkowskim identyfikacji;
 • deklarowania i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej miesięcznej deklaracji w państwie członkowskim identyfikacji.

Aby skorzystać z uproszczenia IOSS podatnicy niemający siedziby w UE, co do zasady, będą musieli wyznaczyć pośrednika odpowiedzialnego m.in. za zapłatę podatku VAT od SOTI.

Sprzedawca/operator interfejsu elektronicznego, który nie zdecyduje się skorzystać z IOSS, będzie mógł skorzystać z drugiego mechanizmu uproszczenia dla importu towarów. Podatek VAT z tytułu importu towarów będzie mógł zostać pobrany od konsumentów przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego (np. operatora pocztowego,

firmę kurierską), która wpłaci go organom celnym w formie płatności miesięcznej (procedura USZ).

Nowe obowiązki poboru i zapłaty VAT nałożone na platformy e-commerce

Kolejna ważna zmiana dotyczy podmiotów, które ułatwiają dokonanie sprzedaży towarów poprzez użycie tzw. elektronicznych interfejsów takich jak np. platforma handlowa, portal czy oprogramowanie aplikacji (API).

Podmioty te zostaną zobowiązane do pobrania i zapłaty VAT w przypadku:

 • sprzedaży na rzecz unijnych konsumentów towarów importowanych z państw trzecich (SOTI) w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR;
 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) lub innej niż WSTO dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem – wyłącznie w przypadku, gdy ww. transakcje będą dokonywane przez przedsiębiorcę niemającego siedziby, a w razie braku siedziby – stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

W rezultacie ciężar wykonania obowiązków związanych z dostawami towarów zostanie przeniesiony z bardzo dużej grupy przedsiębiorców tzw. dostawców bazowych, na mniej liczną grupę operatorów interfejsów elektronicznych. Będą oni również obowiązani do prowadzenia ewidencji tych transakcji w postaci elektronicznej.

Operatorzy interfejsów elektronicznych będą mogli skorzystać z uproszczeń w rozliczeniu VAT, na takich samych zasadach jak pozostali podatnicy dokonujący tego rodzaju transakcji (procedury OSS, IOSS).

Ww. obowiązek będzie niezależny od tego, czy operatorzy interfejsów elektronicznych posiadają siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE czy na terytorium państwa trzeciego.

Przepisy szczegółowe

Projekt ustawy wprowadza szereg przepisów regulujących ww. zmiany w tym m.in.:

 • wprowadzenie szczegółowych zasad rozliczenia podatku w ramach OSS oraz IOSS;
 • określenie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostaw towarów przez platformy e-commerce;
 • określenia miejsca dostawy przy SOTI;
 • nowe zasady wystawiania faktur w przypadku WSTO oraz SOTI;
 • nałożenie na platformy e-commerce obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji. 

Co dalej?

Opublikowany projekt ustawy będzie przedmiotem dalszych prac legislacyjnych.

Planowana data wejścia w życie nowych przepisów to 1 lipca 2021 r. (termin implementacji dyrektywy VAT wprowadzającej pakiet VAT
e-commerce upływa 30 czerwca 2021 r.).

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)