Tax Alert: Komisja Europejska zatwierdziła limit 800 tys. euro dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

KE zatwierdziła ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Komisja Europejska zatwierdziła podwyższony limit pomocy publicznej dotyczący udzielania przez organy podatkowe ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w postaci odroczenia terminów płatności podatków i rozkładania ich na raty, wynoszący 800 tys. euro.

Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Tax Alert

Limit ten dotyczy tzw. pomocy covidowej (art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), tj. pomocy publicznej, mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w komunikacie Komisji Europejskiej – „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”, udzielanej przez organy podatkowe w postaci rozłożenia na raty należności podatkowych i odroczenia terminów ich płatności.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Zgodnie z Ordynacją podatkową, organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty albo odroczyć, lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Co do zasady, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielane przedsiębiorcom stanowią tzw. pomoc de minimis.

Pomoc de minimis jest szczególną formą wsparcia udzielanego przez państwo. Uznaje się bowiem, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych (w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro). Przy obliczaniu tego limitu przedsiębiorca powinien uwzględnić bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata. Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki została wykorzystana, bierze się pod uwagę wszystkie środki uzyskane przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym okresie. W przypadku udzielenia przedsiębiorcy pomocy przekraczającej ten limit konieczna jest notyfikacja Komisji Europejskiej.

Tarcze Antykryzysowe

Zgodnie z ustawami wprowadzającymi tzw. Tarcze Antykryzysowe, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielane przedsiębiorcom przez organy podatkowe należy traktować jako pomoc covidową (a nie pomoc de minimis), objętą podwyższonym limitem – pod warunkiem, że u podatnika prowadzącego działalność gospodarczą nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Program pomocy covidowej objętej limitem 800 tys. euro wymagał jednak zgody Komisji Europejskiej, o którą Polska wystąpiła w kwietniu.

Decyzja Komisji Europejskiej

Komisja Europejska w decyzji datowanej na 13 listopada 2020 r. (opublikowanej 19 listopada) wyraziła stanowisko, zgodnie z którym Polska może udzielać pomocy w postaci ulg, takich jak odroczenie terminu płatności zobowiązania podatkowego oraz rozłożenie płatności podatku na raty wszystkim przedsiębiorstwom, z wyjątkiem instytucji finansowych. Komisja uznała, że tego rodzaju pomoc co do zasady prowadzi do zakłócenia konkurencji na rynku –ma ona charakter selektywny, bowiem warunki odroczenia mogą być różne w zależności od beneficjentów, w efekcie czego różnym beneficjentom zapewnione będą różne poziomy wsparcia. Zdaniem Komisji pomoc jest jednak uzasadniona epidemią koronawirusa i zgodna z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 107 ust. 3 lit. b).

Komisja uznała, że udzielana przez Polskę pomoc spełnia również przesłanki określone w komunikacie „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”. Komisja zwróciła uwagę, że środek oferowany przez Polskę wyraźnie określa formę pomocy oraz stanowi wsparcie dla przedsiębiorstw, które są szczególnie dotknięte epidemią COVID-19. Co więcej, zapewniając przedsiębiorstwom korzyść w zakresie płynności, łagodzi ograniczenia w tym zakresie, na jakie napotykają one w związku z wybuchem epidemii i przyczynia się do zachowania ciągłości ich działalności gospodarczej.

Zgodnie z komunikatem organy podatkowe mogą wydawać decyzje o odraczaniu terminów płatności podatków lub rozłożeniu ich na raty z zastosowaniem podwyższonego limitu do 30 czerwca 2021 r. Należności będą musiały zostać zapłacone, przez korzystających z pomocy podatników, najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

Co istotne, podwyższony limit pomocy publicznej zatwierdzony przez Komisję obejmuje jedynie ulgi w postaci rozłożenia na raty należności podatkowych i odroczenia terminów ich płatności, nie obejmuje natomiast pomocy w postaci umorzenia zaległości podatkowej.

Składając wniosek o udzielenie ulgi, należy pamiętać o kumulacji limitu pomocy udzielonej przedsiębiorcy w ramach różnych mechanizmów wsparcia, przewidzianych w Tarczach Antykryzysowych. Istotne jest również, że limit dotyczy całej grupy kapitałowej, tj. także podmiotów powiązanych z podatnikiem.

Uzyskanie ulgi w ramach powyższego limitu możliwe będzie w sytuacji, jeżeli podatnik wykaże spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu, począwszy od lutego 2020 r., w porównaniu z miesiącem poprzednim lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku.

Jak możemy pomóc?

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań pozostaje decyzją organów podatkowych, uzależnioną od wykazania przez podatnika spełnienia przesłanek udzielenia ulgi, w tym odpowiedniego zweryfikowania limitu pomocy publicznej, w ramach którego następuje udzielenie ulgi. KPMG może wspomóc Państwa w weryfikacji możliwości uzyskania ulgi i przygotowaniu odpowiedniego wniosku.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym wsparciem w tym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt na: mampytanie@kpmg.pl

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)