Tax Alert: Zapowiedź zmian w ustawach o podatkach dochodowych w celu uszczelnienia systemu podatkowego

Zapowiedź zmian w ustawach o podatkach dochodowych

W dniu 4 września 2020 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się informacja o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Tax Alert

Głównym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zapowiadany projekt zawierać będzie bardzo istotne zmiany systemowe w zakresie podatków dochodowych, w tym rozszerzające opodatkowanie CIT na dodatkowe podmioty będące dotąd podmiotami transparentnymi podatkowo (opodatkowanie tylko na poziomie wspólników).

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze założenia i rozwiązania, które mają zostać zawarte w planowanej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych.

Powiązanie podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania dochodu

Do uszczelnienia systemu podatkowego przyczynić ma się przede wszystkim powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

Celowi temu ma służyć objęcie zakresem podmiotowym ustawy CIT spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz tych spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co ma pomóc w wyeliminowaniu przypadków uchylania się tych podmiotów od opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wprowadzone mają zostać rozwiązania ułatwiające dochodzenie przez organy należności podatkowych w przypadku dochodu ze sprzedaży udziałów (akcji) w spółkach nieruchomościowych przez nierezydentów. Obowiązek rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych ma zostać przeniesiony ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową.

Elementem uszczelnienia systemu podatkowego ma być także nałożenie na wybranych podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej.

Planowane są także zmiany w zakresie cen transferowych polegające m.in. na rozszerzeniu zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku gdy rzeczywisty właściciel (ang. beneficial owner) ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym” oraz zwiększeniu obowiązków dokumentacyjnych dla takich transakcji.

Ponadto regulacje dotyczące źródeł dochodów osiąganych przez nierezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zostać dostosowane do standardów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zmienianych Konwencją wielostronną, implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (Konwencja MLI).
 

Pozostałe zmiany mające uszczelniać system podatkowy

Uszczelnianiu systemu podatkowego sprzyjać ma również ograniczenie możliwości rozliczania strat w sytuacji, w której podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Planowane jest też doprecyzowanie dyspozycji przepisu art. 14a ustawy o CIT (dotyczącego skutków podatkowych uregulowania zobowiązania przez wykonanie świadczenia niepieniężnego) poprzez wskazanie wprost, że obejmuje on swoją normą również przeniesienie przez likwidowaną spółkę lub spółdzielnię majątku rzeczowego na rzecz jej wspólników (akcjonariuszy, członków spółdzielni) tytułem podziału majątku likwidowanej osoby prawnej.

Nowelizacja ma zawierać również regulacje wprowadzające ograniczenia w zakresie możliwości zmiany wysokości stawek amortyzacyjnych w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia, ograniczające nierzeczywisty spadek wartości amortyzowanych środków trwałych oraz zbliżające zasady ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy CIT do zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości.

Planuje się także doprecyzowanie wskaźnika służącego wyliczeniu maksymalnej wysokości kosztów finansowania dłużnego, jakie w danym roku podatkowym mogą obciążać wynik podatkowy.

Inne zmiany w zakresie CIT

Podwyższony (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) ma zostać górny limit przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniający do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT.

Zmiany ustawowe mają również wyeliminować wątpliwości interpretacyjne dotyczące limitowania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego.

Ponadto zmiany w zakresie cen transferowych mają dotyczyć zasad dokonywania korekt tych cen oraz zasad sporządzania dokumentacji lokalnej i oświadczenia o jej sporządzeniu, a ich celem ma być zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców w okresie wychodzenia z kryzysu powstałego na skutek pandemii COVID-19.

Zmiany wprowadzone mają zostać także w zakresie zwolnienia z podatku od przychodu z budynków. Po nowelizacji podatnicy mogli będą skorzystać z tego zwolnienia również w przypadku, gdyby po dniu 31 grudnia 2020 r. (koniec terminu obecnie obowiązującego zwolnienia) nadal obowiązywał w Polsce stan epidemii.
 

Zmiany w zakresie PIT

W zakresie PIT zmiany polegać mają na wprowadzeniu ograniczeń w zakresie możliwości zmiany wysokości stawek amortyzacyjnych w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia, ograniczeniu nierzeczywistego spadku wartości amortyzowanych środków trwałych oraz zbliżeniu zasad ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych do zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości.

Planuje się również likwidację tzw. ulgi abolicyjnej (polegającej na odliczeniu od podatku kwoty równej podatkowi dopłacanemu w Polsce od dochodów osiąganych za granicą i podlegających w Polsce rozliczeniu) oraz wprowadzenie rozwiązania uprawniającego podatników PIT do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków (analogicznie jak w CIT).

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Zmiany w zakresie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mają na celu przede
wszystkim zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać.

Zmiany obejmują podniesienie górnego limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do kwoty 2 mln euro oraz limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu.

Planuje się także likwidację większości przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w tym poprzez zmianę definicji wolnych zawodów, obniżenie niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oraz ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem.

Zmiany mają dotyczyć też zasad stosowania karty podatkowej. Planuje się wyłączenie z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka oraz dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.
 

Prace legislacyjne

projektu ustawy zawierającej szczegółowe regulacje w zakresie powyższych zmian planowane jest jeszcze w 3. kwartale 2020 roku.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)