Tax Alert: Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w przepisach o podatku u źródła od 1 stycznia 2021 r.

Zmiany w przepisach o WHT od 1 stycznia 2021 r.

W dniu 4 września 2020 r. odbyło się spotkanie prekonsultacyjne z przedstawicielami Ministerstwa Finansów w sprawie zmian w zryczałtowanym podatku dochodowym (podatku u źródła, ang. withholding tax, WHT). Poniżej podsumowujemy dotychczasowy kształt przepisów oraz najistotniejsze propozycje zmian przedstawione przez Ministerstwo Finansów.

Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Tax Alert KPMG w Polsce

Odraczana reforma podatku u źródła (dotychczasowy kształt przepisów)

Zgodnie z nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2193), wprowadzającą nowy tryb poboru podatku u źródła – polski płatnik wypłacający odsetki, dywidendy, należności licencyjne bądź wynagrodzenie za niektóre usługi niematerialne na rzecz zagranicznych podatników w kwocie powyżej 2 mln zł rocznie (licząc w stosunku rocznym wobec tego samego odbiorcy – podatnika), zobowiązany będzie w pierwszej kolejności pobrać podatek u źródła (według stawki 20 proc. lub 19 proc.), a dopiero po jego pobraniu zagraniczny podatnik lub wyjątkowo sam płatnik (jeżeli to on poniósł ciężar ekonomiczny podatku) będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot pobranego podatku (tzw. mechanizm pay and refund).

Niezależnie natomiast od kwoty dokonywanej płatności polski płatnik będzie mógł zastosować zwolnienie lub preferencyjną stawkę opodatkowania tylko pod warunkiem, że dochowa należytej staranności przy weryfikacji spełnienia warunków uprawniających do zastosowania takiej preferencji.

W celu skorzystania ze zwolnień z podatku u źródła i obniżonych stawek w przypadku płatności powyżej progu 2 mln zł, płatnik będzie zobowiązany złożyć odpowiednie oświadczenie. Oświadczenie to musi być podpisane i złożone przez kierownika jednostki płatnika w rozumieniu ustawy o rachunkowości (tj. w przypadku spółek kapitałowych przez wszystkich członków zarządu).

W celu potwierdzenia możliwości zwolnienia z podatku u źródła dywidend, odsetek lub należności licencyjnych wypłacanych do kwalifikowanych podmiotów (zwolnienia uregulowane w art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), podatnik lub płatnik (jeżeli to on ma ponieść ciężar ekonomiczny podatku) może również złożyć do organu podatkowego wniosek o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia. Wydana opinia, przy braku zmian w stanie faktycznym, obowiązuje przez okres 36 miesięcy.

Rewolucyjne regulacje dotyczące nowego trybu poboru podatku u źródła wzbudziły w praktyce szereg kontrowersji, wymagały w powszechnym odbiorze dopracowania i dalszych konsultacji. Między innymi z powyższych powodów ich wejście w życie było już czterokrotnie odraczane, ostatnio do 1 stycznia 2021 r. (za wyjątkiem obowiązku zachowania należytej staranności, który w formie uregulowanej nowelizacją obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.).

Proponowane zmiany

Obecnie Ministerstwo Finansów proponuje, aby mechanizm pay and refund obejmował jedynie płatności o charakterze „biernym”, tj. przede wszystkim odsetki, należności licencyjne i dywidendy, a także dotyczył jedynie płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi. Mechanizm ten nie dotyczyłby już zatem płatności za usługi (niezależnie od powiązania płatnika i podatnika) oraz nie dotyczyłby innych płatności (w tym o charakterze „biernym”) wypłacanych do podmiotów niepowiązanych.

Nadal natomiast niezależnie od kwoty płatności i powiązań między płatnikiem i podatnikiem, obowiązywać będzie obowiązek zachowania należytej staranności (z zastrzeżeniami opisanymi niżej).

Dla oceny istnienia powiązań pomiędzy podmiotami nie będzie miała przy tym znaczenia przesłanka „wywierania znaczącego wpływu” w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Ministerstwo zapowiedziało również, że mechanizm pay and refund nie będzie dotyczył dywidend (i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych) wypłacanych pomiędzy podmiotami polskimi.

Ponadto Ministerstwo proponuje, aby oświadczenie o niepobraniu podatku u źródła lub o zastosowaniu preferencyjnej stawki tego podatku było podpisywane zgodnie z zasadami reprezentacji płatnika, a nie jak dotychczas przez wszystkich członków zarządu. Nadal nie będzie natomiast możliwe podpisanie oświadczenia przez pełnomocnika czy prokurenta.

Również odpowiedzialność karna za zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w takim oświadczeniu ma zostać złagodzona (mają wobec nich obowiązywać zasady ogólne).

Modyfikacji ma ulec definicja rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner, BO). Weryfikacja czy odbiorca płatności jest ich rzeczywistym właścicielem jest jednym z obowiązków w ramach dochowania należytej staranności, która obowiązuje płatników niezależnie od kwoty płatności.

W dalszym ciągu jednym z warunków koniecznych, aby odbiorca płatności (podatnik) mógł być uznany za rzeczywistego właściciela płatności będzie brak działania w charakterze pośrednika, przedstawiciela, powiernika lub innego podmiotu zobowiązanego do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi. Przepis nie będzie już jednak wspominał o „zobowiązaniu faktycznym lub prawnym” do takiego przekazania.

W dalszym ciągu warunkiem koniecznym uznania odbiorcy płatności za rzeczywistego właściciela będzie natomiast prowadzenie przez niego rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju siedziby. Ewentualne zróżnicowanie wymogów w tym zakresie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej podatnika, ma być przedmiotem oficjalnych objaśnień podatkowych.

Przedmiotem planowanych objaśnień (to jest oficjalnej wykładni dokonywanej poza treścią przepisów) mają być także doprecyzowanie tzw. koncepcji
„look-through”, to jest kwestii możliwości zastosowania preferencji w podatku u źródła właściwych dla rzeczywistego właściciela płatności, w sytuacji, w której nie jest nim bezpośredni odbiorca.

Zmianie mają również ulec regulacje dotyczące kwestii zachowania przez płatnika należytej staranności przy badaniu warunków do skorzystania ze zwolnienia lub preferencyjnej stawki podatku. W przypadku płatności na rzecz podmiotów powiązanych warunki dochowania należytej staranności mają być bardziej rygorystyczne niż w przypadku płatności do podmiotów niepowiązanych.

Ministerstwo Finansów proponuje także, aby urzędowa opinia o stosowaniu zwolnienia mogła dotyczyć również stosowania preferencji w podatku u źródła wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (wobec płatności „biernych”, do których ma być ograniczony mechanizm pay and refund). Oznacza to także, że instytucja ta otrzyma nową nazwę i będzie częściowo stosowana także na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Termin ważności opinii zabezpieczających (36 miesięcy) uzyskanych przed wejściem w życie nowych przepisów zacznie biec dopiero od ich ostatecznego wejścia w życie. Zatem opinie uzyskane przed 1 stycznia 2021 r. zachowają, co do zasady, termin ważności do końca 2023 r.

Co dalej?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów nowe przepisy, w zmodyfikowanym brzmieniu, miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. Projekt ustawy zawierający szczegóły zmian powinien zostać udostępniony i poddany konsultacjom społecznym w najbliższych tygodniach.

Ministerstwo zapowiedziało również przygotowanie finalnej wersji objaśnień podatkowych dotyczących zryczałtowanego podatku u źródła (dotychczas ukazał się jedynie projekt takich objaśnień), uwzględniających proponowane zmiany, w pierwszej połowie 2021 r.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)