Tax Alert: Interpretacje ogólne Ministra Finansów w zakresie 50 proc. kosztów oraz ryczałtu od samochodów służbowych

Tax Alert: Interpretacje ogólne Ministra Finansów

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów opublikowano dwie interpretacje ogólne dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych – interpretację ogólną nr DD3.8201.1.2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych oraz interpretację ogólną nr DD3.8201.1.2018 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.

Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Interpretacje ogólne Ministra Finansów w zakresie 50 proc. kosztów oraz ryczałtu od samochodów służbowych

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów opublikowano dwie interpretacje ogólne dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych – interpretację ogólną nr DD3.8201.1.2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych oraz interpretację ogólną nr DD3.8201.1.2018 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.

Wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Zdaniem Ministra Finansów, koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT.

Minister zwrócił uwagę na fakt, że celem uregulowania w ustawie o PIT kwestii nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych było ułatwienie sposobu określania wartości tego przychodu. Natomiast interpretacja tych przepisów, z której wynikałaby konieczność odrębnego ustalania kosztów finansowanych przez pracodawcę w celu ich opodatkowania, przeczyłaby intencji ustawodawcy dotyczącej uproszczenia rozliczenia z tego tytułu i niweczyłaby sens zryczałtowanej formy określania przychodu.

Minister Finansów poparł jednolitą linię orzeczniczą sądów administracyjnych, zgodnie z którą ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy – jako właściciel samochodu – musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.

Niemniej jednak, dodatkowe koszty, takie jak opłaty parkingowe, czy opłaty za przejazdy autostradą nie mogą być uznawane za świadczenia objęte kwotą określającą zryczałtowany przychód. MF wskazuje, że w ustawie mowa jest bowiem jedynie o świadczeniach związanych z wykorzystaniem samochodu służbowego, nie chodzi więc o wszelkie pochodne koszty związane z podróżą samochodem udostępnionym do wykorzystywania w celach prywatnych.

Zastosowanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

W drugiej z omawianych interpretacji wskazano warunki, których spełnienie umożliwia zastosowanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z umowy o pracę albo umów cywilnoprawnych z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania tymi prawami.

Minister Finansów wyraził stanowisko, zgodnie z którym dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50 proc. kosztów uzyskania przychodów niezbędne jest:

  1. powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujące korzystanie przez twórcę z praw autorskich i umożliwiające rozporządzanie majątkowym prawem autorskim do utworu;
  2. dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego;
  3. wyraźne wyodrębnienie honorarium od innych składników wynagrodzenia poza przypadkami, w których 50 proc. koszty uzyskania przychodów można stosować do całości wynagrodzenia twórcy.

Należy jednak zaznaczyć, iż omawiana interpretacja ogólna nie określa sposobu ustalania wysokości honorarium autorskiego, lecz pozostawia to swobodzie kontraktowej stron umowy, powołując jedynie negatywne przesłanki z orzecznictwa wykluczające możliwość zastosowania kosztów autorskich.

Wskazano również na konieczność odpowiedniego udokumentowania uzyskania przychodu z praw autorskich i praw pokrewnych lub z tytułu rozporządzania tymi prawami i jego wysokości. Sposób archiwizacji może być co do zasady dowolny, np. może przybrać formę ewidencji albo oświadczeń stron umowy.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem MF, wypłacenie honorarium lub jego części za dany utwór może nastąpić również przed powstaniem utworu (np. w dacie podpisania umowy).

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl  

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)