Tax Alert: Prezydent podpisał ustawę o opłacie cukrowej i opłacie od napojów alkoholowych o małej objętości

Tax Alert: Prezydent podpisał ustawę o opłacie cukrowej

27 sierpnia br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Nowelizacja zakłada nałożenie opłaty na napoje z dodatkiem cukrów, kofeiny lub tauryny oraz napoje alkoholowe w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Opłata cukrowa

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych (tzw. podatek cukrowy), która składać ma się z opłaty stałej i zmiennej. Opłata stała równa będzie 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej oraz 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna). Z kolei opłata zmienna wynosić będzie 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju.

Z opłaty całkowicie zwolnione będą: wyroby medyczne, zarejestrowane suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, wyroby akcyzowe (w tym np. piwo), napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego o zawartości cukrów mniejszej lub równej 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju, napoje izotoniczne oraz napoje, w których na pierwszym miejscu w wykazie składników znajduje się mleko albo jego przetwory.

Obowiązek wnoszenia opłaty ciążyć będzie na:

  • podmiotach sprzedających napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzących sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju;
  • zamawiających, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta, dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Podmioty obowiązane do zapłaty opłaty będą składać w postaci elektronicznej informację w sprawie opłaty oraz obliczać i wpłacać opłatę w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
 

Opłata od napojów alkoholowych o małej objętości

Zmiany wprowadzono także w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przedsiębiorcy zaopatrujący przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia (poza miejscem sprzedaży) będą zobowiązani do wnoszenia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Opłata ta wyniesie 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.
Dla przykładu oznacza to 1 zł od 100 ml wódki 40-procentowej i 88 gr od 250 ml wina
14-procentowego.

Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy napojami alkoholowymi będą zobowiązani do złożenia w postaci elektronicznej informacji w sprawie opłaty oraz do obliczenia i wniesienia opłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.

Sankcje

Organem właściwym w sprawie opłat będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty.

Nowelizacja przewiduje także sankcje za brak wpłaty opłat w terminie. W takiej sytuacji naczelnik urzędu skarbowego ustali w drodze decyzji dodatkową opłatę (tzw. opłata sankcyjna), w wysokości odpowiadającej 50 proc. kwoty należnej opłaty w przypadku opłaty cukrowej i w wysokości 2000 zł (dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy napojami o zawartości alkoholu do 18 proc.) oraz 11 250 zł (dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy napojami o zawartości alkoholu powyżej 18 proc.).

Wydatki z tytułu opłaty sankcyjnej nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych.

Wpływy z opłat

Wpływy z opłaty cukrowej będą w 96,5 proc. stanowić przychód Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast 3,5 proc. tych wpływów ma pokryć koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną. Zgodnie z ustawą Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy środki stanowiące wpływ z opłat na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki zdrowotnej związane z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia świadczeniobiorców z chorobami rozwiniętymi na tle niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych, w szczególności z nadwagą i otyłością.

Z kolei wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz sankcji finansowych za jej nieuiszczenie w terminie, będą stanowić w 50 proc. dochód gmin na terenie, których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, a w 50 proc. przychód NFZ.

Wejście w życie

Opłaty wprowadzane ustawą mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)